PL EN


2016 | XCVIII | 293-311
Article title

Innowacje a koncepcja zrównoważonej konkurencyjności – przypadek Polski

Content
Title variants
EN
Innovation and Sustainable Competitiveness: Evidence from Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach, wskutek burzliwych kryzysowych doświadczeń, badacze zaczęli dostrzegać konieczność dążenia nie tylko do poprawy konkurencyjności gospodarek rozumianej przez pryzmat poprawy produktywności, ale również do osiągnięcia tzw. zrównoważonej konkurencyjności. Ta nowa koncepcja koncentruje się nie tylko na poprawie produktywności wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych, ale akcentuje też dążenie do zapewnienia równowagi społecznej oraz zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego. Kluczowe miejsce w tej koncepcji zajmują innowacje. Celem artykułu jest określenie czy i w jakim stopniu innowacje społeczne oraz ekoinnowacje, przyczyniają się do kształtowania przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki ujmując konkurencyjność w jej zrównoważonym wymiarze. Za pomocą indeksu ujawnionych przewag technologicznych (RTCA) obliczonego na podstawie statystyki patentowej określona została specjalizacja technologiczna Polski i dla całej UE 28 w zakresie podstawowych potrzeb ludzkich oraz technologii zarządzania ochroną środowiska i zmiany tej specjalizacji w latach 2000–2011. W kolejnym etapie analizy wykorzystano indeksy RTCA w obu tych obszarach patentowania jako miernik odpowiednio: innowacji społecznych i innowacji ekologicznych. Z analizy przeprowadzonej w artykule wynika, iż w okresie 2000–2011 te dwie nowe formy innowacji odgrywały ważną rolę w kształtowaniu zrównoważonej konkurencyjności polskiej gospodarki.
EN
This paper focuses on competitiveness seen from macroeconomic perspective, but understood in a new, non-traditional, expanded way. It is the concept of sustainable competitiveness, which refers not only to improvements productivity, but also includes some additional aspects related to the environmental and social issues. Innovation remains the key element of this concept, however, apart from technological innovation, new forms of innovation, such as eco-innovations and social innovations play a significant role in it. The main objective of this paper is to find out to what extent these two new forms of innovation are correlated with Poland’s competitiveness. Using a revealed technological advantage (RTCA) index based on patent statistics changes in technological specialization have been identified for Poland and for the whole EU 28 in the fields of environmental management technologies and human necessities in the period of 2000–2011. In the next step of the analysis RTCA indices in both fields have been used as proxies for eco-innovations and social innovations respectively. This paper shows that in the period of 2000–2011 these two new forms of innovation played an important role in shaping sustainable competitiveness of the Polish economy.
Year
Volume
Pages
293-311
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mweres@sgh.waw.pl
References
 • Aiginger Karl, Bärenthaler-Sieber Susanne, Vogel Johanna, Competitiveness under New Perspectives, WWWforEurope Working Paper 2013/44, http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforEurope_WPS_no044_MS46.pdf, WIFO; stan na 24.02.2016 r
 • Bazán Mario, Sagasti Francisco, National system of innovation for inclusive development: achievements and challenges in Peru, w: Dutrénit Gabriela, Sutz Judith (red.), National Innovation Systems, Social Inclusion and Development: The Latin American Experience, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton 2014, s. 169–198.
 • Bieńkowski Wojciech, Weresa Marzenna Anna, Radło Mariusz-Jan (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Bossak Jan, Bieńkowski Wojciech, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna gospodarki i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Carrillo-Hermosilla Javier, del Río González Pablo, Könnölä Totti, Eco-innovation. When sustainability and competitiveness shake hands, Palgrave Macmillan, London 2009.
 • Corrigan Gemma, Crotti Roberto, Drzeniek Hanouz Margareta, Serin Cecilia, Assessing Progress toward Sustainable Competitiveness, w: Schwab Klaus (red.), Global Competitiveness Report 2014–15,World Economic Forum, Geneva 2014, s. 53–83.
