PL EN


2019 | 5 (51) | 27-50
Article title

The Presidential and Semi-Presidential System of Government and the Model of Control of Legal Norms. Reflections on Political Dependencies

Content
Title variants
PL
Prezydencki i półprezydencki system rządów a model kontroli norm prawnych. Refleksje na temat zależności politycznych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The analysis focuses on the relations between the presidential and semi-presidential system of government and the model of control of legal norms. The authors formulate question, is there a correlation between these government systems and the model of constitutional review of the law? The authors argue that there is no such dependence. They justify that the system of government is created independently of the model of law constitutional re- view. They justify why it is and what are the consequences for the system of government.
PL
W artykule poddano analizie sposób ukształtowania kontroli konstytucyjności prawa w prezydenckim i pół-prezydenckim systemach rządów. Bada się w nim zależność mię- dzy tymi systemami rządów a realizowanym w nich modelem kontroli konstytucyjności prawa. Dowodzi się, że są to komponenty ustroju państwa tworzone niezależnie od siebie, nieoddziałujące na siebie aksjologicznie, instytucjonalnie czy behawioralnie. Stwierdza się, że w prezydenckim i pół-prezydenckim systemie rządów nie ustanowiono wyjątko- wego, właściwego dla nich, modelu kontroli konstytucyjności prawa.
Year
Issue
Pages
27-50
Physical description
Contributors
References
 • Ackerman B., Constitutional Politics/Constitutional Law, “The Yale Law Journal” 1989, vol. 99, No. 3.
 • Bacoyannis C., Le débat récent sur nécessité d’une institution de justice constitutionnelle, [in:] Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris 2007.
 • Baker R. D., Judicial Review in Mexico. A Study of the Amparo Suit, Austin 2015.
 • Elgie R., Semi-Presidentialism and Comparative Institutional Engineering, [in:] Semi-Presidentialism in Europe, ed. R. Elgie, New York 1999.
 • Favoreu L., Le modèle européen de la cour constitutionnelle, [in:] Le régimes politiques européens en perspective, eds. A. Delcamp, Y. Léonard, Paris 1994.
 • Favoreu L., Modèle européen et modele américain de justice constitutionnelle, “AnnuaireInternational de Justice Constitutionnelle” 1988, vol. IV.
 • Garlicki L., Nowe zjawiska w kontroli konstytucyjności ustaw (przyczynek do dyskusji nad legitymacją sądownictwa konstytucyjnego), “Przegląd Sejmowy” 2009, No. 4.
 • Giżyńska M., Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej, Olsztyn 2009.
 • Grabowska S., Sądy i trybunały konstytucyjne w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2008.
 • Hamon F., Wiener C., La justice constitutionnelle en France et à l’étranger, Paris 2011.
 • Kelsen H., Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, translated byB. Banaszkiewicz, Warsaw 2009.
 • Klishas A.A., Constitutional Justice in Foreign Countries, Moscow 2004.
 • Kramer L., The People Themselves. Popular Constitutionalism and Judicial Review, New York 2004.
 • Kurtov A., Constitutional Justice in the Republic of Kazakhstan and the Institute of Elections, “Comparative Constitutional Review” 2003, No. 2.
 • Laidler P., Prawno-polityczny spór wokół wyboru sędziego Sądu Najwyższego USA po śmierci Antonina Scalii, “Przegląd Sejmowy” 2016, No. 3.
 • Laquieze A., Le contrôle de constitutionnalité de la loi vu les penseurs libéraux franais du XX e siècle, [in:] Aux origines du contrôle de constitutionnalité XVIII e- XX e siècle, ed. D. Chagnollaud, Paris 2003.
 • Lauvaux P., Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif, Brussels 1988.
 • Lytvyn V., Criticism of the classical and post-classical definition of semi-presidentialism and its role in building the synthetic concept of a semi-presidential system of government: a theoretical-methodological analysis and verification using the example of Central-Eastern Europe, “Studia Politologiczne” 2017, vol. 44.
 • Meunier J., Le pouvoir du Conseil constitutionnel. Essai d’analyse stratégique, Brussels 1994.
 • Mezey M.L., Presidentialism: Power in Comparative Perspective, Lynne Rienner Publishers 2013.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Polish Constitutional Tribunal Crisis: Political Dispute or Falling Kelsenian Dogma of Constitutional Review, “European Public Law” 2017, vol. 3, No. 23.
 • Nelson W.E., Marbury v. Madison. The Origins and Legacy of Judicial Review, Westbrooke 2000.
 • Nureyev G.H., The European model of constitutional justice, Moscow 2015.
 • Ostapovich I. Yu., Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan: Theory and Practice: Dis... Dr. legal Sciences: 12.00.02) Tomsk 2005
 • Presidentialism and Democracy in Latin America, eds. S. Mainwaring, M. Soberg Shugart, Cambridge University Press 2012.
 • Ríos-Figueroa J., Institutions for Constitutional Justice in Latin America, [in:] Courts inLatin America, ed. G. Helmke, J. Ríos-Figueroa, New York 2011.
 • Roussillon H., Esplugas-Labatut P., Le Conseil constitutionnel, Paris 2015.
 • Semi-Presidentialism and Democracy, eds. R. Elgie, Y. Wu, Palgrave Macmillan UK 2011.
 • Serna de la Garza J.M., The Constitution of Mexico. A Contextual Analysis, Portland 2013.
 • Sweet A.S., The Juridical Coup d’État and the Problem of Authority, “German Law Journal” 2007, vol. 8, No. 10.
 • Szymanek J., Bilans francuskich reform konstytucyjnych, [in:] Aktualne problemy reform 2005, No. 3.
 • Szymanek J., Modele systemów rządów (wstęp do analizy porównawczej), „Studia Prawnicze” 2005, No. 3.
 • Szymanek J., Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warsaw 2013.
 • Wojtyczek K., Sukces, który zadziwia: metamorfoza francuskiej Rady Konstytucyjnej, [in:]Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, eds. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Warsaw 2010.
 • Zaznaev O.I., Semi-presidential system: theoretical and practical aspects, Kazan 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdd59a11-4c81-43ee-bafd-a47e5fd39306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.