PL EN


2013 | 2 (15) | 48-63
Article title

Intangible assets and some accounting-related issues

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper deals with the specification and issues related to the valuation of intangible assets pursuant to Czech accounting principles and IAS/IFRS. The character of these assets, together with the rules for their classification and accounting, reveal quite a few potential problems with their projection into the accounting books of business entities. The potential differences amongst the approaches applied within the framework of the above mentioned accounting systems result in a different predication and perception which considerably affects the basic financial parameters taken out of the accounting books and used for managerial decision-making. Finally, the issues resulting from the nature of these assets are presented that are common for both accounting systems.
Year
Issue
Pages
48-63
Physical description
Contributors
 • Technical University of Liberec
References
 • [1] České účetní standardy pro podnikatele (Czech accounting standards for entrepreneurs).
 • [2] Dobiáš I., Vádemékum komercializace poznatků výzkumu a vývoje, Czech Knowledge Transfer Office při Inženýrské akademii ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2008, p. 75.
 • [3] Dvořáková D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Computer Press, a.s. Brno.
 • [4] Fireš B., Zelenka V., Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví, Management press, Praha 1997. ISBN 80-85943-24-7.
 • [5] Hasprová O., Mezinárodní účetní systémy a možnosti harmonizace účetnictví, in Research report 2, Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice, Pardubice 2007, pp. 37-42. ISBN 978-80-7395-005-7.
 • [6] Kolektiv autorů: Účetnictví II, Institut svazu účetních, a.s. Praha 2004. ISBN 80-86716-08-2.
 • [7] Krupová L., IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, VOX a.s., Praha 2009, p. 308. ISBN 978-80-86324-76-0.
 • [8] Malíková O., Horák J., Environmentally related impacts on financial reporting: the case of pollution permits in Czech legislative conditions. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 1 vyd., roč. 2011, č. 147, Ashurst Lodge, WITPRESS, Southampton 2011, pp. 433-442. ISSN 1743-3541.
 • [9] Mařík M. a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy, Ekopress, Praha 2003, pp. 16-17.
 • [10] Špindler K., Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví, LexisNexis CZ, Praha 2007, p. 94.
 • [11] Vyhláška č. 500/2002 SB., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • [12] Zákon č. 151/1997 Sb. ze dne 17.6.1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
 • [13] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • [14] www.upv.cz/cs/ právo – predpisy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce46026a-7d0e-410c-abad-f04d14b89ac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.