PL EN


2018 | 4(60) | 9–24
Article title

Przedsiębiorca właściwy do nabycia własności urządzeń przesyłowych w rozumieniu art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego

Content
Title variants
EN
The entrepreneur competent to acquire property of transmission facilities according to the article 49 § 2 of the Civil Code
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is an attempt to define an entity identified as “an entrepreneur who has connected facilities to its network” within various organizational and legal forms, in which services in the field of water supply and sewage disposal are provided. The author recognises some difficulties in judicial practice when it comes to determination of an entity obliged under Article 49 para. 2 of the Civil Code to acquire property of transmission facilities. In the author’s opinion, the determin­ing factor in resolving this matter is the fact which entity owns devices included in the network.
Keywords
Year
Issue
Pages
9–24
Physical description
Contributors
 • Ekspert ds. legislacji BAS
References
 • 1. Aziewicz T. i in. [w:] Prywatyzacja usług komunalnych w Polsce, red. T. Aziewicz, Gdańsk 1994.
 • 2. Banasiński C., Jaroszyński K., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017.
 • 3. Bieniek G., Jeszcze w sprawie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, „Monitor Prawniczy” 2008.
 • 4. Borowy B. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017.
 • 5. Byjoch K., Klimek D., Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Toruń 2015.
 • 6. Gniewek E., Komentarz do art. 49 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2017, Legalis.
 • 7. Jagoda J., Komentarz do art. 49 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, red. B. Dolnicki, 2018, LEX.
 • 8. Katner W.J., Komentarz do art. 49 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, 2014, LEX.
 • 9. Kidyba A., Komentarz do art. 49 [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1–300 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 2018, LEX.
 • 10. Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 49 [w:] Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1–150, red. A. Kidyba, 2017, LEX.
 • 11. Krzyszczak M., Własność urządzeń, o których mowa w art. 49 KC, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 10.
 • 12. Kuniewicz Z., Sytuacja prawna urządzeń przesyłowych wymienionych w art. 49 k.c. [w:] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008.
 • 13. Matusik G., Problem własności urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., „Rejent” 2007, nr 5.
 • 14. Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2011.
 • 15. Olejniczak A., Własność urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego (uwagi o wykładni art. 46 k.c.), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, nr 4.
 • 16. Prawo przedsiębiorców [w:] System prawa administracyjnego, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 2018, Legalis.
 • 17. Rudnicki S., Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2004 r., IV CZP 347/04, OSP 2005, nr 12.
 • 18. Skowrońska-Bocian E., Warciński M., Komentarz do art. 49 [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, 2018, Legalis.
 • 19. Sołtysiński S., Moskwa P. [w:] Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016.
 • 20. Stępień-Sporek A., Status prawny urządzeń wskazanych w art. 49 kc, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 14.
 • 21. Tertelis M., Prowadzenie przez jednostki organizacyjne gminy działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, „Nieruchomości” 2008, nr 1.
 • 22. Trzaskowski R., Z problematyki stosunków własnościowych na tle art. 49 kodeksu cywilnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 3.
 • 23. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, 2017, Legalis.
 • 24. Zalewski M., Wykonywanie praw do urządzeń przesyłowych (art. 49 k.c.), „Przegląd Sądowy” 2009, nr 5.
 • 25. Żabski Ł., Instytucje nadzoru właścicielskiego nad spółkami samorządowymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu” 2017, nr 493, https://doi.org/10.15611/pn.2017.493.14.
 • 26. Żelechowski Ł., Komentarz do art. 49 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, 2018, Legalis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdd3ff88-260c-4fda-b1b6-6b111e6911a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.