PL EN


2016 | 16 | 1 | 1-10
Article title

A Technical analysis of Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku – From a Karate and Chinese martial arts perspective as it affected Kano Jigoro

Content
Title variants
PL
Analiza techniczna Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku – z perspektywy karate i chińskich sztuk walki, które wpłynęly na Jigoro Kano
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. There is frequent communication and a complex relationship between the martial arts in Eastern Asia, in particular between China and Japan. Nowadays Chinese martial arts are facing the issue of globalization following the wave of Chinese modernization. These authors believe is important to understand the core of martial arts through historical and comparative studies of the time before martial arts spread overseas. In fact, Kano Jigoro referred to Karate in his book Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku written in 1924 as well to a set of movements or physical exercises that are now part of Judo. Karate has a close relationships with Chinese martial arts. Based on the analysis in this study, Kano must have known of the relationship between Karate and Chinese martial arts. What is more, Kano had direct contact with Chinese martial arts when he went to China and saw them being practiced. He even said that Chinese martial arts were similar to the Japanese martial art of Jujutsu. Based on these facts, this study will use Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku as a clue to analyze the connection between Kano Jigoro and Chinese martial arts. Aims and objectives. To reveal the connections between Kano Jigoro and Chinese martial arts through Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku, the study has to solve the following problems: 1. What kind of relationship do Karate and Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku have? 2. Did Kano consider the relationship of Karate to Chinese martial arts when he created Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku? 3. What kind of martial arts did Kano see when he went to China in 1902? Do similarities exist in the techniques or any other aspects of Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku and the Chinese martial arts that Kano saw in China. Method. This is historical research combined with a phenomenological and technical approach. The study analyzes the technique of Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku, and compares it with Karate and Chinese martial arts. The study also discovers what connections existed between Kano and Chinese martial arts based on related documents and materials. Results. The Tandoku movement and Karate do have a close relationship. Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku, as a kind of kata of Judo, has striking techniques that used to be seen in Karate. It should also be borne in mind that Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku was created two years after Gichin Funakoshi started spreading Karate to the Japanese mainland. Kano should also have known this history when he created Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku. Kano was more likely referring to Shuaijiao when he said he was excited to find the Chinese martial arts were similar to Jujutsu. Furthermore, Shuaijiao shares similarities with Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku in both techniques and training methods.
PL
Tło. Między sztukami walki w Azji Wschodniej, szczególnie w Chinach i Japonii, istnieją złożone relacje i cechy wspólne. Obecnie chińskie sztuki walki stoją w obliczu problemu globalizacji pod falą modernizacji Chin. Autorzy uważają, że ważne jest, aby zrozumieć istotę sztuk walki poprzez badania historyczne i porównawcze zanim sztuki walki rozprzestrzenią się w innych krajach. W rzeczywistości książka Seiryoku zen’yo Kokumin Taliku, napisana przez Jigoro Kano w 1924 roku, wspominała o karate a także zawierała zestaw ruchów i ćwiczeń fizycznych, które są obecnie częścią judo. Karate ma bliskie relacje z chińskimi sztukami walki. Na podstawie analizy w tym badaniu można stwierdzić, iż Kano widział związek karate i chińskich sztuk walki. Co więcej, Kano miał bezpośredni kontakt z chińskimi sztukami walki, kiedy udał się do Chin i miał okazję obserwować je osobiście. Stwierdził nawet, że chińskie sztuki walki są podobne do japońskiej sztuki walki jujutsu. Na podstawie wskazanych faktów, to badanie korzysta z Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku jako wskazówki do analizy związku Jigoro Kano z chińskimi sztukami walki. Problem i cel. Aby przedstawić związek Jigoro Kano z chińskimi sztukami walki poprzez Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku, w badaniu pozostawiono do analizy następujące problemy: (1) Jaki jest związek między karate a Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku? (2) Czy Kano rozważał związek karate i chińskiej sztuki walki, kiedy tworzył Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku? (3) Jakie sztuki walki Kano zobaczył, gdy udał się do Chin w 1902 roku? (4) Czy istnieją podobieństwa w technikach lub innych elementach Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku i chińskich sztukach walki, które Kano widział w Chinach? Metoda. Jest to badanie historyczne o podejściu fenomenologicznym i technicznym. W badaniu zanalizowano technikę Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku oraz porównano ją z karate i chińskimi sztukami walki. Badanie dotyczy także koneksji, które istniały między Kano a chińskimi sztukami walki w oparciu o odpowiednie dokumenty i materiały. Wyniki. Ruch Tandoku i karate mają bliskie relacje. Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku, to rodzaj kata w judo. Zawierają one techniki ciosów, które były widoczne w karate. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku został stworzony w dwa lata później, po tym jak Gichin Funakoshi zaczął rozpowszechniać karate na głównych wyspach Japonii. Kano powinien był znać historię, gdy tworzył Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku. Kano częściej odnosił się do shuaijiao, kiedy odkrył podobieństwo chińskich sztuk walki do jujutsu. Natomiast shuaijiao łączy wiele podobieństw z Seiryokuzen’yo Kokumin taiiku w zakresie techniki i metod szkolenia. Wnioski. (1) Ruch Tandoku ma ścisły związek z karate i technikami Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku. (2) Kano prawdopodobnie znał historię karate, kiedy tworzył Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku. (3) Kano częściej odnosił się do shuaijiao, gdy w 1902 mówił o podobieństwach chińskich sztuk walki i jujutsu. 4) W shuaijiao występują pewne podobieństwa do Seiryoku zen’yo Kokumin taiiku - nie tylko jeśli chodzi o technikę, ale także metody szkolenia.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
1-10
Physical description
Contributors
author
  • Waseda University, Tokyo (Japan)
author
  • Waseda University, Tokyo (Japan)
  • Waseda University, Tokyo (Japan)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cda00c06-6993-4d20-b491-f83d92224e7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.