Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(40) | 100-110

Article title

Zasady amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych osób prawnych, cz. I

Content

Title variants

EN
Principles of Depreciation of Fixed Assets in Accounting Books of Legal Entities, Part I

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie istoty amortyzacji jako źródła finansowania wewnętrznego działalności gospodarczej oraz zasad jej ujęcia w księgach rachunkowych, a także scharakteryzowanie rozbieżności w zakresie naliczania zużycia środków trwałych, które są konsekwencją przestrzegania regulacji zapisanych w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Metodologią badawczą wykorzystaną w artykule jest przegląd literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych dotyczących literatury przedmiotu. Artykuł stanowi rzetelną i zgromadzoną w jednym miejscu wiedzę przydatną w codziennej pracy księgowego. Można go potraktować jako „pigułkę” niezbędnej wiedzy przydatnej w pracy księgowego, jak również jako materiał porównawczy wykorzystany np. na zajęciach dydaktycznych.
EN
An aim of considerations is to present the essence of depreciation as a source of internal financing of business and the principles of its presentation in accounting books as well as to characterise the discrepancies as regards computation of consumption of fixed assets, which are a consequence of observation of the regulations provided in the Accounting Act and in the Corporate Income Tax Act. The research methodology used in the article is a review of the subject literature and the effective legal acts concerning the subject literature. The article is a fair and gathered in one place knowledge useful in the daily work of an accountant. It can be treated as pills of the indispensable knowledge useful in the work performed by accountant as well as a comparative material used, for instance, in didactic classes.

Year

Issue

Pages

100-110

Physical description

Contributors

 • Panstwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

References

 • Beger T., Liss P. (2011), Podatki dochodowe w działalności gospodarczej, SKwP, Warszawa.
 • Bielawska A. (2001), Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ZSB, Szczecin.
 • Ciborowski R., Gruszewska E., Meredyk K. (2001), Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Dyduch A., Sawicka J., Stronczek A. (2004), Rachunkowość finansowa – wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa.
 • Fołta T., Godlewska J. (2005), Bilans 2005, Infor, Warszawa.
 • Gierusz B. (2002), Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany w rachunkowości, ODDK Gdańsk.
 • Gierusz B. (2002), Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk.
 • Kamela-Sowińska A. (red.) (2002), Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 • Martyniuk T. (1998), Rzeczowy majątek trwały: wycena i ewidencja, ODDK, Gdańsk.
 • Naumiuk T. (2000), Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z dnia 30.12.1999 r.
 • Sawicki K. (2001), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, cz. 1, Ekspert, Wrocław.
 • Stice E.K., Stice J. D., Diamond M.A. (1967), Financial accounting. Reporting & analysis, South-Western, USA
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. z 1992 r., Nr 21, poz. 86)
 • Walińska E. (red.) (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Witecka J. (2007), Słownik Pojęć Ekonomicznych, t. 9, Biznes, Biblioteka „Gazety Wyborczej”.
 • „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości” (2013), nr 8, Gofin, Gorzów Wielkopolski.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ceba8f9c-2ab1-4f08-8752-9cf2e6dfc0a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.