PL EN


2012 | 26 | 189-202
Article title

Kapitał ludzki jako akcelerator rozwoju działalności innowacyjnej – wyniki badań

Authors
Content
Title variants
EN
Human Capital as Accelerator of Innovation Activity – Results of Researc
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W sytuacji gdy kapitał ludzki staje się głównym akceleratorem działalności innowacyjnej, przedsiębiorstwa powinny szukać sposobów efektywnej motywacji swoich pracowników. W artykule zaprezentowano ujęcie teoretyczne innowacji w elementach kapitału ludzkiego oraz wyniki badań własnych w obszarze źródeł działalności innowacyjnej. W opracowaniu zasugerowano wykorzystanie wsparcia UE oraz Republiki Słowackiej na finansowanie projektów innowacyjnych, które mogą się stać źródłem finansowej motywacji pracowników stanowiąc część ich zmiennego wynagrodzenia
EN
Reality shows that human capital is accelerator of innovation activity. In this conditions companies should search ways of effective motivation. In article author presents the role of innovations in elements of human capital and results of own research in area of sources of innovation activity. After analyze of results author suggested using support of EU and Slovakia on financing of innovation projects. Innovation project can be used as a one of ways financial motivations in company.
Year
Volume
26
Pages
189-202
Physical description
Contributors
 • Zakład Ekonomiki Inwestycji i Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego EUBA – Podnikovohospodarska Fakulta z siedzibą w Koszycach
References
 • Babczyński B., 2011, Nowoczesne formy rozwoju pracownika czyli jak poszerzać wiedzę pracowników, rozwijać ich kompetencje i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na obecnym bądź przyszłym stanowisku http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_Nowoczesne_formy_rozwoju_pracownika.pdf.
 • Bahleda O., Bahleda M., Naščáková J., 2007, The management and protection of intellectual property. In: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki : Zbirnik naukovich prac. Dnipropetrovsk : DHU,. p. 1859–1869.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L., 2000, The Knowledge Management Fielbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 • Chesbrough H.W., 2003, Sezamie innowacji otwórz się, Harvard Business Review, nr 10.
 • Christensen C.M., Raynor M.E., 2008, Innowacje napęd wzrostu EMKA, Warszawa.
 • Czym jest sieć Innovation Relay Centres (IRC)?. Portal Innovation Relay Centre Poland North-East (NEPIRC). Dostępne na Internecie 18.11.2010 http://www.nepirc.pl/nepirc/.
 • Dobija D., 2011, Kapitał intelektualny o pomiarze i sprawozdawczości niemierzalnego.
 • Dostępne na Internecie na stronie www.innowacyjnosc.gpw.pl/zalaczniki/6 28.08.2011.
 • Dobija M., 2002, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie rachunkowości, „Przegląd Organizacji” nr 1.
 • Gavurová B., 2007, Motivácia a jej zameranie na človeka. In: Riadenieľudských zdrojov.: B. Mihalčová a kolektív. – Bratislava: EKONÓM, s. 72–78.
 • Innowacyjne spojrzenie na biznes. Skuteczna motywacja, 17.09.2011 http://www.biznesera.eu/skuteczna_motywacja.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., 2010, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo P.P.H. ”Zapol”, Szczecin.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo oddk, Gdańsk.
 • Juchnowicz M., 2002, Jakość zasobów pracy kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Komisja Europejska, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Dostępne na internecie 17.11.2010 http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm.
 • Kunasz M., 2007, Wybrane narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego, Optimum, „Studia Ekonomiczne”, nr 2.
 • Listwan T., 1993, Kształcenie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław.
 • Matusiak M. 2009, s. 312 http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/publikacja_sooipp_ annual.pdf Zeszyty naukowe nr 525 ekonomiczne problemy usług nr 28 kapital ludzki innowacje przedsiebiorczosc wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecinskiego, Szczecin.
 • OECD, Intellectual assets and value creation; Synthesis Report (2008), dostępne na Internecie na stronie http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:B1HJCj7l4kMJ:www.oecd.org/dataoecd/36/35/40637101.pdf+Intellectual+assets+and+value+creation%3B+Synthesis+Report+2008&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESiKP4FTB536xOeVE8MIxUrPzt6tzAE2bvn5ZcV__Fk119-2kT9CBwbL3WuVLBmSSCPb2nCt1rRIpDkKIuLSF5LlPhDRzlBunCYHKkdQ4zoY7drQN5uCrZ3MWhvvqEzI6ePmmj_Y&sig=AHIEtbQcpuhSIUVdT17IoPBhpXd1Q0zF2g.
 • Pawłowska A., 2009, Program Jaspers o czym mowa. Portal Nowe – Dotacje.pl, Dotacje
 • Unijne, Dostępne na internecie 18.11.2010 http://www.nowe-dotacje.pl/programjaspers.php.
 • Pešáková P., 2011, Analiza barier rozwoju działalności innowacyjnej w rejonie Wschodniej Słowacji, „Przedsiębiorstwo i Region”.
 • Rzempała J., Rzempała A., 2009, Zeszyty naukowe nr 525 – ekonomiczne problemy usług nr 28 kapital ludzki innowacje przedsiebiorczosc wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecinskiego. Szczecin http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/publikacja_sooipp_annual.pdf.
 • Skomska B., 2007, Jak JEREMIE może pomóc małym przedsiębiorcom, Portal moja firma, Dostępne na internecie 17.11.2010 http://mojafirma.infor.pl/firma-w-unii/54522, Jak-JEREMIE-moze-pomoc-malym-przedsiebiorcom.html.
 • Szałkowski A. (red.), 2002, Rozwój personelu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Ťapák, P. a kol., 2008, Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja. Texinfo vyd. 1. Košice: Košický samosprávny kraj, 2008. ISBN: 80-969559-X-X. Dostępne na internecie 16.11.2010:<http://www.vucke.sk/APIR/sk/Pre_Podnikatelov/ Investicne_prostredie/regionalnainovacnastrategia/Documents/RIS.pdf>.
 • Warschat J., Wagner K., Hauss J., 1999, Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital/ Intangible Investment 22nd November, European Commission.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdf7235c-4590-4032-8ffc-2f90e6d8e490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.