Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 3-12

Article title

Interwar period records from the Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka as a source for linguistic studies

Authors

Content

Title variants

PL
Akta międzywojenne z Archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jako źródło do badań językoznawczych

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia nieopublikowane dotychczas dzieła rękopiśmienne zgromadzone w Archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, powstałe w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Teksty te stanowią cenny i interesujący materiał dla analiz językoznawczych, poszerzają bowiem zasób naszej wiedzy o nowszą warstwę słownictwa zawodowego z zakresu górnictwa solnego w Polsce, której brak we wcześniejszych opracowaniach tekstowych. Na akta międzywojenne składają się m.in. księgi rachunków solnych, księgi sprzedaży soli, księgi magazynowania soli, zestawienia tygodniowe itp., a także plan ruchu żupy solnej w Wieliczce z 1939 r., publikacja z 1932 r., która zachowała się jedynie w postaci maszynopisu, autorstwa Antoniego Müllera – byłego dyrektora kopalni wielickiej.

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

 • Dobrowolska D., 1965, Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880–1939. Studium historyczno-socjologiczne załogi robotniczej, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Dzieje żup krakowskich, 1988, ed. A. Jodłowski, J. Wiewiórka, J. Piotrowicz, Wieliczka.
 • Dziwik K., 1979, Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492–1777, Wieliczka.
 • Dziwik K., 1988, Katalog rękopisów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1518–1791, Wieliczka.
 • Gajda S., 1976a, Górnicze wyrobisko. Z badań nad grupą leksykalno-semantyczną słownictwa górniczego, „Język Polski” LVI, part 4, pp. 264–274.
 • Gajda S., 1976b, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole.
 • Gajda S., 1977, Analiza leksykalno-semantyczna górniczej leksyki specjalnej (na przykładzie grup tematycznych obudowa i transport), „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, „Językoznawstwo” VI, pp. 105–120.
 • Habrajska G., 1983, Słownictwo górnicze w południowej części okręgu częstochowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Linguistica” 7, pp. 3–48.
 • Horyń E., 2016, Nazwy ulic i placów Bochni i Wieliczki odzwierciedleniem tradycji górnictwa solnego w Małopolsce, „Małopolska – Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny” XVIII, pp. 23–31.
 • Horyń E., 2018, Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej, Kraków.
 • Keckowa A., 1969, Żupy krakowskie w XVI–XVIII w. (do 1772 r.), Wrocław.
 • Łeńska-Bąk K., 2002, Sól ziemi, Wrocław.
 • Maślankiewicz K., 1965, Z dziejów górnictwa solnego w Polsce, Warszawa.
 • Międzobrodzka M., Krokosz P., 2013, Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście, Wieliczka.
 • Rudnicka-Fira E., 2008, O germanizmach w języku mówionym mieszkańców miast śląskich raz jeszcze (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego), [in:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, pp. 147–162.
 • Rudnicka-Fira E., 2011, Jeszcze o profesjonalizmach górniczych (neosemantyzmy), [in:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, ed. U. Sokólska, Białystok, pp. 253–264.
 • Rudnicka-Fira E., 2013, Germanizmy w śląskim profesjolekcie górniczym, [in:] MISCELLANEA SLAVICA MONASTERIENSIA, Gedenkschrift für G. Birkfellner, gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern. Hg. v. B. Symanzik, Berlin, pp. 443–446.
 • Walczy Ł., 2002, Rozwój przestrzenny i przemiany w technice eksploatacji w kopalni wielickiej w latach 1810–1918, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” XXII, pp. 23–55.
 • Wójcik A.J., 2010, „Wyrazy górnicze”, czyli dawne słownictwo górnicze na terenie Królestwa Polskiego w XIX wieku, [in:] Materiały XII Konferencji „Górnictwo wczoraj i dziś”, Ustroń, pp. 125–132.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ce36d16a-e414-4de3-8b75-9b5a92b1c69a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.