PL EN


2017 | 15 | 154-166
Article title

WYBRANE MOTYWY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŚRODOWISKU WODNYM W ŚWIETLE WARTOŚCI

Content
Title variants
EN
SELECTED MOTIVES BEHIND PHYSICAL ACTIVITY IN WATER ENVIRONMENT IN THE LIGHT OF VALUES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uświadomienie wartości i ich internalizacja pozwalają człowiekowi odkryć nieznane wcześniej możliwości i pobudzają do działania w określonym kierunku. Wartości, jako emocjonalne przeżycia psychiczne jednostki, pełnią też funkcję motywacyjną w stosunku do działań. Inspiracją do traktowania aktywności ruchowej w środowisku wodnym, w którym człowiek zaspokaja swoje podstawowe motywy, np. witalny, estetyczny czy agonistyczny, była hierarchia wartości Schelera oraz teoria potrzeb Maslowa. Celem podjętych badań było poznanie motywów osób uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej w środowisku wodnym. W badaniach wzięło udział 139 osób, a wykorzystano kwestionariusz IPAQ oraz kwestionariusz własnego autorstwa dotyczący motywów wyboru aktywności ruchowej. W ankietowanej grupie kobiet i mężczyzn najczęściej wymienianym motywem do podejmowania aktywności fizycznej w środowisku wodnym były walory witalne pływania.
EN
Being aware of values and their internalisation enables an individual to discover previously unknown capabilities and prompts them to act in a specific way. As human emotional experience, values also serve as motives of action. The present study of physical activity in water, was inspired by Scheler’s hierarchy of values and Maslow’s theory of needs. The objective of the study was to get to know the motivation of people engaged in various forms of physical activity in water. The study featured 139 individuals and information was collected by means of an IPAQ questionnaire, as well as the researchers’ own questionnaire concerning the motivation behind the choice of a specific form of physical activity. The most common motive for taking up physical activity in water given by the men and women surveyed in the study was the vital values of swimming.
Year
Issue
15
Pages
154-166
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Ainsworth, B.E., Haskell, W.L., Whitt, M.C., Irwin, M.L., Swartz, A.M., Strath, S.J., O’Brien, W.L., Bassett, D.R. JR., Schmitz, K.H., Emplaincourt, P.O., Jacobs, D.R. JR. i Leon, A.S. (2000). Compedium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32 (9).
 • Armstrong, M. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków.
 • Craig, C.L., Marshall, A.L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B.E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J.F. i Oja, P. (2003). International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35 (8).
 • Drabik, J. (1997). Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako miernik zdrowia ludzkiego. Gdańsk.
 • Gaweł, A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków.
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2009). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008 roku. Warszawa.
 • Juszkiewicz, M. (2008). Pływanie w kategoriach wartości. Kraków.
 • Kluckhohn, C. (1967). Values and Value-Orientations in the Theory of Action. W T. Parsons (red.), Toward of General Theory of Action. Cambridge.
 • Marczuk, S. (1982). Pojęcie „wartości” w socjologii polskiej. W J. Lipiec (red.), Człowiek i świat wartości. Kraków.
 • Marody, M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Warszawa.
 • Maslow, A.H. (1964). Teoria hierarchii potrzeb. W J. Reykowski (red.), Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa.
 • Nowak, P.F. (2010). Biegi uliczne nośnikiem wartości prozdrowotnych we współczesnej kulturze fizycznej. W Z. Dziubiński i P. Rymarczyk (red.), Kultura fizyczna a globalizacja. Warszawa.
 • Ossowski, S. (red.), (1967). Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, 3.
 • Pańczyk, W. (2012). Aktywność rekreacyjno-turystyczna w świetle ponowoczesnych, zdrowotnych potrzeb społecznych. W J. Cynarski, J. Kosiewicz i K. Obodyński (red.), Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych. Rzeszów.
 • Pawłucki, A. (1996). Pedagogika wartości ciała. Gdańsk.
 • Popielski, K. (1996). Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się człowieka. W K. Popielski (red.), Człowiek, wartości, sens. Studia z psychologii wartości. Lublin.
 • Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków.
 • Rutkowska, E. (2004). Aktywność fizyczna w medycynie holistycznej. Wychowanie Fizyczne i Sport, 48.
 • Semków, J. (2000). Świat wartości koniecznym punktem odniesienia kształcącego się człowieka. Kultura i Edukacja, 3-4.
 • Skolimowski, H. (1989). Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii. Warszawa.
 • Węglarz, J. (2003). Ciało w poglądach młodzieży tarnowskich szkół wyższych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 8-9.
 • Węgrzecki, A. (1975). Scheler. Warszawa.
 • Włodarski, Z. (red.) (1998). Psychologia uczenia się. Warszawa.
 • Zgurski, W. (2006). Sprawność i aktywność fizyczna w kontekście oddziaływań środowiskowych i zdrowia. Lider, 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce7de36e-5489-40d5-9a77-d65df8e140d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.