PL EN


2013 | 6(66) | 116-135
Article title

Popyt na pracę w województwie podlaskim w świetle struktury sektorowej gospodarki regionu

Title variants
EN
Demand for Labour Force in Podlaskie Voivodeship in Light of Sectoral Structure of Region’s Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Three-sector structure of the economy is one of the main indicators characterising the level of econom¬ic development of an area. It is also a key determinant of the demand for labour in each of the three macro - sectors of the employment structure. Transition of the economy through the subsequent stages of development, and the rate at which it is happening, bring about changes in the number of employees in a given sec¬tor and in the contribution of different sectors to the value added gener¬ated in the economy. A comparison of three-sector employment structure in Podlaskie to the structure of employment by sector on a national level reveals significant disparities in this area. They demonstrate the immaturity of the market system and ex¬press themselves in higher demand for lower-skilled workers rather than highly qualified em¬ployees. The aim of this paper is to present the structure of labour demand in Podlaskie in the context of the conditions resulting from the sectoral structure of the region’s economy.
Year
Issue
Pages
116-135
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
References
 • Analiza Kluczowych sektorów Województwa Podlaskiego – Sektor Rolnictwa 2012a, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Clark C. 1940, The Conditions of Economic Progress, Revised and reprinted in 1951, MacMillan & Co. Ltd, London.
 • Commission staff working document: Towards a European strategy in support of innovation in services: Challenges and key issues for future actions. (2007), SEC(2007) 1059, Europe Innova paper N° 4, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/innovation/files/innovation-in-services_en.pdf, data wejścia: 7.06.2013].
 • Grubel H. G., Walker M. A. 1993 Services and the Changing Economic Structure, [in:]
 • H. G. Grubel, International Capital and Service Flows. Theory and Measurement for Economic Policy, vol. II, Economists of the Twentieth Century, University Press, Cambridge
 • Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. 2010 Kierunki zmian w poziomie i strukturze popytu na pracę w województwie podlaskim, [w:] Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa.
 • Klamut M. 1996 Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kryńska E. 2000 Popyt na pracę w Polsce – tendencje i perspektywy, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa.
 • Kryńska E. 2001 Dylematy polskiego rynku pracy, IPSS, Warszawa.
 • Kuczewska L. 2007 Sektor usług w Polsce w latach 2000–2004, „Handel Wewnętrzny”, nr 3. Kwiatkowski E. 1980 Teoria trzech sektorów gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. 2010 Analiza czynników determinujących popyt na pracę w województwie podlaskim – ujęcie modelowe, [w:] Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim, E. Kryńska (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Białystok – Warszawa.
 • Peneder M., Kaniovski S., Dachs B. 2001 What Follows Tertiatisation? Structural Changed the Role of Knowledge-Base Services, WIFO Working Papers, no. 146.
 • Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji (bazy danych) 2011b, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji (bazy danych) 2012b, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2010r., 2011b, GUS Warszawa.
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2011r. GUS Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, 2006a, GUS Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, 2011a, GUS 2011a, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, 2006b, GUS Białystok.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, 2012b, GUS Białystok.
 • Rogoziński K. 2000 Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004, Dz. U., Nr 33, poz. 289 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, Dz. U., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.
 • Schettkat R., Yocarini L. 2003 The Shift to Services: A Review of the Literature, IZA DP, no. 964.
 • Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2004 roku 2005, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2008 roku 2009, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2009 roku 2010, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2010 roku 2011a, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2011 roku 2012c, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Unolt J. 1999 Ekonomiczne problemy rynku pracy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
 • Zajdel M. 2010 Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik roz-
 • woju (wybrane aspekty), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce7edc1f-9eb5-4ca4-827b-bee11c150077
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.