PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 151-168
Article title

Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa

Authors
Content
Title variants
EN
The role of local government in the process of local development based on an example of Tarnów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie narzędzi, jakimi dysponuje samorząd terytorialny w procesie programowania rozwoju lokalnego, dobrych praktyk w zakresie zarządzania urzędem, oraz założeń strategicznych przyjętych w stosownych planach. Weryfikacja ich realizacji w praktyce, na przykładzie miasta Tarnowa, pozwoli odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób oddziałują one na region, czy przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz uczynienia z miasta Tarnowa faktycznej stolicy subregionu. Wybór ten nie był przypadkowy, miasto Tarnów po utracie statusu stolicy województwa, na nowo poszukuje swojej drogi na ścieżce rozwoju, dodatkowo akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła przed samorządem lokalnym nowe możliwości, a władze z polityki rozwoju uczyniły główną oś programową stosowanej polityki zarządzania gminą.
EN
After twenty years of democratization process in Poland, and after ten years since the reform of local government has been enforced, establishing a new territorial division of the whole country, the experience of municipalities - the basic territorial units and participants of the local market, are a significant source of knowledge about local development policies and factors that determine this kind of development. The aim of this article is to present tools that the local authorities have in the programming of local development, proper practice in terms of office management, present strategic assumptions adopted in the relevant plans. Verification of the implementation process, with the example of Tarnów, will answer the questions, of their impact on the region and whether they will contribute to improvement of the inhabitants' economic situation and make Tarnów a sub-regional capital. The choice was not accidental; Tarnów has lost the status of the province capital and nowadays is looking for new ways of development. Additionally, accession to the European Union has given new opportunities to the local government, moreover, the authorities have made development policies the main target in management of the district.
Year
Issue
Pages
151-168
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
author
References
 • Brol R. (red.). 1998. Zarządzanie rozwojem lokalnym ‒ studium przypadków. Wrocław: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-7011-322-2.
 • Brol R. (red.). 2005. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 1083. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 • Dziemianowicz W. 2005. Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski ‒ refleksje po czterech edycjach badań. Prace i Studia Geograficzne. Tom 35. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. ISSN 0208-4589.
 • Hausner J. 2008. Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. ISBN 978-83-7383-334-0.
 • Kalinowski T. (red.). 2007. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. Gdańsk: IBnGR. ISBN 83-89443-53-8.
 • Kołodko G.W. 2008. Wędrujący świat. Warszawa: Wydawnictwo Pruszyński. ISBN 978-83-7469-712-5.
 • Kudłacz T. 1999. Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12800-5.
 • Kudłacz T. 2008. Rozwój lokalny. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Pod red. J. Hausnera. Kraków: MSAP UE. ISBN 978-83-89410-31-3.
 • Kulas I. 2005. Ocena instrumentów stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 1083. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 • Promocja [2009] Tarnowa, informacja na temat promocji miasta Tarnowa - ocena roku 2008 oraz określenie działań na 2009 rok. Tarnów: Urząd Miasta Tarnowa.
 • Słomińska B., Kłosiewicz-Górecka U. 2001. Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-146-2.
 • Stabryła A. 2001. Podstawy zarządzania firmą, modele metody, praktyka. Kraków ‒ Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-87493-15-5.
 • Stabryła A. 2005. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14391-6.
 • Szewc T. 2006. Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Bydgoszcz ‒ Katowice: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 83-60186-01-4.
 • Szroranik A. 2008. Marketing terytorialny: miasto i region na rynku. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-639-9.
 • Uchwała [2008] budżetowa Gminy Miasta Tarnowa. Tarnów, grudzień 2008.
 • Wieloletni [2008] Plan Inwestycyjny Gminy Miasta Tarnowa na lata 2008-2013. Uchwała Rady Miejskiej Tarnowa.
 • Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.). 2004. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. Kraków: MSAP AE. ISBN 83-89410-20-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce3885bf-a96e-426f-adee-6cf7341f1239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.