Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 101-107

Article title

Oficyny drukarskie pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie

Content

Title variants

EN
Printing workshops of the first half of the 16th century in the collection of Library of Wiktor Baworowski Foundation in Lviv

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W zbiorach bibliotecznych Wiktora hr. Baworowskiego z XVI wieku dominują druki z krakowskich warsztatów. Jan Haller zajmuje uprzywilejowaną pozycję, jako drukarz 38 książek. Najstarszy druk pochodzi z 1506 r., a ostatni w tej kolekcji z 1522 r. Równie liczne są książki z warsztatów Hieronima Wietora. Najstarsze, z lat 1611-1512, pochodzą z wiedeńskiego okresu działalności drukarza. Ostatni krakowski druk tłoczono w 1545 r. Zachowało się we Lwowie aż 48 tekstów, pochodzących z pracowni Floriana Unglera oraz jego wdowy i spadkobierców. Najstarsze sięgają 1512 r., a ostatni krakowski druk ma datę 1550 r. Kolekcja zawiera również 39 książek, prasowanych w krakowskiej oficynie Macieja Scharffenberga. Najstarsza została wydana w 1527 r., a ostatnia z tej tłoczni wyszła w 1547 r. Pozostałe druki pochodzenia krakowskiego były dziełami Marka i Hieronima Scharffenbergów, Jana Halicza i Łazarza Andrysowica. Dwie najstarsze książki, z 1504 i 1505, to dzieło warsztatu Kaspra Hochfedera. Baworovianum gromadziło również 50 książek, wykonanych w cenionych wówczas centrach drukarskich. Były to (w kolejności alfabetycznej): Augsburg, Bazylea, Kolonia, Lipsk, Magdeburg, Metz, Norymberga, Paryż, Rzym, Strasburg, Wenecja i Wittenbergia.
EN
The library collection of Wiktor Baworowski from the 16th century is dominated by prints from Cracow workshops. Jan Haller finds a privileged position there as a printer in 38 places. The oldest is from 1506, and the last in this collection dates at 1522. Prints coming from Hieronim Wietor workshops are equally numerous. The oldest items from 1611-1512 come from the Viennese period of the printer‘s activity. The last Cracow print is dated 1545. There are 48 prints that come from the workshop of Florian Ungler and the one run by the widow and other heirs. The oldest objects come from 1512. The last Cracow print signed with the address of the widow Unglerowa is dated 1550. The collection also contains 39 prints pressed at the Cracow publishing house of Maciej Scharffenberg. The oldest of them appeared in 1527. The last item by this printer comes from 1547. The remaining prints of Cracow ‚s origin are supposed to be the work of Marek and Hieronim Scharffenberg, Jan Halicz and Łazarz Andrysowic. The oldest two items from 1504 and 1505 are represented by the workshops of Kasper Hochfeder. Baworovianum also contains 50 prints made in the then-valued printing centers. They are (in alphabetical order): Augsburg, Basel, Cologne, Leipzig, Magdeburg, Metz, Nuremberg, Paris, Rome, Strasbourg, Venice and Wittenbergia.

Contributors

 • Uniwersytet Śląsku w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

References

 • Baumann, W. (1954). Die Druckerei Stuchs in Nürnberg (1484-1537). Gutenberg – Jahrbuch, 29, 122-132.
 • Benzig, J. (1963). Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
 • Błońska, M. (1981). Próby nowego spojrzenia na dzieje krakowskiej oficyny drukarskiej Szwajpolta Fiola. Rocznik Biblioteki Narodowej 4, 51-62.
 • Bogeng, G.A.E. (1930). Geschichte der Buchdruckerkunst. Dresden: Demeter Verlag.
 • Büchler, E. (1951). Die Anfänge des Buchdrucks in der Schweiz. Berno: Buchdruckerei Büchler.
 • Clair, C. (1976). A History of European Printing. London: Academic Press.
 • Corsten, S. (1965). U. Zell deutschsprachige Drucke. Gutenberg – Jahrbuch, 40, 110-117.
 • Frantz, W. (1974). W gnieździe drukarstwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Funke, F. (1992). Buchkunde. München: Saur.
 • Geldner, F. (1968). Die deutschen Inkunabeldrucker. Das deutsche Sprachgebiet. Stuttgart: Anton Hiersemann.
 • Gwioździk, J. i in. (2015). Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kawecka-Gryczowa, A. (red.). (1983). Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • McMutrie, D.C. (1957). The Book: The Story of Printing and Bookmaking. New York: Oxford University Press.
 • Pirożyński, J. (1975). Drukarstwo krakowskie XV-XVI wieku. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Seruga, J. (1933). Jan Haller, wydawca i drukarz krakowski 1467-1525. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa.
 • Stickelberger, F.E. (1947). Basels Humanistenzeit. Basel.
 • Świerk, A. (1976). Hieronymus Vietor – ein Pionier des polnischen Buchdruck im 16 Jahrhundert. Gutenberg-Jahrbuch, 51, 194-199.
 • Wilhelmi, T. (1994). Johann Bergmann von Olpe in Basel. Olpe in Geschichte und Gegen¬wart, 2, 71-87.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cdf01953-e134-4383-8141-5122f0f96e3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.