PL EN


2015 | 5 (784) | 97-112
Article title

Profesjonalizm w sektorze usług ubezpieczeniowych

Title variants
EN
Professionalism in the Insurance Services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie jest kontynuacją cyklu artykułów, które zostały opublikowane w Ekonomice i Organizacji Przedsiębiorstwa na przełomie 2014 i 2015 roku. Głównym celem niniejszego opracowania jest badanie oraz wnikliwa analiza czynnika profesjonalizmu, jako determinanta wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Ponadto, autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jak profesjonalizm, a co za tym idzie wiedza, doświadczenie i świadomość uczestników rynku ubezpieczeń wpływa na jakość oferowanych usług. Celem metodologicznym pracy jest analiza czynnika profesjonalizmu w sektorze usług ubezpieczeniowych. Konstrukcja powyższego opracowania opiera się na tezie, iż relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku ubezpieczeniowego, powiązane z czynnikiem profesjonalizmu mierzone wzrostem świadomości, specjalistycznej i fachowej wiedzy, oddziałują w sposób istotny na jakość świadczonych usług, co w efekcie wpływa na konkurencyjność zakładów ubezpieczeń. Do realizacji powyższej tezy zostały wykorzystane badania prowadzone w oparciu o kwestionariusz ankiety, zawierające kryteria oceny profesjonalizmu pośredników ubezpieczeniowych z jakości oferowanych usług w oparciu o podział na kluczowe jej obszary. Natomiast, do badania zależności pomiędzy zmiennymi jakościowymi (wybory dokonywane przez ankietowanych) zastosowano test zgodności chi-kwadrat.
EN
The study is a continuation of a series of articles that have been published in economics and the organization of the companies at the turn of 2014 and 2015. The main objective of this paper is to study and thoroughly analyse professionalism as a determinant of growth in the insurance company's competitiveness. In addition, the author tried to answer the question of how professionalism, and thus knowledge, experience and awareness of the participants in the insurance market affects the quality of the services offered. The aim of the study is to analyze the methodological factor of professionalism in the sector of insurance services. The design of this development is based on the assumption that the relationship between the participants of the insurance market, a factor associated with increased awareness measures professionalism, expertise and know-how, impacts significantly on the quality of services, which in turn affects the competitiveness of the insurance companies. To accomplish this, in order to validate the hypothesis research based on a questionnaire was used, which includes assessment criteria of professionalism of insurance intermediaries with the quality of the services provided on the basis of its division into key areas. On the other hand, to investigate the relationship between qualitative variables (the choices made by the respondents) chi-square test was used.
Contributors
  • dr Jarosław W. Przybytniowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, European Business Club Association e.V., Pastel Oedheim, FRG, Insitute of Management
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cdfb9bae-3067-4179-80db-c4f7ffec49ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.