PL EN


2019 | 2(233) | 205-233
Article title

Testyzowanie edukacji i jego efekty

Content
Title variants
EN
Testizing Education and Its Outcomes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym eseju autor proponuje reteoretyzację głównych idei zawartych w książce „Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji” (2017) autorstwa Agnieszki Gromkowskiej-Melosik. Z przykładów szczegółowo opisanych w książce, autor wyodrębnia uniwersalne wzorce zmian społecznych spowodowanych wprowadzeniem testów edukacyjnych, w ramach których podmioty uwikłane na różnych poziomach w testy edukacyjne reorientują swoje zachowania. Wszystkie te zmiany nazywane są testyzacją. Testyzacja składa się z trzech elementów: testokracji (poziom makrospołeczny), testolatrii (poziom przekonań kulturowych) i uczenia pod testy (poziom mikrospołeczny). Testokracja jako „rządy testów” polega na wykorzystaniu systemów abstrakcyjnych jako narzędzia selekcji. Testokracja jako „zarządzanie poprzez testy” polega na porównawczym ocenianiu stanu systemów edukacji na świecie. Testolatria obejmuje zespół przekonań kulturowych odnoszących się do obiektywności i niezależności testów. Przekonania te zapewniają stabilny i społecznie uprawomocniony porządek testowania. Wreszcie, uczenie pod testy modyfikuje techniki przekazywania i przyswajania wiedzy, przypisując wyższe wartości tym, które z większym prawdopodobieństwem poprawiają wyniki testu.
EN
In the essay, the author offers to re-theorize the main ideas of the book Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji [Educational Tests. The Study in the Dynamics of the Selection and Socialization] (2017) by Agnieszka Gromkowska-Melosik. Using the examples meticulously described in the book, the author isolates the universal patterns of social changes affected by educational testing whereby the agents involved in the testing at various levels reorient their behaviour. These changes are called testization and are seen to unfold at three levels: testocracy (macro-social level), testolatry (cultural values level) and teaching to the test (micro-social level). Testocracy understood as „governing through tests” is the use of abstract systems as a selection tool. Testocracy understood as „managing through tests” allows for comparative evaluation of educational systems worldwide. Testolatry refers to the cultural beliefs about objectivity and independence of tests. These beliefs secure a stable and socially legitimized order of testing. Finally, teaching to the test modifies the techniques of knowledge transmission and ascribes a higher value to such techniques that are more likely to improve test results.
Year
Issue
Pages
205-233
Physical description
Contributors
References
 • Bernstein, Basil B. 1990. Odtwarzanie kultury. Tłum. Z. Bokszański, A. Piotrowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bol, Thijs, Jacqueline Witschge, van de Werfhorst, Herman G. i Jaap Dronkers. 2014. Curricular Tracking and Central Examinations: Counterbalancing the Impact of Social Background on Student Achievement in 36 Countries. „Social Forces” 92: 1545–1572. DOI: 10.1093/sf/sou003.
 • Bourdieu, Pierre i Jean-Claude Passeron. [1970] 2006. Reprodukcja: Elementy teorii systemu nauczania. Tłum. E. Neyman. Warszawa: WNPWN.
 • Bowles, Samuel i Herbert Gintis. 1976. Schooling in capitalist America: Educational reform and the contradictions of economic life. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Collins, Randall. 1979. The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press.
 • Długosz, Piotr. 2012. Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2008–2011. „Kultura i Edukacja” 88: 88–106.
 • Dolata, Roman, Anna Hawrot, Grzegorz Humenny, Aleksandra Jasińska-Maciążek, Maciej Koniewski, Przemysław Majkut i Tomasz Żółtak. 2013. Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Elman, Benjamin A. 2013. Civil examinations and meritocracy in late Imperial China. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.
 • Foucault, Michel. [1975]1993. Nadzorować i karać: Narodziny więzienia. Tłum. T. Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Geiser, Saul i Maria V. Santelices. 2007. Validity Of High-School Grades In Predicting Student Success Beyond The Freshman Year: High-School Record vs. Standardized Tests as Indicators of Four-Year College Outcomes. „UC Berkeley: Center for Studies in Higher Education”.
 • Giddens, Anthony. 2012. Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: WN PWN.
 • Giordano, Gerard. 2005. How testing came to dominate American schools: The history of educational assessment. New York: P. Lang.
 • Groenwald, Maria. 2011. Etyczne aspekty egzaminów szkolnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Gromkowska-Melosik, Agnieszka. 2007. Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy: Studium z socjopatologii edukacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gromkowska-Melosik, Agnieszka. 2011. Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet: Studium dynamiki dostępu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gromkowska-Melosik, Agnieszka. 2015. Elitarne szkolnictwo średnie: Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Gromkowska-Melosik, Agnieszka. 2017. Testy edukacyjne: Studium dynamiki selekcji i socjalizacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Gromkowska-Melosik, Agnieszka i Tomasz Gmerek. 2008. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Hoffmann, Banesh. [1962]2003. The Tyranny of Testing. Mineola, N.Y. Dover Publications.
