PL EN


2016 | 26 | 193-217
Article title

Wiara jako światło (prawdziwej) wolności z perspektywy współczesnej egzystencji człowieka

Content
Title variants
EN
Faith as light (real) freedom from the perspective of contemporary human existence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjściowym jest niepokojąco brzmiące pytanie Jezusa: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (But when the Son of man comes, will he find any faith on earth?) (Łk 18, 8). W obliczu współczesnego kryzysu wiary pytanie to nabiera szczególnie dramatycznego znaczenia. Dotyczy bowiem nie tylko tego, czy Jezus jeszcze tą wiarę znajdzie. Jest to również pytanie o to, czym jest i jaka ma być ta wiara. Jaki jest jej sens i ostateczny cel. Aby udzielić odpowiedzi, należy podjąć roz-ważania nad współczesnym stanem kondycji wiary człowieka. Zrozumieć czym ona jest jako relacja do Boga i jakie znaczenie ma ona dla ludzkiej egzystencji. Ujrzeć w niej tajemnicę nie dającą się zweryfikować empirycznie, ale będącą osobową odpowiedzią wolnego człowieka na Boże wezwanie. Trzeba zatem poznać jej źródło. Dojrzeć, że jej fundamentalną przestrzenią musi być prawdziwa wolność człowieka. Wolność, którą należy rozumieć jako dar udzielony w akcie stworzenia. Wraz z tym wszystkim musimy poznać i zrozumieć oblicze kryzysu wiary. Jego źródła wewnętrzne oraz dramatyczne konsekwencje. Jedną z dróg kryzysu wiary jest zapewne fałszywie interpretowana wolność, ale też egocentryzm wspierany przed cały szereg nowożytnych idei: materializm, nihilizm, liberalizm i racjonalizm. Pośród przyczyn kryzysu wiary wspomnieć należy także ignorancję teologiczną – brak rozumienia własnej wiary. Na horyzoncie kryzysu wiary jest jednak zawsze jakieś światło i nadzieja. To rozumienie wolności jako daru i łaski. Jako otwartej przestrzeni dla wiary. Ale to też zrozumienie, iż wiara jest światłem prawdziwej wolności. Ostatecznie to ujęcie wiary i wolności jako integralnych (nierozerwalnych) aspektów egzystencji człowieka/chrześcijanina.
EN
The starting point is an alarmingly sounding question of Jesus: “ But when the Son of man comes, will he find any faith on earth?) (Lk 18: 8). In the face of the modern crisis of faith this question becomes especially dramatically significant. This applies not only to the inquiry whether Jesus still finds this belief. It is also a question of what this belief actually is and what it is to be? What is its meaning and its final destination? To answer, one needs to consider the temporary state of human faith and to understand what it is as a relationship to God and what meaning it has for the human existence. To see it as a mystery which cannot be empirically verified, however being a personal re-sponse of a free man to God’s call. To do so, one needs to get to know its source, and to see that real freedom of human has to be its fundamental space. The freedom which should be understood as a gift given in the act of creation. Along with this all the face of the crisis of faith has to be known and understood. Its internal sources and dramatic consequences. One of the reasons of the crisis might be falsely interpreted freedom, as well as egocentrism supported by a whole range of modern ideas such as: materialism, nihilism, liberalism and rationalism. Theological ignorance also has to be mentioned among other causes of the faith crisis, in the sense of the lack of understanding of one’s faith. However, there is always some light and hope on the horizon of faith crisis. It is the understanding of freedom as a gift and grace, as open space for the faith. This is also the understanding that faith is the light of true freedom. Finally, the description of faith and freedom as integral (inseparable) aspects of human / Christian existence.
Year
Volume
26
Pages
193-217
Physical description
References
 • Ardusso F., Magisterium Kościoła. Posługa słowa, Kraków 2001.
 • Augustyn św., Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.
 • Balthasar H. U. von, Ty masz słowa życia wiecznego, Kraków 2000.
 • Balthasar H. U. von, W pełni wiary, Kraków 1991.
 • Barth K., Dogmatyka w zarysie, Warszawa brw.
 • Beinert W., Teologiczna teoria poznania. Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1998.
 • Buber M., Dwa typy wiary, Kraków 1995.
 • Buxakowski J., Objawienie i wiara. Teologia prawd wiary, t. 2, Pelplin 1997.
 • Chilson R., W co wierzymy, Warszawa 1977.
 • Dalbesio A., Duch Święty: w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim, Kraków 2001.
 • Dzidek T., Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Kraków 2001.
 • Evdokimov P., Prawosławie, Warszawa 2003.
 • Guardini R., Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus: osoba i życie, Warszawa 1999.
 • Hryniewicz W., Chrześcijaństwo nadziei. Przyszłość wiary i duchowości chrześcijań-skiej, Kraków 2002.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Wrocław 1993.
 • Kasper W., Dogma unter dem Wort Gottes, Mainz 1965.
 • Knoch W., Bóg szuka człowieka: Objawienie, Pismo święte, Tradycja, Poznań 2000.
 • Rahner K., Modlitwa i wiara, Kraków 2000.
 • Rahner K., O możliwości wiary dzisiaj, Kraków 1983.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, Warszawa 1987.
 • Rahner K., Wierzę w Jezusa Chrystusa, Paris 1977.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1996.
 • Rogowski R.E., Światłość i tajemnica. Z problematyki teologii egzystencjalnej, Kato-wice 1986.
 • Rogowski R.E., Tarasy światła, Wrocław 1999.
 • Rogowski R.E., Wicher i myśl, Katowice 1999.
 • Schneider T., Znak bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1995.
 • Schrijver G. de, Wiara jako akt ogołocenia, „Comunnio” 4 (1981), s. 40-57.
 • Słomka W., Boskie i ludzkie uwarunkowania aktu wiary chrześcijańskiej, „Communio” 4 (1981), s. 32-39.
 • Sobieraj A., Szoah – Misterium iniquitatis. Próba teologicznej interpretacji Szoah w świetle teologii współczesnej, Wrocław 2008.
 • Węcławski T., Królowanie Boga. Dwa objaśnienia wyznania wiary Kościoła, Poznań 2003.
 • Węcławski T., Królowanie Boga. Jeszcze trzy objaśnienia wyznania wiary Kościoła, Poznań 2005.
 • Żuk A., Cnoty teologalne dzisiaj, [w]: R. E. Rogowski, A. Małachowski [red.], Teologia jako sztuka życia, Wrocław 2008, s. 224-240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cea5f535-79ec-4eb6-96d9-4d4446036e26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.