PL EN


2018 | 3 (374) | 302-310
Article title

Nowoczesne technologie mobilne jako determinanta ewolucji konsumpcji wśród cyfrowych tubylców

Content
Title variants
EN
Modern Mobile Technologies as the Determinant Factor of Consumption Evolution among Digital Natives
RU
Современные мобильные технологии как детерминант эволюции потребления среди цифровых туземцев
Languages of publication
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu spowodowały, iż pokolenie cyfrowych tubylców stało się bardzo atrakcyjną grupą odbiorców działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Praktycznie nieustannie przejawiają oni aktywność w mediach społecznościowych i społecznościach wirtualnych. Wykazują się dużą skłonnością do akceptacji innowacji i reagują na pojawiające się nowe trendy. Śledzą nowinki i, mimo ograniczonych zasobów finansowych, czynnie ich poszukują i adaptują. Wszystko to wskazuje jednoznacznie, iż nowoczesne technologie oraz zachowania współczesnych konsumentów wzajemnie na siebie oddziałują, co prowadzi do ewoluowania dotychczasowych trendów w konsumpcji i powstawania nowych ich form. Celem artykułu jest ukazanie wybranych nowych trendów w konsumpcji będących rezultatem nieustannie rosnącej popularności nowoczesnych technologii. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu są badania wtórne polegające na analizie informacji pochodzących z różnych źródeł, w tym z monografii i artykułów recenzowanych oraz danych statystycznych. Rezultatem rozważań jest potwierdzenie założenia, iż nowoczesne technologie mobilne wywierają znaczący wpływ na przejawiane przez konsumentów formy konsumpcji. Cały proces powodowany jest rozwojem technologii informacyjnych oraz transformacjami w zachowaniach konsumentów, którzy coraz chętniej i coraz częściej w celu pozostania on-line wykorzystują urządzenia mobilne.
EN
Recent changes in the contemporary environment have caused that the generation of digital natives has become a very attractive group of recipients of marketing actions of enterprises. Practically unceasingly they perform different activities in social media and are practising members of virtual communities. They demonstrate the great tendency to approve innovations and quickly react to the latest trends appearing in the market. They keep up with gossips, follow news, know novelties, and, in spite of reduced financial resources, actively seek for them and adapt them. All of that clearly indicates that modern technologies and behaviours of contemporary consumers mutually interact with one another. That leads to the evolution of current trends in consumption and to coming into existence of new forms of consumption. The main goal of the article is to portray the chosen latest trend in consumption as being a result of increasing popularity of modern technologies. The research method applied in the article is a secondary research consisting in an analysis of information coming from various sources, including monographs, reviewed articles, and statistical data. A result of deliberations is confirmation of the assumption that modern mobile technologies are exerting a significant effect on the consumption forms displayed by consumers. The whole process is caused by the development of information technologies and transformations in behaviours of consumers who more and more willingly and more and more often are using mobile devices in order to stay on-line.
RU
Изменения, происходящие в современной среде, привели к тому, что поколение цифровых туземцев стало весьма привлекательной группой адресатов маркетинговых действий, проводимых предприятиями. Практически они не- прерывно проявляют активность в социальных медиа и в виртуальных обществах. Они проявляют высокую склонность одобрять инновации и реагируют на появляющиеся новые тренды. Они следят за новинками и, несмотря на ограниченные финансовые средства, активно их ищут и принимают. Все это однозначно указывает, что современные технологии и поведение современных потребителей воздействуют друг на друга, что ведет к эволюированию прежних трендов в потреблении и к возникновению новых его форм. Цель статьи – указать избранные новые тренды в потреблении, представляющие собой результат непрерывно растущей популярности современных технологий. Исследовательским методом, примененным в статье, являются вторичные исследования, заключающиеся в анализе информации, поступающей из разных источников, в том числе из монографий и рецензированных журналов, а также статистических данных. Результат рассуждений – подтверждение предположения, что современные мобильные технологии оказывают значительное влияние на проявляемые потребителями формы потребления. Весь процесс – результат развития информатики и видоизменений в поведении потребителей, которые все охотнее и все чаще для того, чтобы быть on-line, используют мобильные устройства.
Year
Issue
Pages
302-310
Physical description
Contributors
References
 • Adamkiewicz J. (2016), Oblicza internetu. Edukacja dla bezpieczeństwa w sieci, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, nr 7(1).
 • Arnold C. (2009), Ethical marketing and the new consumer, (za): Reformat, B. (2013), The Idea of Smart Shopping-the Generation of Smart Consumers, “Studia Ekonomiczne”, nr 149.
 • Arnold T. (2013), Movement and Involvement: Phenomenological Adventures in Cyberspace, “Space and Place: Exploring Critical Issues”.
 • Bartosik-Purgat M. (2016), Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych – przykład Facebooka, „Handel Wewnętrzny”, nr 6(365).
 • Bomba R. (2015), Przechwytywanie wszystkiego. Sprawozdanie z Transmediale 2015, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 1(23).
 • Brzozowska-Woś M. (2013), Media społecznościowe a wizerunek marki, “Journal of Management and Finance”, No. 11(1).
 • Collins S. (2010), Digital fair. Prosumption and the fair use defence, “Journal of Consumer Culture”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ [dostęp: 17.11.2017].
 • Fromm E. (2012), Zdrowe społeczeństwo, Wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda, Kraków.
 • Fuchs C. (2017), Social media: A critical introduction, Sage, London.
 • Gołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-J, Warszawa.
 • Han B.C. (2015), The transparency society, Stanford University Press, Stanford.
 • Jabłońska M.R., Billewicz K. (2016), Pokolenie przełomu w WEB 2.0, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 56.
 • Kasriel-Alexander D. (2016), Top 10 global consumer trends for 2016, “Euromonitor International”, http://www.euromonitor.com/ [dostęp: 10.11.2017].
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 • Koniorczyk G. (2014), Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(350).
 • Kotler Ph., Jain D., Maesincee S. (2002), Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kucharska B. (2014), Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, „Studia Ekonomiczne”, nr 187.
 • Leszczyński F.K. (2017), Bądź kowalem własnego ciała. O dwóch narracjach w kulturze masowej, „Filo-Sofija”, nr 17(36).
 • Łysik Ł., Machura P. (2014), Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, „Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo – Komunikologia – Semiologia – Socjologia Mediów – Media a Pedagogika”, nr 4.
 • Maya L. (2012), Envision to Profit from the Power of Mobile Social Media in Social Customer Engagement: Learn Effective Mobile Optimized Strategies from the Best of Both Chinese and Western Worlds to Grow Your Business, Trafford, Singapore.
 • Mazurek G. (2016), Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45(1).
 • Mruk H. (2007), Makrotrendy a zachowania konsumentów, (w:) Kędzior Z. (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Perchla-Włosik A. (2016), Zachowania konsumenckie i specyfika codziennego życia pokolenia Digital Natives, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 67.
 • Reformat B. (2015), „I Con–Ja konsument”, czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(356).
 • Rostek A., Zalega T. (2015), Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz. 1), „Marketing i Rynek”, nr 22(05).
 • Sznajder A. (2013), Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 7.
 • Tkaczyk J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Wróblewski M. (2016), Nowe szaty healthismu. Self-tracking, neoliberalizm i kapitalizm kognitywny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 58.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w., „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2.
 • Zalega T. (2016), Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce4e72a5-6c62-4fdc-b0e1-5b0e9070b294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.