Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 215-230

Article title

Więzienie a skazani młodociani

Content

Title variants

EN
Prison and young convicts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Borucki Z. (1976). Teoretyczna koncepcja przystosowania ogólnego we współczesnej psychologii. Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie 15. Ciosek M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris”. Goffman E. (1975). Charakterystyka instytucji totalnych. W: Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: PWN. Obuchowski K. (1961). Model i typ przystosowania psychicznego człowieka. Zeszyty Naukowe UAM 5. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G. (1985). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP. Sikora J. (1978). Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych. Warszawa: PWN. Tomaszewski T. (1967). Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza. Wolfgang M. (1961). Ouantitative analysis of adjustment to the prison community. Criminology and Police Science 51.
EN
Penalty, including imprisonment comprises one of the basic forms of reaction to crime. It differs from other possible penalties in the degree of discomfort and in the legal consequences. There are also different goals in case of criminal penalty as a legal and social consequence of a crime or misconduct. Imprisonment aims at taking different actions which consequently, should lead to the situation where the criminal does not return to committing crimes. It is so called penitentiary rehabilitation which is a multidimensional phenomenon and it should be considered from the modern society point of view. Its range includes correction of inadequate individual’s behavior and his or her adaptation of norms and values shared by the general public, as well as taking and being persistent in the process of designing oneself, own personality and consistent implementation of the self- vision in the future, organized hierarchically for the given time periods. Therefore, different means and action are taken under the implementation of imprisonment. Moreover, convicted prisoners are divided into different groups in penitentiaries. One of the groups is the group of young convicts. The goal of this article is to examine and describe the opinion of the young convicts on the penitentiary as a penal and rehabilitation institution. To perform the study, sixty young convicts were selected. In the test method, the diagnostic survey was applied. The original authoring questionnaire was used in the study. The study was performed in the Penitentiary in Radom, in December 2012.

