PL EN


2016 | 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP | 31-46
Article title

Perspektywy rozwoju MSP w Polsce a podniesienie ich konkurencyjności poprzez wzrost innowacyjności. Innowacje i konkurencyjność a teorie wzrostu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Perspectives for SME Development in Poland and Raising Their Competitivenss Through Growth of Innovativeness. Innovation and competitiveness and the theories of economic growth
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw jako podstawowych determinant ich rozwoju, a tym samym rozwoju gospodarek w ogóle. Wychodząc z założenia, że konkurencyjność firm zależy w dużym stopniu od ich innowacyjności, w opracowaniu dużo miejsca poświęcono uwarunkowaniom innowacyjności i metodom oceny innowacyjności firm i gospodarek. Analizowano czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa, sprzyjające powstawaniu innowacji, jak też czynniki zewnętrzne, takie jak kondycja gospodarki, wolność gospodarcza oraz uwarunkowania instytucjonalne. Przedstawiono różne podejścia i definicje innowacyjności i przedsiębiorczości w historii ekonomii, a także odniesiono się do warunków, które musi spełnić całe społeczeństwo, aby następował rozwój innowacji. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia reformy kulturowej, całkowitego i bezwarunkowego nastawienia na innowacje. Jest to zadanie bardzo trudne z powodu niekorzystnych zmian demograficznych społeczeństwa polskiego. Przeciwwagą niekorzystnych zmian w starzejącym się społeczeństwie może stać się wysoki, specjalistyczny poziom wykształcenia młodego pokolenia.
EN
The study concerns enterprises’ competitiveness and innovativeness as the basic determinants of their development and, thus, development of economies in general. Assuming that firm’s competitiveness largely depends on their innovativeness, in her study, the author devoted much of room to the determinants of innovativeness and methods of assessment of innovativeness of firms and economies. She analysed the enterprise’s internal factors conducive to emergence of innovation as well as external factors such as the economy’s condition, economic freedom and institutional determinants. She presented various approaches to and definitions of innovativeness and entrepreneurship in the history of economics as well as referred to the conditions that must be met the entire society to achieve development of innovation. This is connected with the necessity to carry out a cultural reform, the complete and unconditional attitude towards innovation. This is a very difficult task due to the unfavourable demographic changes of the Polish society. A counterbalance for the unfavourable changes in the ageing society may be a high, specialist level of education of the young generation.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Aghion P., Howitt P. (1999), Endogenous Growth Theory, MIT PRESS, Cambridge.
 • Atkinson R.D., Ezell S.J. (2013), Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale University Press, Yale.
 • Bartkowiak B. (2013), Droga innowacji – od mikrofinansowania do finansowania kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 752, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 102.
 • Chesbrough H., Van Haverbeke W., West J. (2014), New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Drucker P. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, DIFIN, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Gilder G. (2014), Bogactwo i ubóstwo, Zysk i S-Ka, Poznań.
 • Glapiński A. (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(2).
 • Gust-Bardon N.I. (2012), Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku. Analiza wybranych zagadnień, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Ekonomia XLIII, nr 1.
 • Kozioł-Nadolna K. (2012), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kaja J. (1996), Eseje o japońskiej ekonomii i gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Kozłowska A. (2010), Ewolucja struktur gospodarczych w świetle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Landes D.S. (2015), Bogactwo i nędza Narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
 • Lenski G. (2015), Teoria ewolucyjno-ekologiczna: Principles and Applications, http://krytyka.org/perspektywa-neoewolucyjna-w-teoriach-zmiany-spolecznej-od-determinizmutechnologicznego-do-epidemiologii-reprezentacji/ [dostęp: 14.06.2015].
 • Lenski G. (1970), Human Societes: an macrolevel introduction to sociology, McGraw-Hill, London.
 • Lipowski A. (1997), Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matyda A. (2013), Innowacyjne determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora MSP, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 752, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 102.
 • Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Płowiec U. (1994), Sprostać wyzwaniom konkurencyjności, referat na konferencję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Porter M. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, One Press VIP, Warszawa.
 • Prokopowicz P. (2007), Perspektywa neoewolucyjna w teoriach zmiany społecznej: od determinizmu technologicznego do epidemiologii reprezentacji, krytyka.org [dostęp: 15.06.2016].
 • Próchnik M. (2016), Modele wzrostu gospodarczego, SGH, Warszawa, http://akson.sgh.waw.pl/~mproch/Z_teoria_wzrostu/modele_wzrostu.pdf [dostęp: 15.06.2016].
 • Radomska E. (2014), Innowacje i ich źródła – w poszukiwaniu nowych metod budowania i wzmacniania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, cz. I, „Magazyn Biznesowy i Akademicki”, Polish Open University, Warszawa.
 • Innowacyjność 2006, Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport (2006), PARP, Warszawa.
 • Schumpeter J. (1964), Business Cycles, A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York.
 • Soszyńska E. (2013), Zrozumieć rozwój gospodarczy, UW, Warszawa.
 • Staniłko J. (2014), Jak zbudować potencjał przemyślnej rywalizacji, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa, http://www.slideshare.net/LozaBiznesu/jak-zbudowa-potencja-przemylnej-rywalizacji [dostęp: 07.04.2014].
 • Warsh D. (2012), Wiedza i bogactwo narodów. Historia odkrycia ekonomicznego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Weresa M.A. (red.) (2015), Poland Competitiveness Report 2015, Innovation and Poland’s Performance in 2007-2014, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce1f981f-8571-4ee0-8cb4-630edcbf0e1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.