PL EN


2018 | 63 | 105-113
Article title

Aktywność sportowa a poziom samooceny kobiet niesłyszących

Content
Title variants
EN
Sports activity and the level of self-esteem among deaf women
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań było rozpoznanie i porównanie poziomu samooceny u kobiet niesłyszących, podejmujących systematyczną aktywność sportową i jej niepodejmujących. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród kobiet niesłyszących nieuprawiających sportu oraz wśród reprezentantek Polski w piłce siatkowej kobiet niesłyszących. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem – kwestionariusz samooceny Rosenberga w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej i wsp. Wyniki. Większość badanych kobiet niesłyszących nieuprawiających sportu miało niski poziom samooceny. Natomiast w grupie respondentek uprawiających sport większość charakteryzowała się przeciętnym lub wysokim poziomem samooceny. Wnioski. Aktywność sportowa może być czynnikiem podnoszącym poziom samooceny. Gdy jest ona wyższa, zwiększa się także akceptacja siebie i wzmacnia poczucie własnej wartości.
EN
Background. The aim of the research was to identify and compare the self-esteem level in deaf women involved and not involved in systematic sporting activity. Material and methods. The study was carried out among deaf women not practising any sport and among members of the Polish deaf women’s volleyball team. The research method was a diagnostic survey, with the tool of the Rosenberg’s Self-Esteem Scale in the Polish adaptation by Dzwonkowska et al. Results. On the basis of data analysis, it was found that the majority of the studied deaf women not practising any sport presented a low self-esteem. However, in the group who practised sport, most women were characterized by average or high self-esteem. Conclusions. Sporting activity may be a factor contributing to an increase in self-esteem. A higher self-esteem results in enhanced self-acceptance and self-worth are.
Year
Volume
63
Pages
105-113
Physical description
Dates
online
2018-12-20
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Anastazi, A., Urbina, S. (1999). Test Psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Besz, A. (2010). Jak postrzegają siebie niepełnosprawni sportowcy? Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 10(2), 16–31.
 • Cardoso, F.L., Sacomori, C., Vieira, M.L. (2012). Validation of a Scale for Body and Sexual Self-Esteem in Athletes with Disabilities. Sex Disabil, 30, 29–38. doi: 10.1007/s11195-011-9234-4.
 • Dykcik, W. (2005). Pedagogika specjalna. Poznań: UAM.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna. T. 2, 02(4), 164–176.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Esenturk, K.O., Ilhan, L.E., Celik, B.O. (2015). Examination of self-esteem levels according to some variables. Science, Movement and Healt, 15(2), 596–601.
 • Gencer, E., Illhan, E.L., (2012), Examining badminton athletes self-esteem. Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 6(1), 94–101.
 • Gracz, J., Sankowski, T. (2007). Psychologia aktywności sportowej. Poznań: AWF.
 • Guła-Kubiszewska, H., Lewandowski, M. (2007). Jak rozwijać samowiedzę uczestnika kultury fizycznej. Przewodnik dla studentów i nauczycieli. Wrocław: AWF.
 • Guszkowska, M., Pater, B. (2010). Ocena własnego ciała, samoakceptacja i stan zdrowia psychicznego osób niepełnosprawnych ruchowo uprawiających sport i nietrenujących. Postępy Rehabilitacji, 2, 37–43.
 • Kolayis, H. (2012). Examining how wheelchair basketball players’ self-esteem and motivation levels impact on their state and trait anxiety levels. Biology Sport, 29, 285–290. doi: 10.5604/
 • 20831862.1019884.
 • Kosmol, A. (2008). Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa: AWF.
 • Lu, A., Hong, X., Yu, Y., Ling, H., Tian, H., Yu, Z, Chang, L. (2015). Perceived physical appearance and life satisfaction: A moderated mediation model of self-esteem and life experience of deaf and hearing adolescents. Journal of Adolescence, 39, 1–9.
 • Nagata, S. (2014). A pilot study of exclusivity of athletic identity among wheelchair rugby players. Therapeutic Recreation Journal, 43(4), 320–331.
 • Officer, A. (2013). World Report on Disability. Pobrane 23.09.2017 z: https://www.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/152,Swiatowy-Raport-o-Niepelnosprawnosci-World-Report-on-Disability.html
 • Pawłucki, A. (1993). Wychowanie zdrowotne jako dziedzina wychowania do wartości ciała. Wychowanie Fizyczne i Zdrowie, 3, 96–99.
 • Pawłucki, A. (1996). Pedagogika wartości ciała. Gdańsk: AWFiS.
 • Sankowski, T. (2002). Samoocena i jej znaczenie w procesie aktywności sportowej. Kultura Fizyczna, 3–4, 14–18.
 • Sherrill, C. (1997). Disability, identity and involvement in sport and exercise. Human Kinetics, 257–286.
 • Szczepańska, A. (2015). Samoocena osób z niepełnosprawnością narządu słuchu uprawiających i nieuprawiających sportu. Praca magisterska. Wrocław: AWF.
 • Szewczuk, W. (1985). Słownik psychologiczny. Wyd. 2. Warszawa: WP.
 • Tafarodi, R.W., Swann. W.B. (2001). Two-dimensional self-esteem: theory and measurement. Personality and Individual Dofferences, 31(5), 653–673, doi: 10.1016/S0191-8869(00)00169-0.
 • Tasiemski, T. (1999). Sport w życiu osób z para – i tetraplegią. Medycyna Sportowa, 15, 9–14.
 • Theunissen, S.C.P.M., Rieffe, C., Netten, A.P., Briaire, J.J., Soede, W., Kouwenberg, M., Frijns, J.H.M. (2014). Self-esteem in hearing – impaired children: the influence of communication, education, and audiological characteristics. Plos One, 9(4), 1–8. doi: 10.1371/journal.pone.0094521.
 • Uchida, W., Marsh, H., Hashimoto, K. (2015). Predictors and correlates of self-esteem in deaf athletes. European Journal of Adapted Physical Activity, 8(1), 21–30.
 • Wieczorek, M. (2012). Stan rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcząt i chłopców niesłyszących w wieku 7–19 lat na tle stanu rozwoju ich słyszących rówieśników. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 106.
 • Wilczyńska, D., Zarańska, B. (2003). Samoocena ciała u kobiet uprawiających i nie uprawiających sportu. W: M. Grdeń, H. Grabicka, M., Żmudzka-Brodnicka (red.), Nowoczesne odmładzanie w kontekście zdrowia, estetyki i etyki (ss. 139–158). Gdańsk: Athenae Gedanenses.
 • WHO (World Health Organization) (b.d.). Pobrane 23.09.2017 z: http://www.who.int/topics/disabilities/en/
 • Zdebska, H., Olszewski, T. (2005). University students’ attitudes towards health and body value. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 60(16), 420–422.
 • Zwierzchowska, A., Gawlik K. (2005). Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszące. Katowice: AWF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdd6e629-77fb-416e-bb6c-9c857a7c084b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.