Year

Issue

Pages

215-230

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Ambrozik W., Machel H., Stępniak P. (red.) (2008). Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. Poznań–Gdańsk–Warszawa–Kalisz.
 • Badowska-Hodyr M. (2008). Poziom prizonizacji sprawców przestępstw a zachowania autoagresywne w warunkach izolacji więziennej, W: F. Kozaczuk (red.). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Rzeszów 2008.
 • Bartkowicz Z., Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej. W: Bartkowicz Z., Węgliński A. (red.). Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Lublin.
 • Bębas S., Adamczyk-Bębas W. (2011). Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Radom.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2001). Kryminologia. Gdańsk.
 • Bojarski T. (2007). Kilka uwag ogólnych o środkach reakcji na czyny zabronione stanowiące przestępstwa i wykroczenia. W: Krajewski K. (red.). Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Warszawa.
 • Carrabine E., Cox P., Lee M., Plummer K., South N. (2009). Criminology. A sociological introduction. London–New York.
 • Daszuk R. (2011). Zjawisko subkultury występujące w warunkach izolacji penitencjarnej. W: Bębas S. (red.). Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom.
 • Gaes G.G., Flanagan T.J., Motiuk L.L., Stewart L. (1999). Adult Correctional Treatment. W: Tonry M., Petersilia J. Prisons. Crime and Justice, Vol. 26. Chicago and London.
 • Gnitecki J. (2004). Wstęp do metod i przetwarzania wyników badań w naukach pedagogicznych. Poznań.
 • Hołda Z. (2007). Koncepcja wykonywania kary pozbawienia wolności według Kodeksu karnego wykonawczego. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 11.
 • Hołyst B. (2000). Kryminologia. Warszawa.
 • Jaworska A. (2009). Efektywność oddziaływań relaksowo-korekcyjnych w zakresie ograniczenia zachowań automutylacyjnych w zakładach karnych. W: Kuć M. (red.). Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych. Lublin.
 • Karaszewska H. (2010). Więzienie jako specyficzna instytucja społeczna. W: Bębas S. (red.). Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Radom.
 • Konopczyński M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa.
 • Krech J., Kowalski G. (2004). Kara kryminalna, jej wymierzenia i wykonywanie w świetle przepisów Konstytucji RP z 2 IV 1997 r. W: Kuć M., Niewiadomska I. (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin.
 • Lynch M.J. (2007). Big Prisons. Big Dreams. New Brunswick–New Jersey–London.
 • Łobocki M. (2003). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.
 • Machel H. (2009). Czy istnieje alternatywa dla resocjalizacji penitencjarnej. W: Kozaczuk F. (red.). Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Rzeszów.
 • Machel H. (2001). Czy więzienie może wychowywać – spór o poprawczą funkcję więzienia. W: Borowski R., Wysocki D. (red.). Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock.
 • Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk.
 • Malec J. (2001). Czynniki warunkujące kształtowanie się postaw moralnych więźniów w Polsce. W: Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P. (red.). Więziennictwo. Nowe wyzwania. Warszawa–
 • –Poznań–Kalisz.
 • Mazur E., Laurman-Jarząbek E., Zyzik E. (2010). Rola wychowawcy penitencjarnego w procesie resocjalizacji skazanych. W: Bębas S. (red.). Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Radom.
 • Ostrowska K. (2010). Integralne podejście do resocjalizacji skazanego. W: Bębas S. (red.). Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Radom.
 • Parol R. (2008). Etiologia przestępczości – paradygmaty i teorie. W: Jaworska A. (red.). Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia. Kraków.
 • Pawełek K., Marczak M. (2008). Resocjalizacja w polskich zakładach karnych. Teoria a praktyka. W: Bartkowicz Z., Węgliński A. (red.). Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenie i propozycje. Lublin.
 • Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa.
 • Pilch T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa.
 • Pollock J.M., Blackburn A.G., Foller S.K. (2013). Prisons. Today and Tomorrow. Burlington.
 • Przybyliński S. 2005). Personel penitencjarny wobec zjawiska podkultury więziennej. W: Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków.
 • Pstrąg D. (2009). Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa skazanych jako istotny warunek skuteczności resocjalizacji skazanych. W: Kozaczuk F. (red.). Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Rzeszów.
 • Samborski A. (2011). Zjawisko bezrobocia wśród osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. W: Bębas S. (red.). Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom.
 • Sarzała D. (2009). Podkultura a izolacja więzienna (aksjologiczna analiza problemu). W: Kuć M. (red.). Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych. Lublin.
 • Skura J. (2009). Pomoc postpenitencjarna w kontekście przygotowania skazanych do życia w warunkach wolnościowych. W: Kozaczuk F. (red.). Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych. Rzeszów.
 • Szałański J. (2008). Kryteria i mierniki efektywności resocjalizacji. W: Kozaczuk F. (red.). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Rzeszów.
 • Szałański J. (2008). Zakres i poziom skuteczności resocjalizacji. W: Bartkowicz Z., Węgliński A. (red.). Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Lublin.
 • Szałański J. (2010). Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej przemiany więźniów. W: Kozaczuk F. (red.). Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie. Rzeszów.
 • Schmidt D. (2004). Empatia personelu więziennego oraz jej niektóre uwarunkowania. W: Ambrozik W., Stępniak P. (red.). Służba Więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Poznań–Warszawa–Kalisz.
 • Szczepaniak P. (2003). Kara pozbawienia wolności a wychowanie. Kalisz–Warszawa.
 • Szymanowska A. (2004). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań kryminologiczno-psychologicznych. W: Kozaczuk F. (red.). Resocjalizacja instytucjonalna. Rzeszów.
 • Szymanowski T. (2004). Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Warszawa.
 • Świtka J. (2004). Filozoficzne i socjologiczne ujęcie kary. W: Kuć M., Niewiadomska I. (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin.
 • Urban B. (2004). Koncepcje rozwoju społecznego a możliwości ograniczenia patologii społecznej. W: Kozaczuk F. (red.). Resocjalizacja instytucjonalna. Rzeszów.
 • Utrat-Milecki J. (2006). Podstawy penologii. Teoria kary. Warszawa.
 • Wróbel W. (2007). Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 11, 1.
 • Zalewski W. (2008). Izolacja więzienna a sprawiedliwość naprawcza. W: Pastwa-Wojciechowska B. (red.). Człowiek w obliczu prawa. Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cdf9b467-9020-42f4-a000-d610164e53c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.