 • Díaz Lopez Fernando, Montalvo Carlos, A comprehensive review of the evolving and cumulative nature of eco-innovation in the chemical industry, Journal of Cleaner Production 2015/102, 1 September, s. 30-43.
 • Dodgson Mark, Gannn David, Philips Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, Oxford 2014.
 • Esen Ayla, Asik-Dizdar Ozen, Maden Ceyda, Social Innovation as Driver of Regional Competitiveness: A Conceptual Framework, w: Carmo Farinha Luis, Ferreira Joao, Lawton Smith Helen, Bagchi-Sen Sharmistha (red.), Handbook of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and Entrepreneurship, Information Science Reference, IGI Global, Hershey PA 2015, s. 113–126.
 • Fiedor Bogusław, Jończy Romulad (red.), Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, Wydawnictwo Instytut Śląski, Wrocław 2009.
 • Florczak Władysław, W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju – perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Foster Christopher, Heeks Richard, Conceptualizing Inclusive Innovation: Modifying Systems of Innovation Frameworks to Understand Diffusion of New Technology to Low-Income Consumers, European Journal of Development Research 2013/25/3, s. 333–355.
 • Grupp Hariolf (red.), Foundations of the Economics of Innovation – Theory, Measurement and Practice, Edward Elgar, Cheltenham 1998.
 • Innovation and Inclusive Development, Discussion report revised February 2013, OECD, Paris 2013, http://www.oecd.org/sti/inno/oecd-inclusive-innovation.pdf; stan na 30.09.2015 r.
 • Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, Brussels 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf; stan na 12.01.2015 r.
 • Li Xuan, Patent Counts As Indicators of The Geography of Innovation Activities: Problems And Perspectives, Research Papers, No. 18, South Center, http://www.southcentre.int/category/publications/research-papers/; stan na 15.01.2016 r.
 • Matkowski Zbigniew, Próchniak Mariusz, The Impact of the Global Crisis on the Income Convergence of Poland and Other Central and Eastern European Countries Toward the Average Income in the EU15, w: Weresa Marzenna Anna (red.), Poland: Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s Performance in 2007–2014, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2015, s. 43–64.
 • Międzynarodowa klasyfikacja patentowa, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, http://mkp.uprp.pl/#refresh=page; stan na 15.01.2016 r.
 • Misala Józef, Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford 1987.
 • Petrakis Panagiotis, Kostis Pantelis, Valsamis Dionysis, Innovation and competitiveness: Culture as a long-term strategic instrument during the European Great Recession, Journal of Business Research 2015/68, s. 1436–1438.
 • Bazyli Podskrobko, Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko 2012/3(43), s. 10–27.
 • Porter Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 • Schumpeter Joseph, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York–Toronto–London 1939.
 • Schwab Klaus (red.), Global Competitiveness Report 2014–15,World Economic Forum, Geneva 2014.
 • Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, Background Paper prepared for consideration by the High Level Panel on Global Sustainability at its first meeting, United Nations, New Your, 19 September 2010.
 • Swann Gavin Peter, The Economics of Innovation: An Introduction, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2009.
 • Weresa Marzenna Anna, Intellectual Property rights and competitiveness: evidence from Poland, International Journal of Foresight and Innovation Policy 2010/6, s. 233–247.
 • Weresa Marzenna Anna, Toward Sustainable Competitiveness: An Overall Assessment of Changes in the Innovative Position and Competitiveness of the Polish Economy in 2007–2014, w: Weresa Marzenna Anna (red.), Poland: Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s Performance in 2007–2014, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, s. 343–356.
 • Żylicz Tomasz, Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, w: Kronenberg Jakub, Bergier Tomasz (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 71é86, http://stats.oecd.org/; stan na 13.07.2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce2e1606-685f-4c03-9d37-b03def0f52ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.