PL EN


2016 | 1 | 9-27
Article title

MOTYWACJE I PREFERENCJE CZYTELNICZE W EDUKACJI HISTORYCZNEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Reading, which is the practice of transferring knowledge through printed word, has never been very popular in Poland. At the root of this situation there laid state as well as peasant and proletarian character of the basic social classes in the past. Further retreat from the books was caused by the development of new media an consumption. Regardless of this, literature had developed the basic canons of values that for centuries have been and still are the basic of general education and culture. The book remains the primary medium of dealing with the past in historical education. The main motives for reading are: scientific (cognitive) and utilitarian (practical) reasons. The first of these relate to the world of scholars, the second shall be extended to all social circles. These include educational, technological, political, cultural, compensational, personal, artistic, ludic and many other motives. A large part of the modern readers use new carriers of the culture of language. They use the digital record. This helps to extend the reach of content and ideas created on the basis of literature. This causes that the alarming diagnosis and visions of readership should be judged with greater serenity and distance.
Keywords
EN
Contributors
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Poland)
References
 • Barthes R., Przyjemność tekstu, Warszawa 1997.
 • Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.
 • Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.
 • Brahmer M., Anatol France i książka, Kraków 1925.
 • Bruner J.S., Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 4.
 • Czytanie ma sens, ed. Staniszewski M., Poznań 2012.
 • Dąbrowski M., Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie, Kraków 2015.
 • Dedecius K., Książka jako wola i wyobrażenie, Toruń 1995.
 • Dunin J., Książka na miarę człowieka, Łódź 1989.
 • Dunn J., Przyjaźnie dzieci, Kraków 2008.
 • Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane, Kraków 2002.
 • Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
 • Górycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989.
 • Grabski A.F., Orientacje polskiej myśli historycznej, Warszawa 1972.
 • Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania, ed. J. Maternicki, Warszawa 1990.
 • Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, ed. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.
 • Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, ed. D. Ulicka, t. 2, Kraków 2009.
 • Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.
 • Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
 • Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkle. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków 2009.
 • Jedlicki J., Źle urodzeni czyli o doświadczeniu historycznym. Scripta i postscripta, Londyn-Warszawa 1993.
 • Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, ed. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Gdańsk 2012.
 • Kątny M., Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży, Kielce 1998.
 • Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016.
 • Kozłowski W.M., Co i jak czytać? Wykształcenie samego siebie i czytelnictwo metodyczne, Warszawa 1907.
 • Koźmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2014.
 • Kraśniewska K., Czytelnictwo kobiet, Warszawa 1973.
 • Książka i biblioteka o społeczeństwie, ed. W. Adamiec, Warszawa 1982.
 • Kula M., Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
 • Marrou H.I., O poznaniu historycznym, przeł. H. Łaszkiewicz, Kęty 2011.
 • Maternicki J., Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1998.
 • Maternicki J., Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX w., Rzeszów 2009.
 • Maternicki J., Historiografia i kultura historyczna. Studia i szkice, vol. 1-2, Warszawa 1990.
 • Maternicki J., Literatura piękna w nauczaniu historii, Warszawa 1963.
 • Maternicki J., Literatura popularnonaukowa w nauczaniu historii, Warszawa 1968.
 • Maternicki J., Wielokształtność historii. Rozważania o kulturze historycznej i badaniach historiograficznych, Warszawa 1990.
 • Maternicki J., Zielecki A., Cele i treści kształcenia historycznego, Rzeszów 1996.
 • Mazur P., Stępnik A., Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2010, nr 15-16.
 • Myślenie historyczne, red. R. Traba, H. Thünemann, cz. I-II, Poznań 2015.
 • Pacławski J., Literatura dla dzieci i młodzieży, Kielce 1977.
 • Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, ed. S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Sobiecki, Łódź 2008.
 • Platon, Fajdros, tłum. oraz wstęp i objaśnienia W. Witwicki, Kęty 2002.
 • Podręczniki i poradniki. Konteksty – dyskursy – perspektywy, ed. M. Chomczyńska-Rubacha, Kraków 2011.
 • Porębski M., Malowane dzieje, Warszawa 1961.
 • Roniker J., Mit i historia, Mitotwórcze funkcje podręczników szkolnych, Kraków 2002.
 • Siekierski S., Czytania Polaków w XX wieku, Warszawa, 2000.
 • Siekierski S., Książka literacka. Potrzeby społeczne i ich realizacja w latach 1944-1986, Warszawa 1992.
 • Społeczne oddziaływanie współczesnej książki. Wybory czytelnicze, ed. J. Chruścińska, E. Kubisz, Warszawa 2002.
 • Stetkiewicz L., Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę, Czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze, Toruń 2011.
 • Stępnik A., Mity w wiązaniu narracji historycznej, „Klio”, t. 34, 2015, nr 3.
 • Sułkowski B., Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowania zjawiska odbioru, przedm. A. Kłoskowska, Warszawa 1972.
 • Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.
 • W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, ed. R. Stobiecki, S. M. Nowinowski, przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz, Łódź-Paryż 2015.
 • Werner W., Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012.
 • Wnuk-Lipińscy E. i E., Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Warszawa 1975.
 • Wójcicka M., Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin 2014.
 • Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania, ed. J. Budzińska, J. Strykowska, Poznań 2015.
 • Wrzosek W., O myśleniu historycznym, Poznań 2009.
 • Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, ed. J. Maternicki, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cecacb28-8f81-4562-97cf-bf2fef6a127b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.