PL EN


2010 | 86 | 27-38
Article title

K probliemie projektirowanija organizacii uprawlienija bolszymi matierlialno-proizwodctwiennymi sistiemami

Authors
Title variants
EN
Problem of Designing of Management Organization by Large Material Production Systems
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Projektowanie struktur organizacyjnych wielkich systemów materialnych i produkcyjnych jest dość złożonym, trudnym do sformułowania problemem przewidującym rozwiązanie szeregu różnorodnych zadań. Jedno z tych zadań polega na podjęciu decyzji dotyczącej charakteru i sposobu dekompozycji, czyli podział wymienionych systemów na systemy niższego rzędu, podsystemy lub elementy, z punktu widzenia charakteru przebiegających procesów produkcyjno-technologicznych, określenie charakteru współdziałania wykrytych dekomponentów między sobą z punktu widzenia efektywności osiągnięcia celu całym systemem. W artykule są rozpatrywane możliwe warianty rozwiązania wymienionego zadania polegającego na wykorzystaniu metod analizy klasterowej.
EN
Design of organizational management structures by large material production systems is a rather difficult problem to formulize, which includes a line of various tasks. One of them is to make a decision on the character and method of the composition, i.e. division of such systems into systems of a lower order, sub-systems or elements from the position of nature of running, production technological processes determining the character of interaction of revealed decomponents among each other from the point of view of efficiency to achieve the objective of the whole system. The article considers the possible variants of solving this task based on usage of cluster analysis methods.
Contributors
  • Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
References
  • 1. Ю.Н. Павлючук, Основы проектирования организации управления системами регионального строительства. М.: Фонд "Новое тысячелетие" 2000.
  • 2. Эшби У.Р., Введение в кибернетику. М. 1954.
  • 3. Беляев А.А., Коротков Э.М., Системология организации. М.: ИНФРА-М, 2000.
  • 4. Смирнов Э.А., Основы теории организации. М.: ЮНИТИ, 2000.
  • 5. Дюран Б., Оделл П., Кластерный анализ. - М.: Статистика, 1977.
  • 6. Оре О., Графы и их применение. - Мир, 1965.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce2cfee9-5e7a-4b7b-8ac6-7b4cc0900ce6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.