PL EN


2018 | 3(96) | 30-45
Article title

Funkcja compliance w strukturze organizacyjnej zakładów ubezpieczeń – wyzwania i aspekty praktyczne

Authors
Title variants
EN
The Compliance Function in the Structure of an Insurance Undertaking - Challenges and Practical Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie zgodnością działalności przedsiębiorstwa z szeroko pojętymi przepisami prawa oraz innymi normami, określane mianem compliance, odgrywa coraz większą rolę w zakładach ubezpieczeń. Podstawowym celem tej funkcji – jako jednej z kluczowych funkcji systemu zarządzania ryzykiem oraz elementu systemu kontroli wewnętrznej – jest wypracowanie takiej organizacji zakładu ubezpieczeń i współpracy wszystkich pracowników, aby uzyskać pewność, że procesy biznesowe odbywają się zgodnie z regulacjami prawnymi, rekomendacjami i wytycznymi regulatorów, strategią oraz deklarowanymi wartościami etycznymi. Autor przedstawia wybrane zagadnienia kluczowe dla zarządzania ryzykiem compliance w zakładzie ubezpieczeń. Omawia relacje pomiędzy funkcją compliance a innymi komórkami organizacyjnymi oraz organem nadzoru. Ramy opracowania pozwalają jedynie na przedstawienie struktury zagadnień, które stoją przed compliance w zmieniającej się sytuacji rynkowej. Niektóre z przedstawionych aspektów powinny być oczywiście rozwinięte, ale to wymaga, w ocenie autora, odrębnych opracowań.
EN
Management of company's compliance with broadly understood legal regulations and other standards, known as compliance, is playing an increasingly important role in insurance undertakings. The primary purpose of this function, being one of the key features of the risk management system and an element of internal audit, is the development of such an organization of the insurance undertaking and the cooperation of all employees to ensure that business processes comply with the legal regulations, recommendations and guidelines of the regulators, strategy as well as declared ethical values. The author presents selected issues crucial for compliance risk management in an insurance undertaking. Moreover, he discusses the relationship between the compliance function and other organizational units and the supervisory authority. What is presented within the framework of the article is only the structure of tasks facing compliance in a changing market situation. Certain aspects should obviously be developed in detail, which would require individual articles according to the author.
Year
Volume
Pages
30-45
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce695907-2480-4959-84a5-a0b7f470b3ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.