PL EN


2015 | 12 | 59-75
Article title

Fjuczersy, cudofiksingi, market mejkerzy – samples from a speech corpus of Polish stock market sociolect: Language contact in specialist speech

Authors
Content
Title variants
FR
Fjuczersy, cudofiksingi, market mejkerzy – exemples du corpus oral du sociolecte de la bourse polonaise: contact des langues dans les énoncés des spécialistes
PL
Fjuczersy, cudofiksingi, market mejkerzy – fragmenty korpusu mówionego socjolektu rynku finansowego w Polsce: Kontakt językowy w mowie specjalistycznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Foreign language awareness helps break down communication barriers in the area of business and information in Poland. Market participants, in particular, choose to interweave their Polish utterances with phrasings or loan words of English origin in order to maintain effective and efficient communication. Changes take place irrespective of the efforts made to discourage English borrowings from their transgression into everyday usage, which leaves much room for research in the field of Englishization of business communication in Poland, as well as its effects on the culture of the Polish language as a whole. The article comments on some aspects of this communication on the market in Poland. It also lists some samples of the English borrowings isolated from a speech corpus related to the area of the capital markets and presents informants’ views on interferences recorded in the process of isolating the spoken data.
FR
La connaissance des langues étrangères aide à surmonter les obstacles de communication dans le domaine d’affaires et d’information en Pologne, surtout quand il s’agit des acteurs du marché financier qui, pour maintenir l’efficacité de la communication, introduisent des expressions ou des propositions entières en anglais dans leurs énoncés en polonais. Les changements lexicaux ont lieu quels que soient les relations entre les locuteurs et le contexte de l’échange, ce qui laisse beaucoup de liberté aux chercheurs qui analysent le contact linguistique et l’internatio-nalisation de la communication d’affaires en Pologne. Ils influencent aussi la formation des normes linguistiques et la culture même de la langue polonaise. L’article fait un commentaire des aspects choisis de la communication sur le marché financier en Pologne. Il présente des emprunts tirés du corpus oral de ce domaine et les opinions des locuteurs sur l’adaptation lexicale de la langue anglaise en polonais.
PL
Znajomość języków obcych pomaga przełamać bariery komunikacyjne w obszarze biznesu i informacji w Polsce w szczególności uczestnikom rynku finansowego, którzy – w celu utrzymania efektywnej i skutecznej komunikacji – swoje polskie wypowiedzi przeplatają wyrażeniami lub dłuższymi zdaniami zaczerpniętymi z języka angielskiego. Zmiany leksykalne mają miejsce niezależnie od relacji użytkowników oraz kontekstu wypowiedzi, co pozostawia wiele miejsca badaczom kontaktu językowego i umiędzynarodowienia komunikacji biznesowej w Polsce. Mają one również wpływ na kształtowanie się norm językowych oraz samą kulturę języka polskiego. Artykuł komentuje wybrane aspekty komunikacji na rynku finansowym w Polsce. Zawiera też przykłady pożyczek zaczerpnięte z korpusu języka mówionego tego obszaru oraz poglądy samych użytkowników na adaptację leksykalną języka angielskiego do języka polskiego.
Contributors
References
 • Andrychowicz-Trojanowska, Agnieszka (2008). Parametryczna analiza tekstu specjalistycznego jako nośnika wiedzy zawodowej (na materiale terminologii giełdowej). PhD Disserta-tion, University of Warsaw.
 • Arabski, Janusz (2006). “Magia zapożyczeń”. In: Małgorzata Kita, Maria Czempka (eds.). Żonglowanie słowami. Języ-kowy potencjał i manifestacje tekstowe. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 130-137.
 • Baker, Paul (2010). Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Fisiak, Jacek (1962). Zapożyczenia angielskie w języku pol-skim: analiza interferencji leksykalnej. PhD Dissertation, Adam Mickiewicz University, Poznań.
 • Graddol, David (2006). English Next. British Council. Availa-ble at <www.britishcouncil.org/learning-faq-the-english-langua ge.htm>. Accessed 26.10.2012.
 • Jadacka, Hanna, Andrzej Markowski, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (2008). Poprawna polszczyzna – hasła problemowe, Warsaw: PWN.
 • Kachru, Braj (2006). “Englishization and contact linguis-tics”. In: Braj Kachru et al. (eds.). World Englishes: Critical Concepts in Linguistics. London: Routledge, 253-275.
 • Korcz, Paweł, Marek Matulewski (2006). “Wpływ globalizacji na powstanie polsko-angielskiego pidżynu zawodowego”. Język, Komunikacja, Informacja 1. Poznań: UAM.
 • Labov, William (1996). The Social Stratification of English in New York City. Washington D.C.: Centre for Applied Linguistics.
 • Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta (2006). Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Marciniak, Małgorzata (2010). Anotowany korpus dialogów telefonicznych. Warsaw: AOW Exit.
 • Otwinowska-Kasztelanic, Agnieszka (2000). A Study of the Lexico-semantic and Grammatical Influence of English on the Polish of the Younger Generation of Poles. Warsaw: Dialog.
 • Oxford English Dictionary Online (2012). Available at <www.oed.com>. Accessed 26.10.2012.
 • Rosinski, Philippe (2003). Coaching Across Cultures. London: Nicholas Brealey Publishing.
 • Rusiecki, Jan (2000). “Ja mówić po anglo-polski – czyli o polszczyźnie przełomu tysiącleci”. Polonistyka 6: 342-346.
 • Schmid, Monika, Barbara Köpke (2007). “Bilingualism and attrition”. In: Barbara Köpke et al. (eds). Language Attrition. Theoretical perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Trudgill, Peter (1995). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. London: Penguin Books.
 • Waszakowa, Krystyna (2005). Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny – szansa czy zagrożenie? Warsaw: WUW.
 • Zabawa, Marcin (2007). “Współczesny mówiony język polski: ile polszczyzny w polszczyźnie?”. Prace Filologiczne 52: 433-442.
 • Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota (2008). “Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? Wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu”. Poradnik Językowy 3: 50-61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
ISSN
2451-1498
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce51daf4-68b2-41a5-91f7-3fde29e0b991
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.