PL EN


2013 (R. XII) | 3(49) | 97-114
Article title

Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju młodego pokolenia

Title variants
EN
The changes in modern family and their influence on youth development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważania dotyczą rozwoju i wychowania młodego pokolenia, rozpatrywanych na tle dokonującego się obecnie procesu transformacji rodziny. W artykule podjęto próbę omówienia niektórych zmian w funkcjonowaniu rodziny i opisania konsekwencji nowego modelu dla jej rozwoju i procesów socjalizacyjnych dzieci oraz młodzieży, w kontekście wiedzy z zakresu socjologii i pedagogiki rodziny. Nowe problemy, zjawiska mają wpływ na rangę wychowania w rodzinie i powodują pojawianie się trudności z pełnieniem właściwie ról rodzicielskich. Dlatego istotne są dwa kluczowe pytania: Wychowanie obecnie to udręka czy przyjemność dla rodziców? oraz Jakie jest młode pokolenie i jak przedstawiają się jego relacje z rodzicami?
EN
The reflections are concerned on young generation development and education in the context of current process of family transitions. In this paper an attempt was made to discuss the selected changes of the family and to describe its new model influence on children and youth development and socialization process in the context of sociology and family pedagogy knowledge. The brand new problems and phenomena influence on parenting and emerge the difficulties in playing appropriate parental roles. Thus, two vital questions may be posed : is parenting a distress or a pleasure? What kind of young generation do we have and what kind of relationships does it have with parents?
Issue
Pages
97-114
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, (tłum. T. Kunz), Kraków 2006.
 • Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.
 • CBOS, Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny, komunikat nr: 4641, data wydania: 04.05.2012, opracowanie: K. Kowalczuk.
 • Colla-Muller H. E., Opieka w teorii i praktyce [w:] Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, (red.) Z. W. Stelmaszuk, Warszawa 1999.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Beck U., Społeczeństwa ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 • Braun – Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin 1992.
 • Harwas – Napierała B., Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Poznań 2009.
 • Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań 1994.
 • Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, szkice familologiczne, Toruń 2005.
 • Kornas – Biela D. (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Lublin 2001.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
 • Kwak A, Mościskier A., Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, Warszawa 2002.
 • Kukołowicz T., Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej [w:] Rodzina współczesna, (red.) M. Ziemska, Warszawa 2001.
 • Lalak D., Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa, [w:] Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, (red.) M. Libiszowska-Żółtkowska, Warszawa 2007.
 • Leśniak E., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja kryzysowa, [w:] Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wyb. i oprac. W. Badura-Madej, Katowice 1999.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004.
 • Marzec H., Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym, Łowicz 2001.
 • Marzec – Holka K., Dzieciobójstwo. Przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia? Bydgoszcz 2004.
 • Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa 2008.
 • Olearczyk T. E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007.
 • Pęczak M., O dzieciach kwiatach i dzieciach grzybach, Polityka. Sztuka życia, 12/2011.
 • Podgórska J., Na wieki wieków mama, Polityka nr 29 (2563), 2006.
 • Praszkier R., Zmieniać nie zmieniając, Warszawa 1992.
 • Roter A., Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego, Katowice 2005.
 • Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Warszawa 2001.
 • Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk 2000.
 • Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w rodzinie, Warszawa 2009.
 • Sikorska M., Życie rodzinne, [w:], Współczesne społeczeństwo polskie, (red.) A. Gizy, M. Sikorska, Warszawa 2012.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011, Warszawa 2011.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
 • Tarkowska E., Przeciw biedzie, Warszawa 2002.
 • Turcza M. J., Czy mamy szansę na normalne życie?, Style i Charaktery, nr 1 (8)/2009.
 • Wierzchosławski S., Rodzina w okresie transformacji, [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, (red.) P. Kryczka, Lublin 1997.
 • Winnicka E., Raport: Eurosieroty. To dzieci najwięcej płacą za emigrację rodziców, Polityka nr 46 (2629) 2007.
 • Wrzesień W., Europejscy Poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Warszawa 2009.
 • Wrzesień W., Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Poznań 2003.
 • Wrzesień W., Napięcia pomiędzy pokoleniami w rodzinach bliskich generacji Pokolenia Końca Wieku, (w:) T. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań 2001.
 • Ziemska M. (red.), Rodzina współczesna, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce0d6996-020e-4258-81e9-106737848196
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.