PL EN


2019 | 3(32) |
Article title

„Parental trolling” – wybrane zagadnienia prawne

Authors
Content
Title variants
EN
“Parental trolling” – selected legal issues
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł opisuje zjawisko określane jako „parental trolling” oraz wybrane zagadnienia prawne z nim związane. W dzisiejszych czasach z „parental trollingiem” spotykamy się codziennie na całym świecie. Przez ostatnie lata obserwujemy dynamiczny rozwój tego zjawiska również w Polsce. Każdego dnia możemy znaleźć kompromitujące zdjęcia dzieci umieszczone przez ich rodziców w mediach społecznościowych (zwłaszcza na portalach Facebook i Instagram). Praca wyjaśnia pojęcie „parental trolling” oraz omawia sprawę zakończoną prawomocnym wyrokiem w 2017 roku. Był to pierwszy wyrok skazujący wydany w Polsce za umieszczenie w Internecie ośmieszającego zdjęcia dziecka przez jednego z rodziców. Referat porusza również sferę wykonywania władzy rodzicielskiej oraz przedstawia problem umieszczania kompromitujących zdjęć własnych dzieci w kontekście naruszenia: – zasady dobra dziecka wynikającej z Konstytucji oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, – zasady dóbr osobistych wynikającej z Kodeksu cywilnego, – zasady godności osobistej wynikającej z Konstytucji
EN
This essay describes the phenomenon of parental trolling. Nowadays, parental trolling is becoming more and more popular all over the world. For several years, we have been observing this phenomenon in Poland. Every day we can find some embarrassing photos of children posted by their parents on Facebook or Instagram. This paper explains the concept of “parental trolling” and discusses the case which ended with a valid court verdict in 2017. It was the first sentence for parental trolling in Poland. The author discusses the problem of exercising parental authority and the phenomenon of parental trolling as a violation of: – principles of the good of the child resulting from the Constitution of the Republic of Poland and The Family and Guardianship Code, – personal rights resulting from the Civil Code, – principles of human dignity resulting from the Constitution of the Republic of Poland.
Contributors
References
  • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.Działocha K., Garlicki L., Sarnecki P., Sokolewicz W., Trzciński J., Konstytucja RzeczpospolitejPolskiej – komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006r. (IV CSK 127/06).Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck,Warszawa 2015.Stojanowska W., Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studiumsocjologiczno-prawne, Warszawa 2000.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59).Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994nr 24 poz. 83).Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553).Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt P 46/09
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333,
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cde02b41-cd31-4709-be17-1b251dc94ac5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.