PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 240-252
Article title

Marketing terytorialny w komunikowaniu i partnerstwie regionalnym i lokalnym

Authors
Content
Title variants
EN
Territorial Marketing in Communication and Regional and Local Partnerships
RU
Территориальный маркетинг в коммуникации и в региональном и локальном партнерстве
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie potrzeby komunikowania jednostek terytorialnych ze swoimi interesariuszami i wykorzystania w tym celu narzędzi marketingu-mix. Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: istota i cele marketingu terytorialnego, potrzeby i zakres komunikowania się jednostki terytorialnej ze społecznością oraz narzędzia marketingu terytorialnego jako forma komunikowania się ze społeczeństwem. Przeprowadzona analiza wskazuje, że komunikowanie się z interesariuszami na szczeblu lokalnym i regionalnym może odbywać się za pomocą narzędzi marketingu-mix, jeśli są razem stosowane i oparte na metodycznym przygotowaniu produktów publicznych. Takie podejście umożliwia komunikowanie się ze społeczeństwem i zawiązywanie współpracy, a jednocześnie zwiększanie efektywności działań marketingowych.
EN
The aim of this article was to determine the need to communicate by territorial units with their stakeholders and to use marketing-mix tools. This study discusses the following issues: the nature and conditions of territorial marketing, needs and range of communication of the territorial unit with the community and also the tools of territorial marketing as a form of communication with the stakeholders, The analysis shows that communication with local and regional stakeholders can be made through marketing mix tools if used together and based on methodical preparation of public products. This approach allows communicating with the community and cooperation, and to increase the effectiveness of marketing efforts.
RU
Цель статьи – определить потребность в коммуникации со стороны территориальных единиц со своими стейкхолдерами и в использовании для этого инструментов маркетинга-микс. Содержание статьи – это следующие вопросы: суть и цели территориального маркетинга, потребности и диапа- зон общения территориальной единицы с обществом, а также инструменты территориального маркетинга в качестве формы общения с обществом. Проведенный анализ показывает, что общение со стейкхолдерами на локальном и региональном уровне может осуществляться с помощью инструментов маркетинга-микс, если их применяют вместе и если они основаны на методической подготовке публичных продуктов. Такой подход дает возможност общаться с населением и налаживать сотрудничество, а заодно повышать эф- фективность маркетинговых дествий.
Year
Pages
240-252
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Brelik A. (2010), Marketing terytorialny a kreowanie regionów, „Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 3(52).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, tekst ujednolicony z 01.07.2015 r.), http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html [dostęp: 15.03.2017].
 • Kotler Ph., Lee N. (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o. o., Warszawa.
 • Krzyżewski R. (2008), Marketing publiczny (zarys zagadnień), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa.
 • Kuźniar W. (2013), Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, „Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego”, seria; Monografie i Opracowania, nr 16.
 • Laszczak M. (2004), Kierowanie małą firmą, Poltext, Warszawa.
 • Nogalski B., Rybicki J.M. (2006), Dialog społeczny jako forma i instrumenty podnoszenia sprawności zarządzania publicznego, (w:) Kożuch B. (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • Rządca R.A. (2003), Negocjacje w interesach, Jak negocjują organizacje, PWE, Warszawa.
 • Sekuła A. (2005), Marketing terytorialny, (w:) Daszkowska M. (red.), Marketing. Ujęcie systemowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst ujednolicony z 15.02.2017 r.), http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html [dostęp: 15.03.2017].
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1240), http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html [dostęp: 15.03.2017].
 • Wiatrak A.P. (2011), Strategie rozwoju gmin wiejskich, Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce59cfbb-4271-47a5-9d26-d4c93761b1e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.