PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 249-254
Article title

Бюджетное финансирование сельскохозяйственного производства в Украине: аналитическая интерпретация отчетности

Content
Title variants
PL
Dofinansowanie z budżetu produkcji rolnej na Ukrainie
Languages of publication
Abstracts
RU
Заданием статьи является объективная оценка концепции бюджетного финансирования сельскохозяйственного производства, поскольку ограниченность ресурсов для этого была и будет постоянной, несмотря на абсолютное и относительное увеличение. Критически оценены мнения некоторых авторов относительно существующих методов дотирования аграрного сектора экономики. На основании анализа показателей отчётности автор утверждает, что применяемая в Украине концепция бюджетного финансирования является стохастическим невзаимосвязанным распылением средств, которая противоречит мировому опыту эффективного управления ресурсами. Решение проблемы автор видит при условии концентрации усилий на решающем направлении, на основании принципов рыночного либерализма.
PL
Celem artykułu jest ocena koncepcji dofinansowania z budżetu państwa produkcji rolnej na Ukrainie. Autor polemizuje z opinią, że wzrost dotacji ze środków publicznych dla sektora rolnego spowoduje wyjście z kryzysu i wzrost konkurencyjności ukraińskiej gospodarki rolnej na rynkach oświatowych. W pracy wykazano, że pomimo wyraźnego w ostatnich latach wzrostu państwowych dotacji dla sektora rolnego, produkcja rolna wzrosła jedynie w nieznacznym stopniu. W opinii autora jedynie pozbawienie sektora rolnego wprowadzanych przez państwo mechanizmów regulacyjnych pozwoli na przystosowanie się przedsiębiorstw produkcji rolnej do wyzwań rynku zewnętrznego i wewnętrznego, przyspieszenie przemian strukturalnych, a w konsekwencji wykorzystanie potencjału eksportowego. Wskazano ponadto na istotność działań państwa zmierzających do zabezpieczenia stabilności polityki cenowej poprzez systemowe regulacje makroekonomiczne oraz przedsięwzięcia monetarne, które zabezpieczą stymulację popytu na produkcję rolną. Posługując się wskaźnikami finansowymi pokazano, iż stosowana na Ukrainie koncepcja finansowania produkcji rolnej z budżetu państwa stoi w sprzeczności ze światowym doświadczeniem efektywnego kierowania takich zasobów na rozwój gospodarki rolnej. Taki stan rzeczy, zdaniem autora, odciska piętno polityki socjalistycznej, a podstawowe błędy to brak systematyczności w ukierunkowaniu strumieni pieniężnych z budżetu do przedsiębiorstw rolnych oraz niekonsekwencja w działaniach naprawczych.
Year
Issue
Pages
249-254
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
  • Тернопольский национальний экономический университет
References
  • Бородина О. М., Могильный О. М. 2007. Корректирование политики государственной поддержки сельского хозяйства Украины. „Экономика АПК” № 5, c. 55-61.
  • История экономических учений: 2004. Учебник. За редакцией В. Д. Базилевича. К.: Знание.
  • Лузан Ю. Я. 2007. Финансовое состояние агропромышленного производства в Украине и пути его усовершенствования. "Экономика АПК" № 5, c. 14-18.
  • Лукинов И. И. 1997. Воспроизводство и цены. М.: Экономика.
  • Пасхавер Б. Й. 2007. Ценообразование в финансовой системе продовольственного рынка. "Экономика АПК" № 5, c. 29-33.
  • Супиханов Б.К. 2007. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственногопроизводства в условиях подготовки вступления к СОТ. "Экономика АПК" №5, c. 44-49.
  • Ткаченко O.M. и др. 2004. Феномен Украины: реформы 1991–2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce5b0089-8077-4e32-a601-6d7c137d39c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.