PL EN


2020 | 1(156) | 65–96
Article title

Ochrona interesu publicznego w procesie stanowienia prawa finansowego

Authors
Content
Title variants
EN
Protecting public interest in the process of passing financial law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of financial law is to protect public interest. This directly involves benefits that the state and local government units obtain from collecting and managing funds through which they can carry out public tasks. In this respect, the content of financial law provisions is not uniform. Analysis and systematics, followed by a classifying description of financial law provisions, indicate their heterogeneity. This phenomenon is a natural consequence of the quite diverse content of social relations regulated by legal and financial norms. For this reason, each field of financial law pursues different goals. Therefore, they also protect public interest in various ways.
Year
Issue
Pages
65–96
Physical description
Contributors
author
 • Prof. dr hab. Antoni Hanusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, antoni.hanusz@umcs.pl, https://orcid.org/0000-0003-2390-9463
References
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. UE L 2006/347, ze zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U. UE L 176.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Dz.U. UE L 173/190.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607, ze sprost.
 • Francusko-libańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta 24 lipca 1962 r.
 • Niemiecko-austriacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 24 sierpnia 2000 r.
 • Polsko-portugalska umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 9 maja 1995 r.
 • Rosyjsko-północnokoreańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 26 września 1997 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE L 176.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny nr 952/13, Dz.U. UE L 269/1.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. z 2016 r. poz. 283.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r., Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864.
 • Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzony w Brukseli dnia 2 marca 2012 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1258.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2019 r. poz. 1438.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 865.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2017 r. poz. 1150, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. z 2019 r. poz. 298, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2019 r. poz. 864, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 869.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. z 2019 r. poz. 795, ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 280.
 • Wielostronna Konwencja nordycka w sprawie podwójnego opodatkowania z uwzględnieniem podatków dochodowych i majątkowych, podpisana 23 września 1996 r. przez Danię, Finlandię, Islandię, Norwegię, Szwecję i Wyspy Owcze.
 • Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), 31 lipca 1998 r., N 146-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 3 августа 1998, № 31).
 • Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), 5 sierpnia 2000 r., N 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 августа 2000, № 32).
 • Податковий кодекс України, 2 grudnia 2010 r., 2755-VI, (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112).
 • Wyrok Le Conseil d’État z 26 lipca 2006, sygn. akt 284930.
 • Wyrok NSA z 18 listopada 2008 r., sygn. akt I FSK 1374/07, Legalis nr 253412. Wyrok NSA z 4 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 535/13, Legalis nr 908996.
 • Wyrok TSUE z 29 czerwca 1993 r., sygn. akt C-298/89, Rząd Gibraltaru v. Komisja Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:1993:267.
 • Wyrok TSUE z 13 marca 1997 r., sygn. akt C-197/96, Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francji, ECLI:EU:C:1997:155.
 • Wyrok TSUE z 18 grudnia 1997 r., sygn. akt C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL v. Region Wallonne, ECLI:EU:C:1997:628.
 • Wyrok TSUE z 18 VI 2002 r., sygn. akt C-60/01, Komisja Europejska v. Republika Francji, ECLI:EU:C:2002:383.
 • Wyrok TSUE z 3 kwietnia 2003 r., sygn. akt C-144/00, Strafverfahren v. Matthias Hoffmann, ECLI:EU:C:2003:192.
 • Wyrok TSUE z 22 grudnia 2009 r., sygn. akt. C-414/07 Magoora sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, ECLI:EU:2008:766.
 • Wyrok TSUE z 29 września 2015 r., sygn. akt C-276/14, Gmina Wrocław v. Minister Finansów, ECLI:EU:C:2015:635.
 • Boghirnea J., The Creation of the General Legal Norm, „Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia” 2008, t. 11.
 • Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 • Bożek W., Liability for infringing discipline of public finance as a legal measure to ensure security of public finance in Poland, „International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM” 2018, t. 5, 10.5593/sgemsocial2018/1.2/S02.088.
 • Campbell A., Lastra R., Revisiting the Lender of Last Resort-The Role of the Bank of England, [w:] The Future of Financial Regulation, red. I. MacNeil, J. O’Brien, Hart Publishing, Oxford 2010, http://dx.doi.org/10.5040/9781472560728.ch-010.
 • Chen Y., Hasan I., Interconnectedness Among Banks, Financial Stability, and Bank Capital Regulation, „BAFFI CAREFIN Centre Research Paper” 2016, nr 43, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2869823.
 • Choduń A., The language of the law — the issues of communicativeness, [w:] Law, Language and Global Citizenship, red. P.F. Pinto, C. Brohy, J. Turi, APP, Lisboa 2009.
 • Cilak M., Financial stability of local government units–legal and economic approach, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2018, t. 7, nr 4, http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2018.018.
 • Cordes T. et al., Expenditure Rules: Effective Tools for Sound Fiscal Policy?, „IMF Working Paper” 2015, t. 15, nr 29, http://dx.doi.org/10.5089/9781498390576.001.
 • Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 • Dürig G., Die konstanten Voraussetzungen des Begriffes „Öffentliches Interesse”, niepublikowana rozprawa doktorska, Monachium 1949.
 • Gizbert-Studnicki T., Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa, [w:] Prawo i język, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Lingua Iuris, Warszawa 2009
 • Goodhart C., Avgouleas E., A Critical Evaluation of Bail-ins as Bank Recapitalisation Mechanisms, „Centre for Economic Policy Research Discussion Paper” July 2014, nr 10065, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2478647.
 • Górnicki L., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne — część ogólna, red. M. Safjan, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Hanusz A., Budgetary balance and principles of law, [w:] Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, Legnica 2017.
 • Hanusz A., Cień K., Przedsiębiorstwo jako samodzielny podatnik — uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Hanusz A., Szczęśniak P., The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact on the Polish legal system, „Nihon University Comparative Law” 2018, t. 35. Hanusz A., The will of parties to civil law relations in Polish tax law, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G (Ius) 2003-2004, t. L/LI.
 • Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Helminen M., The Nordic Multilateral Tax Treaty as a Model for a Multilateral EU Tax Treaty, IBFD, Amsterdam 2014.
 • Jurkowska-Zeidler A., EU Financial Market Law: From Minimal Harmonization to Federalization, [w:] The financial law towards challenges of the XXI century (Conference Proceedings), „Acta Universitatis Brunensis. Iuridica” 2017, t. 580.
 • Klug U., Juristische Logik, Berlin, Göttingen, Springer-Verlag, Heidelberg 1958.
 • Koronkiewicz J., Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Kysar R., Interpreting Tax Treaties, „Iowa Tax Review” 2016, t. 101.
 • Lang M., Brugger F., The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation, „Australian Tax Forum” 2008, nr 23.
 • Lang M. et al., The OECD Multilateral Instrument for Tax Treaties: Analysis and Effects, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2016.
 • Lang M., The Interpretation of Tax Treaties and Authentic Languages, [w:] Essays on Tax Treaties, IBFD, Amsterdam 2013.
 • Lastra R., Wood G., The Crisis of 2007–09: Nature, Causes, and Reactions, „Journal of International Economic Law” 2010, t. 13, nr 3, https://doi.org/10.1093/jiel/jgq022.
 • Malinowski A., Nowak L., Problemy modelowania w teorii prawa, „Państwo i Prawo” 1972,z. 2.
 • Mudrecki A., VAT in the Polish Commune, [w:] The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, red. M. Radvan et al., Masaryk University, Brno 2017.
 • OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Paris 2013, https://doi.org/10.1787/9789264192744-en.
 • OECD, Base Erosion and Profit Shifting. Explanatory Statements, Paris 2015.
 • OECD, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 — 2015 Final Report, Paris 2015.
 • OECD, Prevention of Treaty Abuse — Peer Review Report on Treaty Shopping Inclusive Framework on BEPS: Action 6, Paris 2019.
 • Öner C., Is Tax Avoidance the Theory of Everything in Tax Law? A Terminological Analysis of EU Legislation and Case Law, „EC Tax Review” 2018, nr 2.
 • Owens J., International Taxation: Meeting the Challenges — The Role of the OECD, „European Taxation” 2006, t. 46, nr 12.
 • Panayi Ch. H.J.I., Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European Community, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2007.
 • Panfil P., Fiscal stability, [w:] Financial Law, red. J. Gliniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016.
 • Ptak P., Restoring balance in public finance in Europe in the light of the fiscal compact, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 2017, nr 17, https://doi.org/10.15678/AOC.2017.1703.
 • Roth W., Jopen C., Effects on the national law of the member states, [w:] European Legal Metdodology, red. K. Riesenhuber, Intersentia Publishing, Cambridge–Antwerp–Portland 2017.
 • Schaffner J., How Fixed Is a Permanent Establishment?, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2013.
 • Schick A., The Role of Fiscal Rules in Budgeting, „OECD Journal on Budgeting” 2003, t. 3, nr 3, https://doi.org/10.1787/16812336.
 • Secuła K., Analiza dochodów podatkowych budżetu Polski w latach 2009–2015, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018, z. 117, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.117.38.
 • Skaar A.A., Permanent establishment. Erosion of tax treaty principle, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer–Boston 1991.
 • Szczęśniak P., Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A. Hanusz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Szczęśniak P., Środki przymusowej restrukturyzacji, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Szczęśniak P., The Regulatory Framework of Forced Restructuring of Banks in the Polish Legal System, „Societas et Iurisprudentia” 2019, t. 7, nr 2.
 • Tipke K., Lang J., Steuerrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2015.
 • Viotto R., Das öffentliche Interesse: Transformationen eines umstrittenen Rechtsbegriffs, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2009, https://doi.org/10.5771/9783845219103.
 • Vogel K., Double Tax Treaties and Their Interpretation, „Berkeley Journal of International Law” 1986, t. 4, nr 1.
 • Vogel K., Rust A., [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2015.
 • Voronin M.V., Consistency in Law: Theoretical Model and Practical Significance, „Research Journal of Applied Sciences” 2015, t. 10, nr 12.
 • Woźniak T., Miejsce i rola zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym, „Przegląd Legislacyjny” 2017, nr 4.
 • Wright von G.H., Norm and Action, Routledge & Kegan, London 1963.
 • Wronkowska S., Postulat jasności prawa i niektóre metody jego realizacji, „Państwo i Prawo” 1976, z. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce920aae-7bbc-4938-a315-29bb966b4dcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.