PL EN


2015 | 12 (791) | 46-55
Article title

Zaufanie i reputacja firm ubezpieczeniowych w ocenie klientów indywidualnych

Title variants
EN
Trust and Reputation of Insurance Companies in the Opinion of Private Customers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Firmy ubezpieczeniowe to instytucje zaufania publicznego, które powinny jednak dbać bardziej o zaufanie społeczne, gdyż oznacza to uzyskanie statusu bycia darzonym zaufaniem. Ważną częścią kształtowania tak rozumianych stosunków społecznych jest reputacja, która oznacza ogólną opinię i rozgłos wśród ludzi. W procesie budowania zaufania i reputacji firmy ubezpieczeniowe muszą stosować różne instrumenty marketingowe, z których najważniejszy obecnie wydaje się być „client relations”, czyli instrument dotyczący zarządzania i ochrony relacji firmy z jej najważniejszymi klientami. Relacje te muszą opierać się na sprawiedliwości i partnerstwie, ponieważ czynniki te najbardziej wpływają na zaufanie do firm ubezpieczeniowych. Reputację firmy ubezpieczeniowej buduje najbardziej renoma i innowacyjność, utratę reputacji najbardziej niedostateczna jakość procesu likwidacji szkód i systemu obsługi klienta.
EN
Insurance companies are institutions of public trust, which should, however, care more about the public's trust, because it means obtaining the status of being means with felt confidence. An important part of shaping social relations so understood is the reputation, which is the general opinion and notoriety among the people. In the process of building trust and reputation of the insurance companies have to use different marketing tools, most important of which now seems to be "client relations", which is an instrument for the management and protection of the company's relations with its major customers. These relations must be based on fairness and partnership, because they have the greatest impact on confidence in insurance companies. The reputation of the insurance company builds the most renown and innovation, loss of reputation most unsatisfactory quality of claims handling and customer service system.
Contributors
  • dr Andrzej Grzebieniak, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdefdec6-5cae-4ca8-8b7a-04488f366aff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.