PL EN


2013 | 8 | 85-91
Article title

ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Content
Title variants
PL
DYDAKTYCZNE ZASADY W PROCESIE KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE LOTNICTWA
EN
DEDUCTIVE PRINCIPLES IN TRAINING PROCESS OF FUTURE AVIATION SPECIALISTS
Languages of publication
Abstracts
В статті вивчаються погляди науковців щодо сутності поняття “Дидактичні принципи“ та застосування їх у  навчально-виховному процесі освітніх закладів. Говориться про структуру змісту навчання льотчиків і  знання, якими повинен оволодіти майбутній авіафахівець під час професійної підготовки у  вищій школі. Розглядається питання застосування дидактичних принців у  процесі професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів. Проведений огляд загально дидактичних принців і  специфічних процесуальних принципів, що застосовуються під час професійної підготовки майбутніх авіаційних спеціалістів.
PL
W artykule analizowane się poglądy uczonych na temat definicji pojęcia zasady dydaktyczne i ich zastosowanie w procesie kształcenia w іnstytucjach edukacyjnych. Dotyczy on struktury i  zawartości szkolenia pilotów podczas treningu w  szkole wyższej w  procesie przygotowania zawodowego studentów lotniczych instytucji edukacyjnych. Jest to przegląd ogólnych zasad dydaktycznych i szczególnych zasad proceduralnych stosowanych w procesie kształcenia zawodowego przyszłych specjalistów w dziedzinie lotnictwa.
EN
The article studies the points of view of different scientists concerning the main point of the notion “Deductive principles“ and its applying in training processes of educational institutions. It is indicated the structure of the pilots’ training and knowledge that must be mastered by future aviation specialist while studying in high school. It is also considered the issue of applying deductive principles in professional training process of flight academy cadets. It was made the review of general deductive and specific procedural principles which are applied in professional training of future aviation specialist.
Year
Issue
8
Pages
85-91
Physical description
Contributors
References
 • Амірханова Л.Р. Активні форми навчання. Навчально-методична допомога. – Уфа.: УГАТУ, 1997. – 247 с.
 • Бадмаєв Б.Ц. Психологія і методика прискореного навчання. – М.: Владос, 1998. – 248 с.
 • Беспалко В.П., Татур Ю.Г. Системно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки фахівців. М.: Вища школа, 1989. – 141 с 4.
 • Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основи психології і педагогіки: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 168 с.
 • Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків: Т.1 / Г. Ващенко. – Полтава: Ред.. газ. “Полтавський вісник“, 1994. – 191 с.
 • Дьяченко В.К. Організаційна структура навчального процесу і її розвиток. – М.: Педагогіка, 1989. – 160 с.
 • Загвязинский И.В. Методология и методика дидактического исследования. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.
 • Зеленська Л.М. Дидактичні особливості навчання авіаційних фахівців професійної англійської мови. Наукові записки, Серія: педагогічні науки: Випуск 88, Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка: 2010. – С. 113-115.
 • Керницький О.М. Методика формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності. Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Харківському інституті
 • до льотної діяльності. Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Харківському інституті Військово-Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харьків, 2005, – 17с.
 • 1Козлов В.В. Людський чинник: історія, теорія і  практика авіації. – М.: НІІЦ авіаційноїкосмічної медицини і військової ергономіки ГНІІ військової медицини МО РФ, 2002. – 280 с.
 • Макаров Р.Н., Нидзій Н.А., Шишкін Ж.К. Психологічні основи дидактики льотного навчання. – М.: МНАПЧАК, 2000. – 534 с.
 • Ягупов В.В. Педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
 • Lewis S.T. Human Factors in Air Force Aircraft Accidents // Aviation Space and Environ Med. – 1995. – V.46.– No.3 – 234 р.
 • Human Factors in Cabin Safety. Human Factors Digest No. 5. ICAO Cir 300 – AN/173. – Montreal, 2003. – 53 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce2fdf30-2081-49d7-8035-8545cd64bf7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.