PL EN


Journal
2013 | 1 | 40–49
Article title

The frequency of urinary incontinence among Polish women after 40 years old

Content
Title variants
PL
Ocena częstości występowania objawów nietrzymania moczu w populacji kobiet po 40. roku życia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction. Urinary incontinence is defined as involuntary leakage of urine. The disease commonly affects women and is classified by WHO as one of the most important medical problem in XXI century. Currently, the classification of urinary incontinence is composed of 5 main types: stress, urge, mixed, overflow and extra urethral incontinence. Objectives. The aim of this paper is to present this disease and analyze the frequency of the occurrence of urinary incontinence among women in Podkarpacie – Poland. Material and methods. In the period from November 2009 to March 2010, 300 women over 40 were given questionnaires including questions about the situations in which they suffer from involuntary urinary incontinence. The method that was used was an UDI questionnaire and original surveys. The completed questionnaires in the number of 242 were obtained and then served as material to work with. The received material was analyzed on the basis of Statistica 7.0 programme. Results. The mean age of women was 54 years. The frequency of occurrence of urinary incontinence among Polish women is 68%. 38% of them declared stress incontinence, 22% urge , 4% overflow, 5% extraurenthral and 31% mixed incontinence. The frequency has been increasing along with the body mass index. Urinary incontinence was present among 70% who delivered, and 53% who did not. 75% postmenopausal and 63% premenopausal women were also incontinent. The disease was diagnosed among 66% physically and 55% mentally working women. There was a strong correlation between pelvic organ prolapsed and different forms of urinary incontinence. Conclusions. Urinary incontinence was the most common complaint in contemporary women of all ages. The increase in the frequency of urinary incontinence among Polish women depends on their age, weight, and is increasing among women who has not deliver yet , who perform physical work or those who are postmenopausal. In order to reduce the percentage of the disease occurrence it is essential to educate the society and conduct scientific research in this field. It is also important to develop a proper attitude among people and to form pro-healthy behaviors among society.
PL
Wstęp. Nietrzymanie moczu to objaw polegający na niekontrolowanym wycieku moczu. Choroba występuje często u kobiet i postrzegana jest przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako jeden z ważniejszych, ogólnoświatowych problemów XXI wieku. Obecnie klasyfikacja nietrzymania moczu obejmuje 5 głównych typów jednostki chorobowej – wysiłkowe (WNM), naglące (NNM), mieszane (MNM), z przepełnienia i pozazwieraczowe. Cel pracy. Celem niniejszej pracy była analiza częstości występowania problemu nietrzymania moczu w populacji kobiet powyżej 40. roku życia zamieszkujących Podkarpacie w oparciu o potwierdzenie lub negację występowania problemu niekontrolowanego wycieku moczu oraz identyfikację najczęstszych czynników ryzyka. Materiał i metody. Materiał stanowiło 300 kobiet po 40. roku życia włączonych do badania w sposób losowy. Czas realizacji badania obejmował od listopada 2009 do marca 2010 roku. Metodą zastosowaną do zebrania danych był standaryzowany kwestionariusz UDI oraz autorska ankieta. W końcowym etapie do opracowania wyników zakwalifikowano 242 prawidłowo wypełnione ankiety. Materiał opracowano w oparciu o program Statistica 7.0. Wyniki. Średnia wieku badanych kobiet wynosiła 54 lata. Nietrzymanie moczu stwierdzono u 68% badanych. U 38% występowało wysiłkowe nietrzymanie moczu, 22% naglące, 4% z przepełnienia, 5% pozazwieraczowe i 31% postać mieszana. Częstość nietrzymania moczu rosła wraz z BMI. Nietrzymanie moczu występowało u 70%, które rodziły w przeszłości i u 53% nieródek oraz u 63% miesiączkujących i 75% po menopauzie. Chorobę rozpoznano u 66% pracujących fizycznie oraz 55% pracujących umysłowo. Zauważono ścisłą korelację między zaburzeniami statyki narządu płciowego a częstością występowania różnych form nietrzymania moczu. Wnioski. Nietrzymanie moczu to choroba, która dotyczy współczesnych kobiet i występuje w każdym wieku. Wzrost częstości występowania dolegliwości zauważalny jest wraz z wiekiem, u kobiet otyłych, nieródek, pracujących fizycznie i po menopauzie. Chcąc zmniejszyć odsetek występowania choroby niezbędna jest edukacja i badania naukowe w tym kierunku oraz kształtowanie właściwej postawy i zachowań prozdrowotnych społeczeństwa.
Journal
Year
Issue
1
Pages
40–49
Physical description
Contributors
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
author
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
author
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce5fc49b-b54e-46b6-a1f9-eefb785a70ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.