PL EN


2014 | 1(925) | 127-138
Article title

Historia rachunkowości – jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych

Authors
Title variants
EN
The History of Accounting – One of the Oldest Economic Disciplines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przejawy rachunkowości można znaleźć już w czasach prehistorycznych, kiedy to stanowiła ona esencję ówczesnej myśli ekonomicznej: rozwiązywała problemy związane ze wspólną pracą. W niniejszej publikacji przedstawiono historię rachunkowości, począwszy od pierwszego konta księgowego, poprzez przełomowe dzieło Luki Paciolego, po ewolucję rachunku kosztów stworzonego na potrzeby pierwszych kapitalistów. Praca traktuje nie tylko o badaniach naukowych dotyczących systemu rachunkowości, lecz również o oszukańczej sprawozdawczości finansowej i powołaniu zawodu biegłego rewidenta. Historia rachunkowości wskazuje, że jest to jedna z najstarszych dyscyplin wśród nauk ekonomicznych, a co przy tym najważniejsze: jej założenia wytrzymały próbę czasu: struktura konta księgowego ze stroną WN i MA pozostaje niezmienna od ponad pięciu tysięcy lat.
EN
It is possible to find signs of accounting as far back as prehistoric times, when it constituted the essence of the then contemporary economic thought and solved problems involved in joint labour. This publication presents the history of accounting from the first bookkeeping account through Luca Pacioli’s work that is so crucial to the history of accounting and, finally, the evolution of the bill of charges that was created for the needs of the first capitalists. Research on the system of accounting is presented, as are deceitful financial reporting and the establishment of the profession of Chartered Accountants. The history of accounting shows that it is one of the oldest disciplines of economic studies and, most importantly, the foundations of accounting have stood the test of time. The structure of a bookkeeping account with a Dt and Ct page has remained unchanged for over five thousand years.
References
 • Alexander J.R. [2002], History of Accounting, Association of Chartered Accountants in the United States, New York.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M. [2011], Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Don Edwards J. [1960], History of Public Accounting in the United States, Michigan State University Press, East Lansing.
 • Góra W. [1931], Rola eksperta – księgowego w życiu gospodarczym, „Czasopismo Księgowych w Polsce”, nr 9.
 • Green W.L. [1930], History and Survay of Accountancy, New York.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Hołda A. [1998], Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 514, Kraków.
 • Ijiri Y. [1986], A Framework for Triple-entry Bookkeeping, „The Accounting Review”, October.
 • Jędral W., Nowakowski J. [1937], O biegłych rewidentach z zakresu księgowości, Stowarzyszenie Biegłych i Rewizorów Ksiąg Handlowych ustanowionych i zaprzężonych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach, Katowice.
 • Krawczuk A. [1995], Siedmiu przeciw Tebom, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Kutera M. [2008], Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Messner Z., Pfaff J. [2004], Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Micherda B. [2001], Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych, Zakamycze, Kraków.
 • Micherda B. [2005], Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674, Kraków.
 • Micherda B. [2010], Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania. Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Pacioli L. [2007 (1494)], Summa di arithmetica, geometria, proportioni et propotrionalita, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Podstawy rachunkowości [2006], red. K. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. [2006], Zawód biegłego rewidenta – rys historyczny, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 702, Kraków.
 • Schmandt-Besserat D. [2007], When Writing Met Art. From Symbol to Story, University of Texas Press, Austin.
 • Struwe W. [1969], Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer during the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur [w:] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa
 • Tumieniew A. [1969] The State Economy of Ancient Sumer [w:] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa.
 • Turzyński M. [2011], Regulacje rachunkowości w Kodeksie handlowym z 1807 r. i Kodeksie cywilnym Napoleona, „Rachunkowość”, nr 3.
 • Wells J.T. [2006], Nadużycia w firmach. Vademecum, Ernst & Young, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce820c28-87f2-40da-a5f7-2812707f2bdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.