Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 31-42

Article title

Funkcjonowanie grup producentów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim

Content

Title variants

EN
FUNCTIONING OF AGRICULTURAL PRODUCERS GROUPSIN WARMIŃSKOMAZURSKIE VOIVODSHIP

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wsparcie integracji poziomej w rolnictwie, poprzez tworzenie grup producentów rolnych, może przyczynić się do przyśpieszenia procesu modernizacji polskiego rolnictwa i podniesienia jego konkurencyjności. Celem prowadzonych badań było poznanie stanu i uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie grup producentów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000-2017. W ramach prowadzonych badań dokonano analizy danych dotyczących charakterystyki grup, w tym zdefiniowano kierunki specjalizacji, zakres działania, skład osobowy, formy prawne, a także wysokość uzyskanej pomocy finansowej z PROW dla grup funkcjonujących w 2004-2017. W artykule wykorzystano informacje zawarte w aktach prawnych, literaturze przedmiotu, a także dane wtórne ARiMR, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
EN
Support of vertical integration through creation of APG, may help to accelerate process of modernization of Polish agriculture and improve its competitiveness. The man aim of research was to recognize state and conditions that have influence on functioning of APG. As part of the conducted research, a detailed analysis of data on group characteristics was made, including definition of trends in specialization, branches, operating range, personnel,business entity form as well as the amount and scope of financial assistance received from RDP for groups operating in the years 2004-2017. Article also uses information from legal acts, literature on the subject as well as secondary data from ARiMR, National Office of Agricultural Support (KOWR) and Marshal’s Office in Olsztyn, According to the data gathered during research in Warmian-Masurian Voivodeship, most common were cooperatives among producers of poultry and oil plants.

Year

Issue

Pages

31-42

Physical description

Dates

received
2018-05-22
accepted
2018-11-20

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu

References

 • Brodzińska K. (2007): Zmiany strukturalne w rolnictwie Warmii I Mazur, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
 • Chlebicka A. (2016): Grupy i organizacje producentów owoców i warzyw jako sposób podnoszenia pozycji konkurencyjnej sadowników w Polsce, [W]: Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Warszawa.
 • Falińska K. (2013): Wpływ integracji poziomej na przepływ produktów rolniczych w gospodarstwach w ramach wybranych procesów logistycznych.; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wrocław.
 • Jasiński L. (2013): Efektywność grup producentów trzody chlewnej z województwa wielkopolskiego.; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wrocław.
 • Krzyżanowska K. (2003): Stan i kierunki rozwoju rolniczych grup producenckich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW; Wydawnictwo SGGW, Warszawa,
 • Krzyżanowska K., Trajer M. (2013): Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zeszyty naukowe SGGW Wydawnictwo SGGW; Warszawa.
 • Martynowski M. (2010): Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku.; Krajowa Rada Spółdzielcza; Warszawa.
 • Poczta W. (2010): Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Wilkin J. (2016): Polska wieś na tle kraju i Europy – synteza raportu, [W]: Przedsiębiorstwo.
 • Raport o stanie wsi. FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zawisza S. (2010): Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia. Wydawnictwa Uczelniane UTP. Bydgoszcz.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cdd1a38a-3a74-43ce-b994-f5076aa07408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.