PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 217-228
Article title

Wpływ zmian niektórych uwarunkowań na poziom wykorzystania potencjalnej powierzchni paszowej w chowie krów mlecznych w Polsce i w Niemczech w latach 1996-2011

Title variants
EN
The Influence of Changes of Some Conditionings on the Level of Potential Feeding Area Utilization in Dairy Farming in Poland And Germany in Years 1996-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy była analiza i ocena zmian wpływu niektórych uwarunkowań chowu krów mlecznych i potencjalnej powierzchni paszowej (PPP) na zmiany poziomu jej wykorzystania w produkcji mleka w Polsce i w Niemczech w określonym czasie, podzielonym na dwa równe podokresy z uwagi na długość okresu członkostwa Polski w UE. Pomiędzy okresami 1996-2003 oraz 2004-2011, w obu krajach, istnieją statystycznie istotne różnice w wielkości większości badanych zmiennych. Niemcy cechowała w badanym okresie mniejsza dynamika zmian wielkości produkcji mleka, wydajności mlecznej krów, ich ilości oraz PPP. W Niemczech wzrost mleczności krów i spadek PPP w mniejszym stopniu niż w Polsce poprawiały techniczną produktywność PPP. W większym za to stopniu niż w naszym kraju pozytywnie oddziaływał na tą produktywność wzrost produkcji mleka. W Niemczech spadek liczby krów mlecznych oraz spadek wielkości PPP silniej wpływały na obniżenie się wielkości obsady krów na 100 ha PPP niż w Polsce.
EN
The purposes of the work was analyze and evaluate of impact on some of the conditions of dairy farming and potential forage area (PPP) to changes of the level of its use in a production of milk in Poland and Germany at a specific time, divided into two equal sub-periods due to the length of the period of Poland’s membership in the EU. Among periods 1996-2003 and 2004-2011 in both countries exist statistically substantial differences in the size of most examined variables. In the examined period Germany characterized the smaller dynamics of changes of the volume of milk production, milk-efficiency of cows, their quantities and PPP. In Germany the growth of the cows milkiness and fall of PPP in smaller degree than in Poland improved the technical productivity of PPP. In greater degree than in our country the growth of milk production positively affected to this productivity. In Germany the fall of the number of milk cows and the fall of the size of PPP strongly influenced on a decrease of cows number on 100 ha PPP than in Poland.
Year
Volume
Issue
2
Pages
217-228
Physical description
Contributors
 • Katedra Bankowości i Finansów, Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • BAER-NAWROCKA A., KIRYLUK-DRYJSKA E., Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2(2010), s. 72.
 • BOJARSZCZUK J., KSIĘŻAK J., Wykorzystanie powierzchni paszowej w wybranych gospodarstwach mlecznych województwa lubelskiego, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2(2011), s. 144.
 • CHMURAK M., SZNAJDER M., Porównanie sposobów definiowania i podziału powierzchni paszowej w literaturze polskiej oraz propozycja ich ujednolicenia, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 3(1985), s. 66-75.
 • CZYŻEWSKI A., STĘPIEŃ A., Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski, „Ekonomista” 4(2009), s. 443.
 • DZUN P, Regionalne zróżnicowanie zmian w chowie krów i produkcji mleka w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 4(2012), s. 98.
 • FAO, Dane statystyczne FAO [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/statistics/en/ [dostęp: 20.6.2014].
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007, s. 203, 376.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, s. 209, 336.
 • HALL R.E., TAYLOR J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa 1999.
 • JUSZCZYK S., Możliwości oddziaływania na poziom cen skupu mleka po planowanym usunięciu systemu kwotowego, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2(2011).
 • KULIKOWSKI R.: Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, „Barometr Regionalny”,2012, nr 4(30).
 • MANKIV N. G., TAYLOR M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 • PARZONKO A., Gospodarstwa mleczne w perspektywie liberalizacji polityki rolnej UE w latach 2014-2020, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1(2013).
 • RABIEJ M., Statystyka z programem Statistica, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012, s. 132, 144.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007, s. 203.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, s. 209.
 • SKARŻYŃSKA A., Wpływ wydajności mlecznej krów na opłacalność produkcji mleka, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1(2012).
 • SZCZUBEŁEK G., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w Polsce, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
 • SZYMAŃSKA E., Efektywność gospodarki paszowej w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji rolniczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 • ZALEWSKI A., Gospodarka mleczarska a rynek, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce9c91db-f32b-4b54-bbb9-fdfff9621f41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.