PL EN


2008 | 50 | 89-113
Article title

Działalność kulturalna, nukowa i popularyzatorska Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1926-1940

Content
Year
Volume
50
Pages
89-113
Physical description
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
 • Akt zasadniczy z dnia 18 września 1891 r. (urzędowy akt zdawczy spisany w Paryżu 16 stycznia 1893 r.), „Roczniku Akademii Umiejętności w Krakowie” 1891/1892, s. 126-133.
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP] rps Akc. 6814 (Losy Biblioteki Polskiej czasu okupacji niemieckiej 1940-1944 i możliwości wznowienia jej działalności. „Przemówienie Franciszka Pułaskiego wygłoszone 29 listopada 1944 r. na pierwszym publicznym zebraniu Biblioteki Polskiej”).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc 5757 (List adresowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Wydział Prasy i Propagandy) (niepodpisany) z dnia 29 XII 1937 r. w sprawie projektu Odczytów Kolonialnych).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. (F. Pułaski, „Memorjał w sprawie prac Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Paryżu w 1931 r. nad przygotowaniem do druku materiałów do stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich z dnia 19 stycznia 1931 r.” ).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5691 (F. Pułaski, Notatka o dorocznym Zebraniu Biblioteki Polskiej w Paryżu. 3 maja 1930 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5691 (List Franciszka Pułaskiego do Ministra Handlu i Przemysłu Kwiatkowskiego z dnia 26 marca 1930 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5717 List NN (pracownika Biblioteki Polskiej) do Zarządu Towarzystwa Nauki i Sztuki w Gdańsku z dnia 19 października 1931 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5735 (Setne Sprawozdanie Roczne z działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu za czas od dn. 3 maja 1938 do 3 maja 1939 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5738 (Informacja kustosza (Cz. Chowańca) o porządku Biblioteki Polskiej z dn. 29 września 1939 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5738 (Spis odczytów wygłoszonych w Bibliotece Polskiej w Paryżu od 1839 do 1939).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5738 (Spis odczytów wygłoszonych w Bibliotece Polskiej w Paryżu od 1839 do 1939 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5738 (Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej i Muzeum Mickiewicza w Paryżu od 15 maja 1932 do 15 maja 1933 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5753 (List Sekretarza Generalnego PAU do F. Pułaskiego z dn. 10 maja 1932 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5757 (Dokument dotyczący publikacji BPP odnośnie wydawnictw Biblioteki).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5757 (Korespondencja Jana Dębskiego Dyrektora Biura Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej do Franciszka Pułaskiego. Z dnia 11 marca 1938 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5757 (Memoriał w sprawie dzieła „Deutschland und Polen”).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5757 (Notatka o Krzysztofie Arciszewskim dotycząca odczytów kolonialnych sporządzona przez Bolesława Olszewicza).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5757 (Projet d’une serie de conferences sur le probleme de la colonisation en Pologne).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5757 (Sprawozdanie F. Pułaskiego z działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu od 3 maja 1939 do 3 maja 1940 przedstawione na Dorocznym Zebraniu Biblioteki Polskiej 3 maja 1940).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 5757 (Uwagi w sprawie odczytów „Polska a Francja”).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813 (Przemówienie F. Pułaskiego 3 maja 1939 r. na setnym dorocznym zebraniu Biblioteki Polskiej w Paryżu).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/11 (F. Pułaski, Instytut Współpracy Umysłowej Polsko-Francuskiej).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/11 (F. Pułaski: Memorandum o pracach naukowo-propagandowych Biblioteki Polskiej w Paryżu w 1934 r. złożone Ministerstwu Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Ambasady RP w Paryżu 19 XII 1933 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/11 (Memoriał w sprawie obchodu 200-letniej rocznicy oblężenia Gdańska i śmierci hr. de Pielo).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/11 (Memoriał w sprawie odczytów seryjnych w Bibliotece Polskiej 1935 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/11 (Memorandum o Bibliotece Polskiej w Paryżu z roku 1939).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/11 (Memorandum Biblioteki Polskiej w Paryżu o przystosowaniu jej do potrzeb obecnych - 22 II 1940 r).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/11 (Uwagi nad stuleciem Biblioteki Polskiej w Paryżu z 1938 r.).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6813/II (List do Kapituły Krzyża Niepodległości z dnia 28 grudnia 1937 r. List od F. Pułaskiego).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 6814 (F. Pułaski, „Poświęcenie przebudowy Biblioteki Polskiej w Paryżu”. Pełny tekst przemówienia F. Pułaskiego również dostępny w materiałach).
 • Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu [ABPP], rps Akc. 7139 (I. Gałęzowska, Uwagi o sytuacji Biblioteki w świetle nowych posunięć. Materiały do broszury o BPP).
 • Backvis C., Un grand poète polonais du XVIII, siècle, Stanislas Trembecki: l'étrange carrière de sa vie et de sa grandeur, Paris: Bibliothèque Polonaise, 1937.
 • Cazin P., Le prince-évêque de Varmie, Ignace Krasicki: 1735-1801, Paris: Bibliothèque Polonaise, 1940.
 • Cazin P., Les renaissances de la Pologne, Paris: Bibliothèque Polonaise, 1946.
 • Gałęzowska I., Bibliotheque Polonaise de Paris, 1839-1939, Paris: [s.n.], 1946.
 • Jaczewski B., Biblioteka ośrodkiem kultury polskiej. Działalność odczytowa Biblioteki Polskiej i jej znaczenie dla upowszechniania spraw polskich we Francji, [w:] Rederowa D., Jaczewski B., Rolbiecki W., Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 171-176.
 • Jaczewski B., Rola Centrum Studiów Polskich (Centre d ’Etudes Polonaises de Paris) w upowszechnianiu wiedzy o Polsce, [w:] Rederowa D., Jaczewski B., Rolbiecki W., Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 178-184.
 • Jaczewski B., Sprawa udostępniania zasobów Biblioteki Polskiej. Organizacja wystaw poświeconych kulturze polskiej [w:] Rederowa D., Jaczewski B., Rolbiecki W., Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 176-178.
 • La Pologne et la Baltique: conférences données à la Bibliothèque polonaise de Paris, ed. by Smogorzewski K.M., Bourgeois E., [et al.], Paris: Gebethner et Wolff, 1931.
 • Lewak A., Catalogue des Manuscrits du Musie Adam Mickiewicz a Paris, avec une preface de Franęois Pulaski, Cracovie 1931.
 • Markiewicz E., Biblioteka Polska w Paryżu i jej zbiory [folder wystawy Biblioteka Wielkiej Emigracji - tradycja i współczesność Biblioteki Polskiej w Paryżu, 6 grudnia 1994-15 stycznia 1995, Pałac Rzeczypospolitej], Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1994.
 • Mierzwa E.A., Angielska relacja o Polsce z roku 1958, „Annales UMCS”, Sectio F, 1962, vol. 17, s. 87-118.
 • Montfort H., Dantzig, port de Pologne, dans le passe et dans le present, Paris: Bibliothèque Polonaise, 1939.
 • Mońkiewicz B., Musée Adam Mickiewicz a Paris: notice explicative a l'usage des visiteurs, Paris: Musée Mickiewicz, 1929.
 • Plezia M., hasło: Morawski (Dzierżykraj-Morawski) Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 21, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 730-733.
 • Pułaski F., Fondation de l' lnstitut Franęais a Varsovie, Varsovie 1925.
 • Pułaski F., Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893-1948, Paryż: [s.n.], 1948.
 • Reder D., Jaczewski B., Rolbiecki W., Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
 • Rozwadowski J.M., Przemówienie Prezesa Jana M. Rozwadowskiego, „Rocznik Polskiej Akademji Umiejętności” 1924/1925 [druk 1926], s. 47-50.
 • Setne Sprawozdanie Roczne z działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu za czas od dn. 3 maja 1938 do 3 maja 1939 r.), „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 1938/1939, [druk 1945], s. 54-57
 • Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Polskiej Akademji Umiejętności za czas od czerwca 1924 do czerwca 1925, „Rocznik Polskiej Akademji Umiejętności” 1924/1925 [druk 1926], s. 51-63.
 • Sprawozdanie z czynności i wydawnictw Polskiej Akademji Umiejętności od czerwca 1929 do czerwca 1930, „Rocznik Polskiej Akademji Umiejętności” 1929/1930 [druk 1931], s. 1-83.
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej i Muzeum Adama Mickiewicza za czas od 15 maja 1933 do 3 maja 1934), „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 1933/1934, Kraków 1935, s. 57-58.
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu za czas od 4 maja 1930 r. do 3 maja 1931 r. wysłanym przez Franciszka Pułaskiego do Sekretarza Generalnego PAU Stanisława Kutrzeby 11 maja 1931 r), „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 1930/1931, Kraków 1932, s. 34.
 • Stradecki J., hasło: Lechoń Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 16, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, s. 600-603.
 • Szklarska-Lohmannowa A., hasło: Franciszek Jan Pułaski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, s. 374-380.
 • Szyndler B., Biblioteka Polska w Paryżu 1838-1988, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 51/52, s. 10.
 • Wasylewski S., 6 Quai d’Orleans. Wycinek prasowy. Tytuł prasowy nieznany. Dokument dostępny w archiwum BPP. Akc. 5757. Różne 1931-1949.
 • Willaume M., Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919-1939. O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych, Lublin: Wydaw. UMCS, 1989.
 • Willaume M., Polska obecność w nauce i sztuce francuskiej w latach 1919-1939, [w:] Śladkowski W., Willaume M., Wiśniewski S., Polska obecność w kulturze Francji. XVIII-XX wiek (do 1939 r.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991, s. 110-161.
 • Willaume M., Udział Polski w pracach Union Acadmique Internationale (1919-1939), „Annales UMCS", Sectio F, 1994, vol. 15, s. 369-385.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce46af35-1c01-4dc7-851d-7b570c421786
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.