Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(118) "Kooperacja, współpraca, przyjaźń" [Collaboration, Cooperation & Friendship] | 75-87

Article title

Percepcja roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji wobec mobbingu w miejscu pracy

Content

Title variants

EN
HR Specialists’ Role and the Organization’s Position with Respect to Workplace Mobbing

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ma charakter empiryczny i jest poświęcony percepcji roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji wobec mobbingu w miejscu pracy. Treść opracowania odwołuje się do wybranych wyników badań polskich (ustrukturyzowane wywiady, N = 15: 14 specjalistów HR i 1 działacz związków zawodowych), zrealizowanych w 2014 roku we Wrocławiu, w ramach dużego projektu międzynarodowego (15 krajów świata). Prezentowane wyniki zostały odniesione do istniejących w naszym kraju uregulowań prawnych oraz międzynarodowej literatury naukowej poświęconej mobbingowi. Płynące z badań wnioski wzbogacają istniejącą wiedzę naukową na temat roli specjalistów HR wobec mobbingu w miejscu pracy oraz percepcji stanowiska organizacji wobec opisywanej patologii. Omówione wyniki skłaniają również do postawienia wielu wniosków implementacyjnych związanych bezpośrednio z praktyką ZZL wobec problemu mobbingu.
EN
The paper is empirical in character and is devoted to presenting the perception of the role of HR specialists and the position of organizations towards workplace mobbing. It is based on selected results from a study conducted in Poland (structured interviews, N = 15: fourteen HR specialists and one trade union activist) in 2014 in Wrocław. The study was a part of an international research project (the WBCM project in which fifteen countries participated worldwide). The presented results make reference to legislation in effect in Poland as well as international scientific literature on mobbing. The findings of the study enrich current scientific knowledge on the role of HR specialists regarding workplace mobbing and knowledge on the perceived position of organizations with respect to the described pathology. The discussed results also make possible the forwarding of several conclusions for implementation that are directly tied to HRM practice with respect to mobbing.

Year

Pages

75-87

Physical description

Document type

article

Dates

published
2017-10-15

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Wrocław, Polska

References

 • Armstrong M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Brodsky C. (1976), The Harassed Worker, Lexington D.C., Heath and Company.
 • Durniat K. (2010), Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 10 (11).
 • Durniat K. (2011), Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej, w Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M. (red.), Obciążenia psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii, Kraków, Komitet Ergonomii PAN.
 • Durniat K. (2013), Mobbing w miejscu pracy: zarys tradycji badawczej, podstawowe założenia, metodologia i wybrane wyniki badań własnych, Prace Psychologiczne LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3546.
 • Durniat K., Działa B., Krupa A. (2016), Organizacyjne mechanizmy prewencji i radzenia sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 430.
 • Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. L. (2011), The concept of bullying and harassment at work: The European tradition, w Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. L (red.), Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, New York, Taylor & Francis.
 • Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. L. (2011), Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, New York, Taylor & Francis.
 • Einarsen S., Skogstad A. (1996), Bullying at work: Epidemiological findings in public and private organizations, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 5 (2).
 • Field T. (1996), Bully in Sight: How To Predict, Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying: Overcoming the Silence and Denial By Which Abuse Thrives, England, Success Unlimited, Wantage.
 • Fox S., Cowan R. L. (2015), Revision of the workplace bullying checklist: the importance of human resource management’s role in defining and addressing workplace bullying, Human Resource Management Journal, nr 25 (1).
 • Glendinning P. M. (2001), Workplace bullying: Curing the cancer of the American workplace, Public Personnel Management, nr 30.
 • Hirigoyen M.-F. (2003), Molestowanie w pracy, Poznań, W drodze.
 • Hodgins M., MacCurtain S., Mannix-McNamara P. (2014), Workplace bullying and incivility: a systematic review of interventions, International Journal of Workplace Health Management, nr 7 (1).
 • Hoel H., Cooper C. L., & Faragher B. (2001), The experience of bullying in Great Britain: The impact of organizational status, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 10 (4).
 • Hoel H., Einarsen S. & Cooper C. (2003), Organisational effects of bullying, w Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. (red.), Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, London, Taylor & Francis Press.
 • Keashly L., Neuman J. H. (2004), Bullying in the workplace: Its impact and management, Employee Rights and Employment Policy Journal, nr 8.
 • Kucharska A. (2012), Mobbing. Informator dla pracodawcy, Warszawa, Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy.
 • Lewis D., Rayner C. (2003), Bullying and human resource management: A wolf in sheep’s clothing? w Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. (red.), Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, London, UK: Taylor & Francis.
 • Leymann H. (1990), Mobbing and Psychological Terror at Workplace, Violence and Victims, nr 5.
 • Leymann H. (1996), The content and development of mobbing at work, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 5 (2).
 • Listwan T., red. (2006), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Matthiesen S. B., Einarsen S. (2004), Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work, British Journal of Guidance and Counseling, nr 32 (2).
 • Matthiesen S. B., Einarsen S. (2007), Perpetrators and targets of bullying at work: role stress and individual difference, Violence and Victims, nr 22 (6).
 • Namie G., Namie R. (2003), The bully at work: What you can do to stop the hurt and reclaim your dignity on the job, Naperville, IL, Sourcebooks.
 • Nield K. (1996), Mobbing and Well-being: Economic and Personnel Development Implications, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 5 (2).
 • Nielsen M. B., Einarsen S. (2012), Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review, Work and Stress, nr 26 (4).
 • Parzefall M., Salin D. (2010), Perceptions of and reactions to workplace bullying: A social exchange perspective, Human Relations, nr 63 (6).
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Salin D. (2008), The prevention of workplace bullying as a question of human resource management: Measures adopted and underlying organizational factors, Scandinavian Journal of Management, nr 24.
 • Stor M. (2006), Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Ulrich D. (1997), Human Resource Champions, Boston, Mass, Harvard Business School Press.
 • Ulrich D., Brockbank W. (2005), The HR value proposition, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 943, Dz.U., nr 213, poz. 2081 ze zm.
 • Vartia M. (1996), The sources of bullying – psychological work environment and organizational climate, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 5 (2).
 • Zapf D., Escartin J., Einarsen S., Hoel H., Vartia M. (2011), Empirical findings on prevalence and risk groups of bullying in the workplace, w Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. L. (red.), Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, Boca Raton, London; New York, Taylor & Francis Press.
 • Zapf D., Knorz C., Kulla M. (1996), On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment and health outcomes, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 5 (2).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cdbcdba1-57c6-4413-a5ab-e73e8d2194be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.