PL EN


2017 | 18 | 207-218
Article title

Educational activity of senior citizens in terms of their operation in the society

Content
Title variants
PL
Podejmowanie aktywności edukacyjnej przez osoby w wieku senioralnym w kontekście ich funkcjonowania w społeczeństwie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article covers the problem of the operation of senior citizens in the society and the importance of their educational activity. It also shows selected results of the survey performed among senior citizens in the kujawsko-pomorskie province on adaptability to old age, especially taking up educational and occupational activity. The analyses presented are only a fragment of research performed by the author of this study in 2010-2013 and at the turn of 2014/2015 using a survey questionnaire on “Ageing people’s occupational and educational activity”. As the results show, theoretical findings, however, were not confirmed in the author’s. One can, however, draw an important conclusion that providing the OAPs with an opportunity to perform a activity is not sufficient as such actions should be personalised to meet their needs and potential.
PL
Artykuł poświęcony został problemom funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie i znaczeniu aktywności edukacyjnej w ich pokonywaniu. Ukazane zostały również wybrane wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych wśród osób w wieku senioralnym w województwie kujawsko-pomorskim, dotyczące problematyki przystosowania do starości, a w szczególności podejmowania przez te osoby aktywności edukacyjnej i zawodowej. Zaprezentowane analizy stanowią jedynie fragment badań, przeprowadzonych przez autorkę tego opracowania w latach 2010-2013 oraz na przełomie roku 2014/2015 za pomocą kwestionariusza ankiety na temat: „Aktywność zawodowa i edukacyjna ludzi starzejących się”. W rezultacie ustalenia o charakterze teoretycznym nie uzyskały potwierdzenia w zaprezentowanych wynikach badań własnych autorki opracowania. Można jednak wysnuć ważny wniosek, że samo umożliwienie ludziom starszym podejmowania jakiegokolwiek rodzaju aktywności nie wystarczy, działania bowiem w tym zakresie powinny zostać zindywidualizowane w kontekście ich potrzeb oraz możliwości.
Year
Volume
18
Pages
207-218
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • The Kazimierz Wielki University, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Pedagogy, Bydgoszcz, Poland
References
 • Active Ageing; A Policy Framework. A contribution of the World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid (2002), World Health Organization, Geneva.
 • Aronson E. (2001), Człowiek istota społeczna, trans. J. Radzicki, PWN, Warszawa.
 • Czerniawska O. (ed.) (1998), Style życia w starości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Finogenow M. (2013), Rozwój w okresie późnej dorosłości – szanse i zagrożenia, “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oecocnomica”, 297, pp. 93-104, http://repozytorium. uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5550/ finogenow 93-104.pdf, 12.09.2015.
 • Frąckowiak A. (2007), Edukacja seniorów w Stanach Zjednoczonych, in: Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne, A. Fabiś (ed.), Agencja Wydawniczo-Reklamowa Omnidium, Bielsko-Biała, pp. 195-205.
 • Halicka M., Kramkowska E. (2012), Uczestnictwo ludzi starszych w życiu społecznym, in: O sytuacji ludzi starszych, II Kongres Demograficzny 2012, Vol. III, J. Hryniewicz (ed.), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, pp. 33-50, http://bip.stat.gov.pl/gfx/bip/ userfiles/_public/bip/organizacja/poz_sytuacji_ludzi_starszych_2012.pdf, 25.02.2017.
 • Halicka M., Halicki J. (2002), Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, in: Polska starość, B. Synak (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 189-218.
 • Halicki J. (2010), Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kolbowska A. (2009), Sytuacja ludzi starych w społeczeństwie – plany a rzeczywistość, Komunikat CBOS z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_160_09.PDF, 25.02.2017.
 • Racław M., Rosochacka-Gmitrzak M., Sobiesiak P., Zalewska J. (2011), Zakończenie – wnioski i rekomendacje, in: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, M. Racław (ed.), ISP, Warszawa, pp. 287-299.
 • Roguska A. (2009), Edukacja permanentna osób dorosłych w starości, in: Edukacja permanentna dorosłych w dobie przemian, T. Zacharuk, B. Boczukowa (eds), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Kielce, pp. 77-122.
 • Semków J. (2008), Indywidualny wymiar przeżywania późnej dorosłości przez człowieka uwikłanego w kontekst nieprzewidywalnego jutra, in: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, J.T. Kowaleski, P. Szukalski (eds), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 125-138.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Trempała J. (2015), Dyskryminacja ze względu na wiek a funkcjonowanie i rozwój ludzi starszych, “Zeszyty Naukowe WSHE”, Vol. XL, pp. 31-45.
 • Wawrzyniak J. (2008), Aktywność edukacyjna jako styl życia w starości (i na emeryturze), in: Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy, R. Konieczna-Woźniak (ed.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 277-283.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdc178dc-187c-40e5-82c0-69e2f83cf9bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.