PL EN


2016 | 47 | 492-503
Article title

Nierówność płci na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego

Content
Title variants
EN
Gender Inequality in the Labour Market in the European Union in the Period of Financial Crisis
RU
Гендерное неравенство на рынке труда Евросоюза в период финансового кризиса
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy opisano wpływ kryzysu finansowego na poziom bezrobocia w państwach i regionach Unii Europejskiej. Analizami statystycznymi objęto lata 2000–2014, a więc zarówno okres koniunktury gospodarczej, jak i lata kryzysu. W zdecydowanej większości regionów Unii Euro-pejskiej bezrobocie w wyniku zaistnienia kryzysu wzrosło, ale były też dość liczne regiony, w których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie. Szczególną uwagę skupiono na kwestii odmiennego wpływu kryzysu na poziom bezrobocia wśród mężczyzn i wśród kobiet. Okazuje się, iż dużo większą „wrażliwością” na kryzys gospodarczy cechuje się stopa bezrobocia wśród mężczyzn. W wielu państwach po roku 2007 doszło do wyrównania się poziomów bezrobocia wśród obu płci, a w kilku kolejnych to mężczyźni mają obecnie trudniejszą sytuację na rynku pracy niż kobiety. Wskaźnik dyskryminacji kobiet na rynku pracy, wyliczany jako iloraz stóp bezrobocia kobiet i mężczyzn zmniejszył się po roku 2007 w niemal wszystkich rozważanych krajach. Wynika to oczywiście ze znacznie większego udziału zatrudnienia w sektorze publicznym wśród kobiet w stosunku do mężczyzn. Na podstawie miesięcznych szeregów czasowych, wyznaczono wskaźniki sezonowości stóp bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach. W zdecydowanej większości państw, silniejszymi wahaniami sezonowymi cechu-je się stopa bezrobocia wśród mężczyzn. Można zatem stwierdzić, że także w tym aspekcie sytuacja na rynku pracy mężczyzn po roku 2007 jest trudniejsza niż kobiet. Reasumując, para-dygmat nierówności płci na rynku pracy jest nadal aktualny, lecz charakter tych nierówności nie jest już tak jednoznaczny jak przed kryzysem.
EN
This paper describes the impact of the financial crisis on the level of unemployment in the countries and regions of the European Union. Statistical analyses covered the years 2000–2014, so both the period of economic growth and years of crisis. In most regions of the European Union unemployment as a result of the occurrence of the crisis has increased, but there were also quite a number of regions where the labour market situation has improved. Particular atten-tion was paid to the issue of disparate impact of the crisis on unemployment among men and among women. It turns out that much more “sensitive” to the economic crisis is the unemployment rate among men. In many countries after 2007 the level of unemployment among both sexes has been equalized and in a few countries men now have more difficult situation on the labour market than women. Indicator of discrimination against women in the labour market, calculated as the ratio of unemployment rates for men and women, after 2007 decreased in almost all the countries concerned. This is due to, of course, a larger share of women's employment than men's in public sector. On the basis of monthly time series, seasonal factors for the unemployment rates among women and men in different countries were determined. In the vast majority of countries, the unemployment rate among men is characterised by stronger seasonal fluctuations. It can therefore be concluded that even in this aspect the situation of men in the labour market after 2007 is more difficult than women. Summarizing, the paradigm of gender inequality in the labour market is still valid, but the character of these inequalities is not as clear as before the crisis.
Year
Volume
47
Pages
492-503
Physical description
Contributors
  • Katedra Metod Ilościowych Politechnika Rzeszowska
References
  • Adamus M., 2015, Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Go-spodarczy”, z. 41, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
  • Kalinowska-Nawrotek B., 2004a, Nierówności płci na rynku pracy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 4, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
  • Kalinowska-Nawrotek B., 2004b, Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce i w krajach Unii Europejskiej [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Kambouri N., 2013, Gender equality in the Greek labour market, International Policy Analysis, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.
  • The global economic crisis and gender equality, 2014, UN Women.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce9cdc7d-f73c-4a96-aa94-3b4fb9a7488b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.