PL EN


2016 | 3(30) | 301-315
Article title

Wartość informacji i jej bezpieczeństwo w gospodarce opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
EN
The value of information and its security in the knowledge-based economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the 21st century, the age of new technologies, information and knowledge are considered to be the most importants intangible assets of modern enterprises, to build a sustainable competitive advantage. The importance of the value of these sources, results in the taking of appropriate action by the undertakings in the field of information security management. The aim of this study is to show the nature and complexity of the concept of information, specify its value, and the presentation of key issues related to the information security in the knowledge-based economy.
PL
W XXI w., wieku nowych technologii, informacja i wiedza uważane są za najważniejsze niematerialne aktywa współczesnych przedsiębiorstw, służące budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Znaczenie wartości tych zasobów skutkuje podję- ciem przez przedsiębiorstwa stosownych działań w zakresie zarządzania bezpieczeń- stwem informacji. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istoty i złożoności pojęcia „informacja”, określenie jego wartości oraz przedstawienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji w gospodarce opartej na wiedzy.
Year
Issue
Pages
301-315
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Drucker, P.F. (1994). The age of social transformation, The Atlantic Monthly.
 • Dziuba, D.T. (2000). Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Warszawa: Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz
 • Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Forlicz, S. (2008). Informacja w biznesie, Warszawa: PWE. ISO/IEC 27001:2013. Information technolgy – Security techniques – Information security management systems – Requirements.
 • Kiełtyka, L. (2002). Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Warszawa: Placet.
 • Kisielecki, J., Soroka, H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Warszawa: Placet.
 • Kolegowicz, K. (2003). Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony. W: R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki) (s. 54–69), Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Koźmiński, A. (2001). Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? W: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa: PAN.
 • Lubieradzki. J. (2011). Wywiad i szpiegostwo gospodarcze w konkurencji rynkowej. W: M. Gajos (red.), Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Katowice: KSOIN i UŚ.
 • Makulska, D. (2012). Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką regionalną” 88, s. 169–193.
 • Malara, Z., Rzęchowski, J. (2012). Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Warszawa: C.H. Beck.
 • Materska, K. (2005). Rynek informacji i rynek wiedzy, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 13(3), s. 3–11.
 • Obora, H. (2010). Wybrane problemy pomiaru jakości informacji. W: R. Borowiecki i J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki (s. 118–128), Warszawa: Diffin.
 • OECD (2000). World Bank Institute, Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition. Paris.
 • Oleander-Skorek, M., Wydro, K.B. (2007). Wartość informacji, „Telekomunikacja i Techniki Komunikacyjne” 1–2, s. 73–84.
 • Oleński, J. (2000). Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Warszawa: Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomic- znych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Olszewski, J. (red. nauk.) (2014). Gospodarka oparta na wiedzy, Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG.
 • Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Warszawa: Placet.
 • Poskrobko, B. (2011). Gospodarka oparta na wiedzy: materiały do studiowania, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 • Puczkowski, B. (2009). Pomiar wiedzy w województwach, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2(11), s. 89–95.
 • Ratajewski, J. (1973). Wstęp do informacji naukowej, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Seidler, J. (1983). Nauka o informacji, Warszawa: WNT.
 • Skrzypek. E. (2011). Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 23, s. 270–285.
 • Stefanowicz, B. (2004). Informacja, Warszawa: SGH.
 • Szczepankiewicz, E.I. (2013). Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, „Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie” 3(28), s. 33–42.
 • Szewczyk, A. (2007) (red.). Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa: Diffin.
 • Trzaska, R. (2011). Czy wartości są abstrakcyjne? Badanie informacji w szerszym kontekście. Fabryka języka. Technologie produkcji, http://fabryka-jezyka.bn.org. pl/?p=462, dostęp: 5.10.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce0cf24b-cb53-4146-9561-c29d880eff33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.