PL EN


2015 | 62 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 173-190
Article title

Życie religijne i jego organizacja w gminie żydowskiej we Wrocławiu

Title variants
EN
Religious Life and Its Organization in Wroclaw Jewish Community
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article relates to various aspects of religious life and religious practice in the Wroclaw Jewish Community, refering also to the changes which took place in this area since its inception after war. Indicates a legal basis for the existence and conduct religious activities by Jewish Communities, and discusses the religious identification of the Wroclaw Jewish Community and people her forming. Emphasizes the role of the rabbi in the rebirth process of Jewish religious life in Wroclaw and integrating members of the community. It refers to the weekly and annual religious festivals celebrated in the Community, to the specifics of the liturgy and prayers, and to the attitude to the rules of kashrut and to the practiced religious rituals by Community members. The paper draws attention both to the phenomenon of return to Judaism through the rite of conversion, largely by young people, and on the process of substitution of religious knowledge by the sense of community.
PL
Artykuł dotyczy różnych aspektów życia religijnego i praktyk religijnych we współczesnej gminie żydowskiej we Wrocławiu, odnosząc się jednocześnie do zmian, jakie następowały wtej sferze od momentu powstania powojennej gminy wrocławskiej. Wskazuje na podstawy prawne istnienia i prowadzenia działalności religijnej przez gminy żydowskie, na identyfikację religijną gminy wrocławskiej oraz tworzącej ją społeczności. Podkreśla rolę rabina w procesie odradzania się żydowskiego życia religijnego we Wrocławiu i integrowania członków gminy. Odnosi się m.in. do cotygodniowych i dorocznych świąt religijnych celebrowanych w gminie, specyfiki sprawowanej liturgii i odmawianych modlitw, stosunku do reguł kaszrutu czy religijnych obrzędów praktykowanych przez członków wspólnoty. Zwraca uwagę na zjawisko powrotów do judaizmu, w dużej mierze osób młodych, poprzez obrzęd konwersji, ale jednocześnie także na proces zastępowania wiedzy religijnej przez poczucie wspólnoty.
Contributors
 • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, ewa.b.o@wp.pl
References
 • Cała A., Datner-Śpiewak H.: Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968: Teksty źródłowe. Warszawa 1997.
 • Datner H., Melchior M.: Żydzi we współczesnej Polsce – nieobecność i powroty. W: Mniejszości narodowe w Polsce. Red. Z. Kurcz. Wrocław 1997 s. 63-81.
 • Grabski A.: Współczesne życie religijne Żydów w Polsce. W: A. Grabski, M. Pisarski, A. Stankowski. Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku. Red. J. Tomaszewski. Warszawa 1997 s. 143-202.
 • Encyklopedia Wrocławia. Red. J. Harasimowicz. Wrocław 2006.
 • Herberger T.: 14 kroków ku konwersji na Dolnym Śląsku. „Chidusz. Miesięcznik Gminy Żydowskiej we Wrocławiu” 2014 nr 1(3) s. 8-10.
 • Nowak-Małolepsza F., Włodarczyk T.: Żydzi. W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej: Wybrane elementy polityki państwa. Red. S.Dudra, B. Nitschke. Kraków 2010 s. 208-225.
 • Pazdioara E.: Jedna gmina – dwie tradycje, czyli o kształtowaniu się nowej tradycji modlitw żydowskich w powojennej gminie wrocławskiej. Wrocław 2000. Praca magisterska obroniona w Katedrze Etnologii, Uniwersytet Wrocławski.
 • Pudło K.: Zarys życia zbiorowego ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku (1950-1989). „Sprawy Narodowościowe” 3:1994 z 1(4) s. 91-130.
 • Rojek B.: Trzeba dużo czasu, żeby wspólnota żydowska mogła się rozwinąć. „Nowe Życie” 2011; http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/012011/02.html
 • Śnieżek D.: Wrocławska kongregacja wyznania mojżeszowego: Współczesna tradycja. Wrocław 1991 [Maszynopis pracy magisterskiej Katedra Etnografii, Uniwersytet Wrocławski].
 • Vetter D.: Modlitwa: Judaizm. W: Leksykon podstawowych pojęć religijnych: Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam. Red. A.T. Khoura. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1998 s. 543-549.
 • Waszkiewicz E.: Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1945-1968. Wrocław 1999.
 • Waszkiewicz E.: Powstanie, rozwój i zanik skupiska Żydów na Dolnym Śląsku (1945-1968). W: Współcześni Żydzi – Polska i diaspora. Wybrane zagadnienia. Red. E. Waszkiewicz. Wrocław 2007 s. 13-30.
 • Wodecki B.: Judaizm jako religia. W: Religia i kultura żydowska: Materiały z sesji judaistycznej. Red. B. Wodecki, E. Śliwka. Pieniężno 1986 s. 17-33.
 • Ziątkowski L.: Dzieje Żydów we Wrocławiu. Wrocław 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce42351f-f847-4819-9718-771478ad3131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.