PL EN


2014 | 9 | 201-222
Article title

Ciało w okowach (o proksemice przestrzeni więziennej)

Content
Title variants
EN
BODY IN BONDS (ABOUT PROXEMICS IN THE SPACE OF A PENAL INSTITUTION)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu omówienie uwarunkowań wykorzystywania prostych wskazań proksemiki w przestrzeni zakładu karnego. Zakres wolności ograniczony jest nie tylko urządzeniami ochronnymi, ale także ogromnym polem zachowań anomijnych. Wobec struktury kontroli (panoptykon J. Benthama) rodzi się antystruktura oporu. Jej funkcjonowanie można opisać w języku psychologii środowiskowej i proksemiki. Negatywny wpływ tej „milczącej mowy” (E. Hall) jest znany. Można jednak wskazać zależności wspierające wartość komunikacyjnych zachowań wychowawczych (gesty, organizacja przestrzeni, odległość od rozmówcy, (nie)punktualność, czas reakcji itd.). Znaczenie tych wskazań ma szczególną wartość dla polskiego więziennictwa wobec spodziewanego skoku jakościowego – szerokiego zastosowania dozoru elektronicznego.
EN
The article is aimed at discussing the use of simple indications of proxemics in the space of a penal institution. The range of freedom is limited not only by protecting devices but also by a huge field of unlawful actions. Against the structure of control (J. Bentham) appears anti-structure of resistance. It’s functionality could be described in the language of social psychology and proxemics. The negative influence of this “silent speech” (E.Hall) is known. There is a possibility, however, to show relations, supporting the value of communicative pedagogical behaviors (gestures, space organisation, personal distance, (un)punctuality, time of reaction etc.) These indications have a great meaning for the polish prison service towards the implementation of electronic custodianship.
Contributors
 • Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
References
 • Ablewicz J., Będziecie moimi świadkami, Éditions du dialogue Société D’Éditions Internationales, Paris 1983.
 • Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna, W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
 • Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa 2002.
 • Baratta A., Społeczność więzienna – szczególna część marginesu społecznego, [w:] B. Hołyst (red.), Zagadnienia marginesu społecznego a sprawiedliwość, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 • Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2005.
 • Brzezowska K., Wybrane konsekwencje psychologiczne przeludnienia cel więziennych na przykładzie zakładu karnego w Bydgoszczy, praca magisterska pod kierunkiem dr Magdaleny Prentkiej, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2009.
 • Calhoun J.B., Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population, “Proceedings of the Royal Society of Medicine” 1973, vol. 66, http://www.physicsoflife.pl/dict/eksperyment_calhouna.html.
 • Ciosek M., Z problematyki przeludnienia więziennego, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1989, nr 17.
 • Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 • Duszak A., Fairclough N., Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
 • Erikson E.H., Dopełniony cykl życia, przeł. A. Gomola, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 • Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010
 • Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. A. Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, przeł. O. i Ł. Zimilscy, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2014.
 • Gerrig R.J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, przeł. E. Czerniawska, A. Jaworska, J. Kowalczewska, J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Goffman E., Instytucje totalne, przeł. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.
 • Hall E.T., Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 2005.
 • Jaworska-Witkowska M., Ku kulturowej koncepcji pedagogiki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Johnson S.M., Style charakteru, przeł. B. Mizia, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań 1998.
 • Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
 • Kosewski M., Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 • Lebrou V., Więzienie jest rozwiązaniem niebezpiecznym społecznie, www.cafebabel.pl/artykul/wiezienie-jest-rozwiazaniem-niebezpiecznym--spoecznie.html.
 • Machel H., Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Mills Ch.M., Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Moczydłowski P., Drugie życie w więzienia, Oficyna Wydawnicza ŁOŚ-GRAF, Warszawa 2002.
 • Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 • Orzelska J., W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
 • Popiel A., Pragłowska E., Psychoterapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008.
 • Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości, Wydawnictwo KUL, Lublin 1993.
 • Popielski K., Mamcarz P., Trauma egzystencjalna a wartości, Difin SA, Warszawa 2015.
 • Pospiszyl K., Psychopatia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 • Rurka A., Hardy G., Defays Ch., Proszę nie pomagaj mi. Paradoks pomocy narzuconej, przeł. U. Bisek, M. Macińska, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 • Sikora J., Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1978.
 • Sulżycka A., Psychospołeczne uwarunkowania poczucia przeludnienia w więzieniu na przykładzie Zakładu Karnego w Bydgoszczy, praca magisterska pod kierunkiem dr Magdaleny Prentkiej, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2009.
 • Sztejnberg A., Jasiński T., Proksemika w komunikacji społecznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2007.
 • Tyszkiewicz L., Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 • Witkowski L., Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ceb58f21-1e2e-4ec3-9656-13cf03e453ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.