Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 97-111

Article title

Ukraina Mariana Maciejewskiego

Title variants

EN
Marian Maciejewski's Ukraine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na obraz Ukrainy obecny w twórczości Mariana Maciejewskiego złożyły się doświadczenia badawcze, trwające od początku drogi naukowej, a także działalność prowadzona w ramach neokatechumenatu. Praca naukowa od początku związana była z intensywną refleksją nad literaturą polskiego romantyzmu, którego kolebką była m.in. Ukraina. Badania nad twórczością Karola Brzozowskiego, potem Antoniego Malczewskiego i Juliusza Słowackiego spowodowały, że ukraińskie pejzaże zyskały głębokie uzasadnienie historycznoliterackie i strukturalne, by w kolejnych pracach stać się przedmiotem odczytań hermeneutycznych i kerygmatycznych. Ukraina towarzyszyła Uczonemu w poszukiwaniu drogi naukowej i dydaktycznej, których celem było doprowadzenie do kresu czynności interpretacyjnych, w rezultacie – wychylenie poza tekst, odszukanie w nim egzystencjalnej prawdy o człowieku. Badanie poetyckich krajobrazów doprowadziło do uchwycenia w nich znamion „słonecznego Jeruzalem”, a tym samym do pełnej integracji Maciejewskiego podmiotu badań literackich z człowiekiem będącym w pełnej jedności z Bogiem.
EN
The image of Ukraine that is present in Marian Maciejewski's works consists of his research experiences gathered in the course of his academic career, as well as of his work in the Neocatechumenate. His academic work from the beginning was connected with intensive reflection on the literature of Polish Romanticism, whose cradle was, among others, Ukraine. His studies of works by Karol Brzozowski, and then by Antoni Malczewski and Juliusz Słowacki made Ukrainian landscapes gain profound historico-literary and structural justification; and in further works they became the subject of hermeneutic and kerygmatic interpretations. Ukraine accompanied the scholar when he was searching for his academic and didactic way, whose aim was to conduct interpretative actions till the end, and ultimately − going beyond the text, finding the existential truth about the man in it. Studying poetic landscapes lead to grasping features of the “sunny Jerusalem” in them, and so to a complete integration of Maciejewski's subject of literary research with the man being in full unity with God.

Contributors

 • Zakład Historii Literatury Polskiej XIX wieku Instytutu Filologii Polskiej Akademii Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Bibliografia prac Profesora Mariana Maciejewskiego za lata 1957-2008, oprac. M. Cwenk, [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn, Lublin 2008.
 • Interpretacja kerygmatyczna a tradycje i perspektywy badań literackich, [w:] Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014.
 • Kaczmarek W., Marian Maciejewski – uczony i katechista, [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn, Lublin 2008.
 • Kartka z pamiętnika. Listy ostatniego romantyka, Karola Brzozowskiego do Alkara (1895-1989), Warszawa 1912.
 • Łukaszuk M., Marian Maciejewski – przeoczone, „Colloquia Litteraria” 2014, nr 1.
 • Maciejewski M., „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • Maciejewski M., Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wrocław 1970.
 • Maciejewski M., „Spojrzenie w górę” i „wokoło”. (Norwid – Malczewski), [w:] tenże, Poetyka. Gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
 • Maciejewski M., Uwagi o poezji lirycznej Karola Brzozowskiego, „Polonista” 1959, nr 8.
 • Pyczek W., Mariana Maciejewskiego spotkania z Ukrainą, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” OL PAN 2013.
 • Słowacki J., Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie. Poezje liryczne w oryginale i w przekładzie na język ukraiński, wyboru dokonał i wstępem poprzedził M. Maciejewski, Lublin 1999.
 • Zawadzka D., Śpiewy historyczne Malczewskiego. Wokół dedykacji „Marii”, [w:] Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji „Marii”, materiały sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995, red. H. Krukowska, Białystok 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cddc64a5-f668-46ae-acbb-3a9f2ba80c6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.