PL EN


Journal
2016 | 5 | 752-765
Article title

Asymetria informacji na rynku turystycznym

Title variants
EN
Information Asymmetry in the Tourist Market
RU
Асимметрия информации на туристическом рынке
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W klasycznym ujęciu asymetria informacji dotyczy relacji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi na określonym rynku. Przewaga informacji po jednej ze stron rynku może prowadzić do sytuacji, w których nie dochodzi do transakcji lub w której jedna ze stron ocenia zawartą transakcję jako nie w pełni korzystną. Współczesny rynek, obok typowych transakcji kupna-sprzedaży, obejmuje także oferty oraz różne działania pseudotransakcyjne i pozatransakcyjne. Wszystkie one kształtowane są w warunkach asymetrii informacji. Artykuł omawia różne rodzaje asymetrii informacji występujące na współczesnym rynku turystycznym i proponuje pewną klasyfikację jej form. Uwzględnione zostały przejawy asymetrii informacji między różnymi podmiotami rynku turystycznego w zakresie transakcyjnym, pseudootransakcyjnym i pozatransakcyjnym. Wskazano też na możliwości i sposoby ograniczania asymetrii informacji. Zaproponowany sposób analizy zagadnień asymetrii informacji może mieć także zastosowanie w analizie przejawów tego zjawiska na innych rynkach branżowych.
EN
In the classical approach, information asymmetry refers to the relations between sellers and buyers in a given market. Information advantage on the one part of the market can lead to situation, in which the deal cannot be completed, or one of the two parts considers the transaction as not fully satisfactory. The contemporary market comprises typical purchase and sale transactions sale offers, as well as some pseudo-contractual and non-contractual deals. All of them subject to information asymmetry. The paper discusses various kinds of information asymmetry seen in the tourist market and proposes a classification of its forms. The author also indicates the possibilities and ways of reducing the scope of information asymmetry. The proposed way of analysing information asymmetry may also be used in the analysis of this phenomenon in other branch markets.
RU
В классическом представлении асимметрия информации касается отношений между продавцами и покупателями на определенном рынке. Перевес информации у того или другого участника может вести к срыву сделки или к оценке сделки одной из сторон как не вполне выгодной. Современный рынок, кроме типичных сделок купли-продажи, охватывает также оферты и раз- личные действия типа псевдосделок и вне сделок. Все они формируются в условиях асимметрии информации. В статье обсуждаются разные виды асимметрии информации, имеющие место на современ- ном туристическом рынке и предлагается определенная классификация ее форм. Авторы учли проявления асимметрии информации между разными субъектами туристического рынка в обла- сти сделок, псевдосделок и вне сделок. Было указано также на возможности и способы ограниче- ния асимметрии информации. Предложенный способ анализа вопросов асимметрии информации может иметь также применение в анализе такого рода проявлений на рынках других отраслей.
Journal
Year
Issue
5
Pages
752-765
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zarządzania Turystyką
References
 • Akerlof G.A., The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The Quarterly Journal of Economics” 1970, nr 84(3).
 • Asero V., Patti S., Asymmetric Information, Tourist Satisfaction and Quality in Tourism, „Annals of The University of Petrosani, Economics” 2009, nr 9(3).
 • Baggio R., Baggio J.A., Experiencing Information Asymmetries in Tourism, 4th Advances Tourism Marketing Conference, Maribor 2011.
 • Borzyszkowski J., Dyskusja nad pojęciem destynacja, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2012, nr 4(20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Candela G., Figini P., The Economics of Tourism Destinations, Springer, Berlin-Heidelberg 2012.
 • Chen Y., Mak B., Song H., Information Asymmetries on Quality: the Case of Chinese Package Tours, 2013, scholarworks.umass.edu (dostęp: 2.11.2015).
 • Clerides S., Bearchou P., Pashardes P., Intermediaries as Quality Assessors in Markets with Asymmetric Information: from UK Package Tourism, University of Cyprus, Nicosia 2004.
 • Dziekański P., Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 24.
 • Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kesić T., Pawlić I., Tourism Destination Image Formation. The Case of Dubrovnik, Croatia, Tržište, t. XXIII, University of Zagreb, Faculty of Economics & Business 2001.
 • Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kushi E., Information Asymmetry, Quality and Process the Tourism Market: An Application to Albanian holiday Hotels, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2010.
 • Leiper N., Tourism Management, Pearson Education, Frenchs Forest, 2004.
 • Meler M., Marketinški identitet turističke destinacije Hrvatskog Podunavlja, Zbornik radova 14, Bienalong međunarodnog kongresa “Hoelska kuća 98”, Opatija Hotelijerski Fakultet, Opatija 1998.
 • Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995.
 • Page S., Connell J., Tourism Development. Guide for Local Planners, WTO, Madrid 1993.
 • Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014a.
 • Panasiuk A., Wymiary oferty na rynku turystycznym, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 46, Wrocław 2014b.
 • Puciato D., Łoś A., Mrozowicz K., Franchising as a Way of Reducing Moral Hazard in the Tourism Market, „Argumenta Oeconomica” 2013, nr 1(30).
 • Rucińska D., Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, „Zeszyty Naukowe”, nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004a.
 • Stiglitz J.E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 2004b, nr 3.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce26d7f2-4bda-4f1a-82fb-53c1242390ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.