PL EN


2018 | 529 | 412-422
Article title

Wpływ programu „Rodzina 500+” na poziom dochodów rozporządzalnych

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of the “Family 500+” program on the level of disposable income
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem opracowania było zbadanie wpływu wprowadzenia programu bezpośredniego wsparcia rodzin w Polsce na ich sytuację dochodową oraz porównanie poziomu wsparcia rodziny za pomocą bezpośrednich i pośrednich instrumentów w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu i aktów prawnych, analizę danych statystycznych oraz analizę porównawczą. Główne źródło danych stanowiły dane statystyczne OECD dotyczące opodatkowania wynagrodzeń. Przeprowadzone badanie potwierdziło postawioną na wstępie hipotezę badawczą mówiącą o tym, że poziom wsparcia rodziny w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami Unii Europejskiej, mierzony różnicą w wysokości dochodu rozporządzalnego dla różnych typów rodzin, jest wysoki. Potwierdzony został również istotny wpływ wprowadzenia świadczenia „500+” na zwiększenie poziomu tego wsparcia.
EN
The main objective of the study was to investigate the impact of a direct family support program introduced in Poland on the income situation of families and comparing the level of family support with direct and indirect instruments in Poland and selected European Union countries. The following research methods were used: analysis of the literature on the subject and legal acts, analysis of statistical data and comparative analysis. The main source of data were OECD statistics on taxing wages. The conducted study confirms the research hypothesis which says that the level of family support in Poland in comparison with selected European Union countries, measured by the difference in the disposable income level for different types of families is high. The significant impact of “500+” benefit on the level of family support in Poland has also been confirmed.
References
 • GUS, 2016, Działania prorodzinne w latach 2010-2015, Kraków, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/dzialania-prorodzinne-w-latach-2010-2015,1,1.html (20.05.2018).
 • GUS, 2017, Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 roku, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/beneficjenci-swiadczen-rodzinnych-w-2016-roku,2,4.html(20.05.2018).
 • Krajewska A., 2016, Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, vol. L, 1, s. 669–679.
 • MRPiPS, 2017, Raport Rodzina 500+, Warszawa, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/raport-rodzina-500-stan-na-31-lipca-2017-r/ (20.05.2018).
 • OECD, 2018a, Baza danych OECD, http://stats.oecd.org/ (28.05.2018).
 • OECD, 2018b, Taxing Wages 2018, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/tax_wages-2018-en (28.05.2018).
 • Puślecki D., 2016, Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus, Przegląd Politologiczny, nr 3/2016, s. 79–91.
 • PwC, 2016, Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE w 2016 r., https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/polska-awansowala-do-czolowki-panstw-ue-pod-wzgledem-wsparcia-prorodzinnego.html (20.05.2018).
 • Rękas M., 2017, Koszty wychowania dzieci a aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2010-2016, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489, s. 338–353.
 • Szukalski P., 2009, Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 23, s. 59–75.
 • The World Factbook, 2018, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html (20.05.2018).
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U., 2016, poz. 195 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Druk Sejmowy 216.
 • Wojciuk M., Dziemianowicz R., 2017, Ocena progresywności klina podatkowego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, s. 390–404
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdf049cc-9ff9-4654-9bc4-238cac4790c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.