PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 225-255
Article title

RODZINA WOBEC WYBRANYCH PROBLEMÓW FUNKCJONOWANIA MŁODYCH W E-RZECZYWISTOŚCI

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
THE FAMILY TOWARDS THE SELECTED PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE YOUNG PEOPLE IN THE E-REALITY
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
References
 • Appadurai A. (2005), Nowoczesność bez granic, Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Cantelmi T., Grifo L. G. (2003), Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu, Bratni Zew, Kraków.
 • Fidelus A. (2011), Praca nad osobistą i społeczną tożsamością jednostki podstawą oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, [w:] Kieszkowska A., Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Impuls, Kraków, s. 293-304.
 • Jędrzejko M. Z. (2015), Rodzice i dzieci w „pułapkach” płynnej ponowoczesności, [w:] Jędrzejko M. Z. (red), „Zawirowany” świat ponowoczesności. W poszukiwaniu etiologii zaburzeń, zachowań kompulsywnych, ryzykownych i dewiacji, Aspra JR, Warszawa-Milanówek , s. 27-284.
 • Krzysztofek K., Szczepański M. S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Majchrzyk Z. (2011), Osobowe i patologiczne wyznaczniki tożsamości-prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym, [w:] Kieszkowska A., Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Impuls, Kraków.
 • Mazurek P. (2005), Tożsamość internauty. Płynność, zwielokrotnienie czy integracja?, [w]: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, ALGRAF, Elbląg.
 • Nikitorowicz J. (1999), Tożsamość, [w:] D. Lelak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, Żak, Warszawa, s. 309.
 • Nowakowski P. T. (2002), Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy.
 • Paluchowski W. (2009), Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pospiszyl I. (2011), Artyści i dewianci-wspólne korzenie zachowań kreatywnych, [w:] Kieszkowska A., Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Impuls, Kraków, s. 71-76.
 • Rudnicki S. (2013), Ciało i tożsamość w internecie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.
 • Knol-Michałowska K. (2012), Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w Internecie, „Studia Edukacyjne” Nr 23/2012, s. 301-327.
 • Michel M. (2014), Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni szkoły w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcji «resilience», „Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)” Nr 6, 101-120.
 • Sakowicz T. (2014), Bitwa o rodzinę czy walka z rodziną?, [w:] Sakowicz T., Gąsior K. (red.), Wartości w rodzinie i społeczeństwie, STON2, Kielce, s. 11-27.
 • Stachura K. (2011), Towarzyskie aspekty interakcji w internecie, czyli o uspołecznieniu przez zapośredniczenie, [w:] Szpunar M. (red.), Paradoksy internetu. Konspekty społeczno-kulturowe, Adam Marszałek, Toruń, s. 104-116.
 • Śledzianowski J. (2004), Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Śledzianowski J. (2016), Więź małżeńska podstawą pokoju w rodzinie społeczeństwie, [w:] Sakowicz T., Marsollek M. (red.), Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie, STON2, Kielce, s. 9-30.
 • Śledzianowski J. (2004), Wychowanie wobec przemocy, KARAD, Kielce.
 • Śliwerski B. (2016), Czy sieć zastąpi szkołę i rodziców w edukacji i wychowaniu? – nowe wyzwania dla rodziców i systemu edukacji, [w:] Tanaś M. (red.), Nastolatki wobec Internetu, NASK, Warszawa, s. 27-41.
 • Sokolik M. (1992), Psychoanaliza i Ja. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa.
 • Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość, jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Turkle S. (2001), Tożsamość w epoce Internetu, [w:] Rosińska Z., Balustein. Koncepcja odbioru mediów, Prószyński i Spółka, Warszawa,
 • Zawadzki M. (2007), Tożsamość narracyjna w kontekście zmediatyzowanej rzeczywistości ponowoczesnej, [w:] Gruszczyński W., Hebda A. (red.), Człowiek a media. Obserwacje-wizje-obawy, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa, s. 183-190.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdeae153-454c-4418-8402-f54e6043e9d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.