PL EN


2015 | 2(15) |
Article title

Przyrzeczenie publiczne w uregulowaniu Kodeksu cywilnego – próba ogólnego ujęcia instytucji dla potrzeb praktyki obrotu

Authors
Content
Title variants
EN
Public promise in Civil Code regulation – an attempt to present institution for the purposes of trading
Languages of publication
Abstracts
PL
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie uregulowania przyrzeczenia publicznego w Kodeksie cywilnym, w zakresie, w jakim może to być użyteczne dla praktyki obrotu. Źródłem tego stosunku zobowiązaniowego jest jednostronna czynność prawna. Przyrzeczenie publiczne może być dokonane przez każdy podmiot dopusz - czony do obrotu. Uregulowane zostało w dwóch podstawowych formach: przyrzecze - nia nagrody za oznaczoną czynność oraz przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub najlepszą czynność ( przyrzeczenie nagrody konkursowej). Opracowanie dotyczy przesłanki „publiczności” przyrzeczenia, istoty i charakteru świadczeń stron. Zawiera omówienie wykonanie przyrzeczenia publicznego przez kilka podmiotów. Wskazuje na podstawowe różnice pomiędzy konkursem a pozostałymi przypadkami przyrzecze - nia publicznego. Można nadmienić, że odnosi się do konkursu w ramach zamówień publicznych oraz tzw. „konkursów zamkniętych”.
EN
The main goal of this analysis is to present regulation of public promise in Civil Code regarding trading practices. We draw this obligational relation from unilateral legal transaction. Public promise can be done by every subject of law qualified for trading. It was regulated in two main forms – promise of reward for specified action and promise of award for best work or best action ( promise of competition award). The analysis concerns “public” requirement of promise, essence and character of parties performance. It contains review of performance of public parties by several subjects. The analysis also mention competition in public procurement and so-called closed competitions.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cde1d8d8-0db1-458b-9678-8cfb89f7ca04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.