PL EN


2018 | 02 | 175-208
Article title

Źródła do historii Biblii warszawskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Sources to the History of Warsaw Bible
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor w niniejszym artykule prezentuje problematykę związaną z gromadzeniem, opracowaniem oraz wykorzystaniem źródeł do historii tzw. Biblii warszawskiej wydanej po raz pierwszy przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w 1975 roku. Do tej pory nikt nie podejmował próby opracowania historii tego przekładu Biblii. Nikt również nie podejmował prób zgromadzenia i opracowania źródeł do jej historii. Autor omawia kolejno problematykę związaną z wydaniami Biblii warszawskiej, dokumentami archiwalnymi dotyczącymi jej historii, wywiadami z żyjącymi świadkami wydarzeń, recenzjami oraz opracowaniami naukowymi dotyczącymi tej Biblii. Następnie prezentuje metodologię pracy z tymi źródłami. Celem artykułu jest zainteresowanie środowisk teologicznych w Polsce badaniami nad historią Biblii warszawskiej, która za kilka lat (2025 rok) będzie obchodzić swój złoty jubileusz.
EN
The author of this article presents issues connected with the collection, compilation of and use of sources for the history of the so-called Warsaw Bible, published for the first time by the British and Foreign Biblical Society in 1975. Up until now, nobody had attempted to compile the history of the translation of the Bible. Nobody had tried to collect and develop sources for its history, either. Th e author discusses, in turn, the issues connected with Warsaw Bible editions, archival documents concerning its history, interviews with living witnesses to the events, reviews and scientific publications referring to this very Bible. He then presents the methodology of work with these sources. The aim of this article is to kindle a flame of interest among theological circles in Poland in research on the history of the Warsaw Bible, which will celebrate its Golden Jubilee in 2025.
Year
Volume
02
Pages
175-208
Physical description
Contributors
author
References
 • „Biblia Warszawska [brytyjka]”. 2018. BibliePolskie.pl. Dostęp 2018.02.12. http://bibliepolskie.pl/przeklady.php?tid=7
 • „Biblia warszawska”. 2018. Wikipedia. Dostęp 2018.02.12. https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_warszawska
 • Estreicher, Karol. 1894. „Biblia.” W Bibliografi a polska. Tom XIII. Kraków: Uniwersytet Jagielloński: 13-44.
 • Estreicher, Karol. 1897. „Dawid.” W Bibliografi a polska. Tom XV. Kraków: Uniwersytet Jagielloński: 61-84.
 • Gustaw, Romuald. 1959. „Polskie przekłady Pisma św.” W Podręczna encyklopedia biblijna. Poznań/Warszawa/Lublin: Księgarnia Św. Wojciecha: 299-330.
 • Kossowska, Maria. 1968-1969. Biblia w języku polskim. Tom I-II. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Niemczyk, Wiktor. 1965. „Z Komisji przekładu Pisma Św.” Kalendarz Ewangelicki 78: 71-76.
 • Ostański, Piotr. 2002-2015. Bibliografi a biblistyki polskiej (Series Bibliographica 1). Tom I-V. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.
 • Pietkiewicz, Rajmund. 2015. Biblia Polonorum: Historia Biblii w języku polskim. Tom V. Biblia Tysiąclecia (1965-2015). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 • Pietkiewicz, Rajmund. 2016. Biblia Polonorum: Historia Biblii w języku polskim. Tom I. Od początku do 1638 roku. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 • Rothe, Hans, et al., red. 1988-2010. Biblia slavica II: Polnische Bibeln. Tom I-V. Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh.
 • Szeruda, Jan. 1952. „Projekt nowego polskiego przekładu Biblii.” Strażnica Ewangeliczna 7 (4): 34-42.
 • Szeruda, Jan. 1954. „Nowy przekład polski Pisma Świętego.” Kalendarz Ewangelicki 67: 117-122.
 • Szeruda, Jan. 1959. „Projekt nowego polskiego przekładu Biblii.” Chrześcijanin (1-3): 7-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce3717f9-5cd7-4317-8c19-91c85cec3534
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.