 • Hoskin, Keith. 1979. The Examination, Disciplinary Power and Rational Schooling. „History of Education” 8: 21–135. DOI: 10.1080/0046760790080205.
 • Hoskin, Keith. 1990. Foucault Under Examination. The Crypto-Educationalist Unmasked. W: S. J. Ball (ed.). Foucault and Education. Disciplines and Knowledge. London/New York: Routledge.
 • Jencks, Christopher i Meredith Phillips. 1998. The black-white test score gap. Washington, D.C. Brookings Institution Press.
 • Konarzewski, Krzysztof. 2008. Przygotowanie uczniów do egzaminu: pokusa łatwego zysku. Warszawa.
 • Lawn, Martin. 2010. The ‘Usefulness’ of Learning: The struggle over governance, meaning and the European education space. „Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education” 24: 325–336. DOI: 10.1080/0159630032000172515.
 • Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja: Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Marks, Karol. 1949. Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. W: Wybrane pisma filozoficzne 1844–1846. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Melosik, Zbyszko. 2009. Uniwersytet i społeczeństwo: Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Merton, Robert K. 1936. The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. „American Sociological Review” 1: 894. DOI: 10.2307/2084615.
 • Monfils, Lora F., Roberta Y. Schorr i William A. Firestone (eds.). 2004. The ambiguity of teaching to the test: Standards, assessment, and educational reform. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates Publishers.
 • Niemierko, Bolesław. 1991. W poszukiwaniu technologii pisania zadań testów spraw-dzających osiągnięcia uczniów. „Neodidagmata” nr XX: 27–52.
 • (OECD). 2016. PISA 2015 Results (Volume I). OECD Publishing.
 • Opiłowska, Marta. 2009. Współcześni studenci jako stratedzy własnej kariery zawodowej (w świetle teorii gier i kredencjalizmu). „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 48: 107–126.
 • Owen, David i Marilyn Doerr. 1999. None of the above: The truth behind the SATs. Lanham, Md. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Peters, Herman J. 1961. Testing or Testomania. „The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas” 35: 141–144. DOI: 10.1080/00098655.1960.11477595.
 • Phelps, Richard, Herbert J. Walberg, Herbert Walberg i J. E. Stone. 2005. Kill the Messenger: The War on Standardized Testing. Somerset: Taylor and Francis.
 • Potulicka, Eugenia. 2014. Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych: Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Potulicka, Eugenia i Joanna Rutkowiak. 2012. Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Remisiewicz, Łukasz. 2013. W stronę holistycznej socjologicznej teorii egzaminu. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 3: 41–54.
 • Remisiewicz, Łukasz. 2016. Egzamin w perspektywie socjologicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Ritzer, George. 2003. Makdonaldyzacja społeczeństwa: Wydanie na nowy wiek. Tłum. L. Stawowy. Warszawa: Muza.
 • Rohlen, Thomas P. 1983. Japan’s High Schools. Berkeley, Calif. Univ. of California Press.
 • Rozmus-Chmura, Małgorzata, Jadwiga Sajdak, Bogumiła Samoń i Mirosława Zawal-Jarosik. 1990. Czy korepetycje z matematyki są powszechne? „Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego” XXIX: 123–129.
 • Shilling, Chris. 2010. Socjologia ciała. Tłum. M. Skowrońska. Warszawa: WN PWN.
 • Spring, Joel H. 1976. The sorting machine: National educational policy since 1945. New York: Longman.
 • Szaleniec, Henryk i Roman Dolata. 2012. Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji. „Polityka Społeczna” nr 1: 37–41.
 • Watanabe, Masako E. 2015. Typology of Abilities Tested in University Entrance Examinations: Comparisons of the United States, Japan, Iran and France. „Comarative Sociology” 14: 79–101. DOI: 10.1163/15691330-12341339.
 • Weber, Max. [1922]2002. Gospodarka i społeczeństwo: Zarys socjologii rozumiejącej. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: WN PWN.
 • Wiggins, Grant P. i Jay McTighe. 2008. Understanding by design. Alexandria, Va. Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Wilson, Edward O. 2011. Konsiliencja: Jedność wiedzy. Tłum. J. Mikos. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Wittbrodt, Edmund. 2001. Informacja rządu o stanie przygotowań i zabezpieczeniu finansowym ˝Matury 2002˝. Zapis debaty sejmowej 3 Kadencji Sejmu, 107 posiedzenia, 3 dzień (26.04.2001), 25 punkt porządku dziennego. Adres url: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/moin/3550DD92.
 • Xi, Xiaoming i Pam Mollaun. 2006. Investigating the Utility of Analytic Scoring for the TOEFL Academic Speaking Test (TAST). „ETS Research Report Series” 2006: i-71. DOI: 10.1002/j.2333-8504.2006.tb02013.x.
 • Żółtak, Tomasz. 2015. Statystyczne modelowanie wskaźników Edukacji Wartości Dodanej: Podsumowanie polskich doświadczeń 2005–2015. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce5b630a-a852-4f51-a4b1-8d3e8c4cc837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.