PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 73-92
Article title

Dyskryminacja osób starszych na polskim rynku pracy – wyniki badań

Content
Title variants
EN
Discrimination Against Elderly People on the Polish Labor Market – Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestia dyskryminacji osób starszych na polskim rynku pracy jest zjawiskiem stosunkowo nowym i w związku z tym nie do końca rozpoznanym. Potrzeba bliższej analizy tego zagadnienia nabiera szczególnego znaczenia, gdyż prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W takiej sytuacji aktywizacja zawodowa i wzrost wskaźnika zatrudnienia osób starszych stały się jednym z priorytetów polityki rynku pracy. Celem rozważań podjętych w artykule jest diagnoza stanu wiedzy osób starszych na temat dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy oraz identyfikacja doświadczeń badanej populacji w tym zakresie. Na potrzeby realizacji celu badań próbę badawczą stanowiły osoby w wieku 50–65 lat.
EN
The issue of discrimination against older people on the Polish labor market is a relatively new phenomenon and therefore not fully identified. The need for a closer analysis of this issue acquires particular importance, because demographic projections clearly indicate the progressive aging of the population. In this situation, professional activation and an increase in the employment rate of older people has become one of the priorities of the labor market. The aim of considerations undertaken in the article is evaluation of knowledge of the elderly on discrimination due to age in the labor market and identification of the study population’s experience in this field. To achieve the objective of the study, the research sample examined were people aged 50–65.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogorski, Wydzial Ekonomii i Zarzadzania
 • Uniwersytet Zielonogorski, Wydzial Ekonomii i Zarzadzania
References
 • Bałandynowicz-Panfil, K. (2009). Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa. W: Z. Wiśniewski (red.), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych. Toruń: TNOiK, SWU „Dom Organizatora”.
 • Bodnar, A. (2010). Dyskryminacja ze względu na wiek, regulacje prawne. W: T. Schimanek (red.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii.
 • Butler, R. (1969). Ageism: Another form of Bigotry. The Gerontologist, (9).
 • Ciura, G. i Szymańczak, J. (2012). Starzenie się społeczeństwa polskiego. Studia BAS, 2 (30).
 • Iglicka, K. (2013). Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej. Polityka Społeczna, (1).
 • Komisja Europejska. (2001). Commission Staff Working Paper. SEC (2001) 1398. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Komisja Europejska. (2011). Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2011 r.: Główne założenie i metoda opracowywania prognoz. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf (08.02.2016).
 • Komisja Europejska. (2012). Biała Księga. Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur COM(2012) 55 final. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Kryńska, E. (2010). Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy – aspekty gospodarcze. Rządowa Rada Ludnościowa. Biuletyn, (55).
 • Kubicki, P. (2010). Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”. Pozyskano z: http://www.academia.edu/3483209/Ubostwo_i_wykluczenie_spoleczne_osob_starszych.pdf (01.02.16).
 • Parlament Europejski. (2011). Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie. Notatka. Bruksela: Parlament Europejski. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/464464/IPOL-EMPL_NT%282011%29464464_PL.pdf (08.02.2016).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE, tekst przyjęty: P7_TA(2011)0485.
 • Szukalski, P. (2008a). Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek. W: J.T. Kowaleski i P. Szukalski (red), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szukalski, P. (2008b). Zagrożenia praw osób starszych na rynku pracy w Polsce. W: B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań. Warszawa.
 • Tokarz, B. (red.). (2005). Stop dyskryminacji ze względu na wiek. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Tokarz, J. (red.). (2007). Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Pozyskano z: http://www.filantropia.org.pl/pl.
 • Turek, K. (2013). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli. W: R. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Warszawa: BKL, PARP.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 141).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r., nr 254, poz. 1700).
 • Wiśniewski, Z. (red.). (2009a). Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych. Toruń: TNOiK, SWU „Dom Organizatora”.
 • Wiśniewski, Z. (red.). (2009b). Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności. Toruń: TNOiK.
 • Włodarczyk, R.W. (2015). Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Woźniak-Hasik, Z. (2007). Problem dyskryminacji ze względu na wiek. Warszawa: Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego.
 • Zawidzka-Łojek, A. (2013). Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce9389e2-2997-4de1-a097-5dd4e859abaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.