PL EN


2019 | 46 | 8(545) | 8-17
Article title

DOUBEZPIECZENIE W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Selected contents from this journal
Title variants
EN
ADDITIONAL INSURANCE IN SOCIAL SECURITY SYSTEM
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The considerations and research results presented in this study concern the application of private insurance protection into the social security system. The article presents the theoretical assumptions of the concept of additional social insurance and argumentation for introducing appropriate solutions, referring to given categories of social risks. It is assumed that social security is a social good, not a pure public good, and therefore, its provision should be financed to a certain extent from private funds. As a general rule, in financing the social security system, public funds must dominate. Instead, the possibility of appropriate involvement of private funds in providing social security should be considered, which can be expected primarily from better-placed households. Against this background, based on the results of qualitative and quantitative research, attention is paid to the possible interest in financial preferences, which would encourage households to use additional insurance. Disseminating solutions in which family households should also apply for an appropriate level of social security, it is necessary to ensure public awareness of social risk and precautionary caution, as well as effective social communication in this area. It would allow gaining the desired social acceptance (or at least social acceptance) for the successive introduction of the social security concept into the social security system.
PL
tosowania w systemie zabezpieczenia społecznego rozwiązań nazywanych doubezpieczeniem społecznym, wprowadzających do systemu zabezpieczenia społecznego prywatną ochroną ubezpieczeniową. Doubezpieczenie społeczne polega na preferencyjnym traktowaniu wydatków ponoszonych na uzupełniającą ochronę ubezpieczeniową, która ma zwiększać bezpieczeństwo socjalne zapewniane przez system zabezpieczenia społecznego. W artykule przedstawia się założenia teoretyczne idei doubezpieczenia społecznego i argumentację za wprowadzaniem odpowiednich rozwiązań, odwołujących się do danych kategorii ryzyk społecznych. Przyjmuje się, że bezpieczeństwo socjalne jest dobrem społecznym, a nie czystym dobrem publicznym, a więc jego zapewnienie w jakiejś mierze powinno być finansowane ze środków prywatnych. Co do zasady, w finansowaniu systemu zabezpieczenia społecznego środki publiczne muszą oczywiście wyraźnie dominować. Należy natomiast rozważać możliwość odpowiedniego zaangażowania środków prywatnych w zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego, czego można oczekiwać przede wszystkim od lepiej sytuowanych gospodarstw domowych. Na tym tle, na podstawie wyników badań jakościowych i ilościowych, zwraca się uwagę na ewentualne zainteresowanie preferencjami finansowymi, które miałyby zachęcać gospodarstwa domowe do korzystania z doubezpieczenia. Upowszechniając rozwiązania, w których o odpowiedni poziom bezpieczeństwa socjalnego mają zabiegać również rodzinne gospodarstwa domowe, trzeba zadbać o kształtowanie świadomości ryzyka społecznego i przezorności ubezpieczeniowej, ale też o sprawną komunikację społeczną w tym zakresie. Pozwoliłoby to zyskiwać pożądaną akceptację społeczną (a przynajmniej przyzwolenie społeczne) dla sukcesywnego wprowadzania do systemu zabezpieczenia społecznego idei doubezpieczenia społecznego.
Year
Volume
46
Issue
Pages
8-17
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • Gavrick B.J., Gekler W.C., red. (1991), The analysis, communication, and perception of risk, Plenum, New York.
 • Kawiński M., red. (2015) Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kowalewski E. (2005), Przyczynek do behawioralnej teorii ryzyka, w: T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11 i nast.
 • Krimsky S., Golding D., red. (1992), Social theories of risk, Praeger, New York 1992;
 • Owsiak S. (2008), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 26–28.
 • Piotrowski J. (1966), Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 249–250.
 • Recommendation No. 67 „Recommendation concerning Income Security” (1966), w: Convention and Recommendation Adopted by the International Labour Conference 1919–1966, ILO, Geneva, s. 461 i nast.
 • Recommendation No. 69 „Medical Care” (1966), w: Convention and Recommendation 1919–1966, ILO, Geneva, s. 480–491.
 • Szumlicz T. (2002), O systemie zabezpieczenia społecznego – podobnie i inaczej, w: J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, s. 122 i nast.
 • Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne – teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa, s. 75.
 • Szumlicz T. (2008), Społeczno-ekonomiczne znaczenie III filara systemu emerytalnego, w: T. Szumlicz (red.), Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” wydanie specjalne.
 • Szumlicz T. (2010), „Szkoła” ubezpieczenia społecznego, w: T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 63–64.
 • Szumlicz T. (2016), Zabezpieczenie społeczne… 50 lat później, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” nr 3, s. 123–139.
 • Więckowska B. (2008), Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdb98b51-90cb-417f-832d-c720766774b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.