PL EN


Journal
2019 | 15 | 1 | 107-118
Article title

Ownership concentration impact on firm financial performance

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wpływ koncentracji własności na finansową działaności firm
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Purpose of this study is to investigate the impact of ownership concentration on the performance of the firms operating in the financial and logistics sector of Pakistan. Impact of corporate governance practices on performance is under discussion for many years. Ownership structure has a significant effect on the performance of the firms either positively or negatively. Performance of the firms operating under the financial sector becomes more critical due to the reason that a well-functioning financial sector is vital for the economic development of any Country or Nation, in all areas especially in such crucial ones as logistics. The underline empirical study investigated the impact of ownership concentration on the performance of the firms operating in the financial sector of Pakistan, which has a strong influence on other sectors including logistics one. Methods: There are 36 firms those have been considered for data collection process. These firms are listed on Karachi stock exchange (KSE) of Pakistan. Last five years’ data from annual reports has been analyzed. Quantitative data descriptive statistics, correlation matrix and regression models are used for data analysis. Results: Ownership concentration has a significant negative impact on ROA, Family-based ownership concentration has a significant negative impact on ROA, and Nonfamily based ownership concentration have a significant positive impact on Tobin’s Q and ROA. Findings of this study are consistent with the agency theory. Conclusions: Concentrated ownership can influence firm performance either positively or negatively. Study shows that the agency theory is applicable in the context of Pakistan. The power of decision-making is held by top shareholders in the concentrated ownership structure. Shareholders will make such decisions those are beneficial for them but not for the firm.
PL
Wstęp: Celem pracy była analiza wpływu koncentracji własności na sposób postępowania przedsiębiorstw, działających w sektorze finansowych i logistycznym w Pakistanie. Od wielu lat trwa dyskusji na temat wpływ praktyk sektora państwowego na działania przedsiębiorstw. Struktura własnościowa ma istotny wpływ na sposób postępowania firm, zarówno pozytywny jak i negatywny. Wpływ sposobu postępowania sektora finansowego ma istotne znaczenia dla rozwoju gospodarczego zarówno kraju jak i narodu we wszystkich sektorach, np. w tak istotnym sektorze, jakim jest logistyka. Prezentowana praca przedstawia badania pod wpływem koncentracji typu własności na działanie firm operujących w sektorze finansowych, co przekłada się również na działanie innych sektorów gospodarki, w tym logistycznego. Metody: Badania przeprowadzono na losowej próbce 36 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te są zarejestrowane na giełdzie w Karachi, w Pakistanie. Analizie poddano okres ostatnich 5 lat, na podstawie raportów rocznych. Jako narzędzi do obróbki danych zastosowano statystykę opisową, macierz korelacji oraz modele regresji. Wyniki: Koncentracja własności ma istotny negatywny wpływ na ROA, koncentracja własności rodzinnej ma istotny negatywny wpływ na ROA, natomiast koncentracja własności nierodzinnej ma istotny pozytywny wpływ na wskaźnik Tobin's Q i ROA. Otrzymane wyniki są spójne z teorią agencji. Wnioski: Koncentracja własności może wpływać na działanie formy zarówno pozytywnie, jaki i negatywnie. Wyniki badań wskazują, że teoria agencji może być zastosowana w kontekście Pakistanu. W strukturze ze skoncentrowaną własnością, decyzje są podejmowane przez głównym udziałowców. Podejmują oni decyzje korzystne przede wszystkich dla siebie a nie zawsze dla całości firmy.
Journal
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
107-118
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce60c7d1-7a6e-469a-bc9f-aaaafa26ba24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.